Hvem omfattes av forskriften?

Forskriften gjelder for fartøy under 24 meter største lengde som fører 12 eller færre passasjerer.

Forenklet kan man si at forskriften gjelder for all transport av 12 eller færre passasjerer som ikke er fritidsaktivitet der privatpersoner tar med seg venner eller bekjente på tur i sin fritidsbåt.

Det er fartøyets faktiske bruk som avgjør hvilke regler som skal følges – ikke om fartøyet i utgangspunktet er bygget som fritidsfartøy, yacht, lasteskip, fiskefartøy eller annet. For å kunne føre 12 passasjerer i territorialfarvannet skal forskriftens minimumsstandard oppfylles.

Lasteskip eller fiskefartøy har en annen primærbruk enn passasjertransport, og skal som utgangspunkt oppfylle andre regler.

Dersom slike fartøy under 24 m største lengde skal føre 12 passasjerer, må rederiet vurdere særskilt om minimumskravene i forskriften for fartøy som fører 12 eller færre er oppfylt, og eventuelt supplere med utstyr eller prosedyrer som mangler.

Les forskriften her.

 

Hvem er «rederiet»?

Lovgivningen benytter begrepet «rederiet» om den som har plikt til å påse at lovens sikkerhetsregler følges. «Rederiet» kan være en privatperson eller et selskap.

Hovedregelen for forskriften for fartøy med 12 eller færre passasjerer er at fartøyets eier regnes som rederiet.

Registrering av opplysninger om virksomheten

Rederiet skal registrere opplysninger hos Sjøfartsdirektoratet før passasjertransporten starter.

Hensikten med registreringsplikten er å gjøre rederiene mer oppmerksomme på sitt ansvar etter skipssikkerhetsloven og forskriften. Direktoratet vil også kunne benytte opplysningene til kontroll- og statistikkformål.

Virksomheter som kommer inn under forskriften § 2 skal ikke registrere seg.

Registrer opplysninger her

Egenkontroll

Rederiet skal ved egenkontroll forsikre seg om at reglene i forskriften er oppfylt før virksomheten tar til. Om nødvendig må rederiet innhente råd eller hjelp fra personer eller firmaer med kompetanse på de ulike fagområdene.

Fartøy som følger forskriften skal ikke godkjennes av Sjøfartsdirektoratet og det er ikke nødvendig å kontakte Sjøfartsdirektoratet før virksomheten starter.

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn ved stikkprøvekontroller og kan når som helst be rederiene dokumentere at alle krav i forskriften er oppfylt.

Fører av fartøyet

Førere av fartøy som følger forskriften skal være kvalifisert og ha personlige sertifikater etter kravene i kvalifikasjonsforskriften, forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk §§ 67 og 68.

I utgangspunktet er det tilstrekkelig at fartøyet blir bemannet med én person.

Rederiet skal vurdere om det i tillegg til føreren er nødvendig å øke bemanningen for å kunne ivareta ivareta oppgaver som utkikk, passasjerer med særlige behov eller barn, eller for å ta hånd om passasjerene i nødssituasjoner.

Som ekstra bemanning regnes også serveringspersonale etc. Fører og eventuell ekstra bemanning kommer i tillegg til passasjerantallet.

Spørsmål om kvalifikasjonskrav kan rettes til underavdeling sjøfolk på post@sdir.no eller telefon 52 74 50 00.

Fartøy som brukes av skoler, leirskoler eller barnehager til sjøvettaktiviteter

Fartøy under 24 meter med 12 eller færre passasjerer som brukes av skoler, leirskoler eller barnehager til sjøvettaktiviteter skal følge reglene som gjelder for fritidsfartøy.

Fører av slike fartøy skal også følge reglene som gjelder fritidsfartøy. For noen innebærer det krav til bestått båtførerprøve. Fører av fritidsfartøy med skroglengde 15 meter eller mer skal ha gyldig sertifikat for å føre fritidsfartøy.

Uttrykket «sjøvettaktiviteter» skal forstås vidt og omfatter alle typer undervisning om hvordan man ferdes sikkert i båt, også om det er elementer av lek, moro og opplevelser involvert. Det er ikke nødvendig at skolen, leirskolen eller barnehagen eier og driver fartøyet selv.

Bestemmelsen vil for eksempelvis også kunne brukes om skolen, leirskolen eller barnehagen som for anledningen får låne et fartøy eller om et kystlag stiller fartøy til disposisjon, jf. uttrykket «brukes av».

Det forutsettes at skoler, leirskoler eller barnehager – eller de som stiller fartøy til disposisjon for dem – har interne sikkerhetsrutiner som ivaretar sikkerheten til alle som er om bord.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at slike fartøy, i tillegg til de vanlige krav som gjelder fritidsfartøy, oppfyller følgende:

  • Fartøyet opererer i maksimum 10 knop
  • Fører av fartøyet har båtførerprøven (Fører av fritidsfartøy med skroglengde 15 meter eller mer skal ha gyldig sertifikat for å føre fritidsfartøy.)
  • Det er god mobildekning i området og mobiltelefonen oppbevares i vanntett futteral
  • Alle om bord er iført egnet flyteutstyr under hele seilasen
  • Fartøyet har om bord en innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet

Fartøy som brukes av medlemmer i lag eller foreninger til fritidsaktiviteter

Fartøy under 24 meter med 12 eller færre passasjerer som brukes av medlemmer i lag eller foreninger til fritidsaktiviteter, skal følge reglene som gjelder for fritidsfartøy.

Fører av slike fartøy skal også følge reglene som gjelder fritidsfartøy. For noen innebærer det krav til bestått båtførerprøve. Fører av fritidsfartøy med skroglengde 15 meter eller mer skal ha gyldig sertifikat for å føre fritidsfartøy.

Sjøfartsdirektoratet stiller ingen konkrete formkrav til hvordan personer blir medlemmer eller hvem som kan være medlemmer, og bestemmelsen gir stor frihet til lag og foreninger.

Det må imidlertid være tale gjelde om personer som har til intensjon om å være medlemmer over tid (reelle medlemmer), og det må føres medlemslister med informasjon om hvor lenge den enkelte har vært medlem osv.

Lag eller foreninger må kunne informere om sine aktiviteter f.eks. på egen hjemmeside eller i sosiale medier.

Dersom det tilbys turer til allmennheten, eller om personer uten tilknytning til laget eller foreningen i stedet for å betale billett betaler “medlemskontingent” for å være med på enkeltturer, vil forskriften om fartøy under 24 meter med 12 eller færre gjelde.

Unntaket kan f.eks. omfatte kystlag der medlemmene gjør dugnadsarbeid og bruker foreningens fartøy, seilforeninger som benytter sine fartøy til turer eller regattaer, eller sjøspeidere på tur.

Fartøy under 10 meter med begrenset motorisering

Fartøy i territorialfarvannet ved Fastlands-Norge med begrenset fremdriftsmaskineri i forhold til største lengde som vist i tabellen i § 2, kan følge reglene som gjelder for fritidsfartøy.

Fører av slike fartøy skal også følge reglene som gjelder fritidsfartøy. For noen innebærer det krav til bestått båtførerprøve.

Fartøy som kommer inn under bestemmelsen kan brukes til alle typer aktiviteter, også med båtfører eller instruktør om bord. Om det direkte eller indirekte tas betalt for slike seilaser er uten betydning for om unntaket kan benyttes.

Utleie av fartøy uten fører eller mannskap

Fartøy som lånes eller leies uten at utleieren selv eller andre som opptrer på hans vegne er med om bord under låne/leie-perioden, regnes som fritidsbåt.

Båtutleie er omfattet av blant annet produktkontrolloven og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt informasjonsbrosjyren «Forbrukertjenesten båtutleie» om dette.

Fartøy med flere enn 12 passasjerer

Fartøy som fører flere enn 12 passasjerer skal sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet med passasjersertifikat.

Rederiet må da dokumentere at skip oppfyller andre konstruksjons- og utstyrskrav enn det som gjelder for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer.

Det stilles også andre kvalifikasjonskrav til bemanningen.

Skip med største lengde 24 meter eller mer

Skip med største lengde 24 meter eller mer skal ha fartssertifikat, også når det fører 12 eller færre passasjerer.

Spørsmål kan rettes til underavdeling lasteskip på post@sdir.no eller telefon 52 74 50 00.