12 passasjerer eller færre - spørsmål og svar

 • Publisert: 05.01.2012

Spørsmål og svar om passasjerfrakt av 12 passasjerer eller færre.

1. Hvem omfattes av forskriften?

All virksomhet hvor man i næringsvirksomhet benytter et fartøy som kan kalles skip, båt eller lignende og hvor man medtar andre enn fartøyets mannskap/bemanning, vil falle inn under forskriften, med mindre fartøyet er spesifikt unntatt i forskriften. Det er ikke av betydning om aktiviteten benevnes "transport", "opplevelse", "event", "havrafting", "sightseeing","kurs,"opplæring" eller annet, og uavhengig av om det er tale om "passasjerer", "gjester", "besøkende" eller liknende.

Selv om et fartøy til tider brukes som fritidsfartøy, og ev. er konstruert og registrert som et fritidsfartøy, vil det bli ansett som et næringsfartøy dersom man i næringsøyemed befordrer passasjerer, og forskriften vil da gjelde så lenge fartøyet benyttes på en slik måte. Det er altså den faktiske bruken av fartøyet som blir avgjørende.

Det presiseres at forskriften også gjelder ved bruk av RIB.

2. Skal Sjøfartsdirektoratet inspisere fartøy/virksomhet/sikkerhetsstyringssystem og gi tillatelse til passasjerbefordringen?

Nei, Sjøfartsdirektoratet skal ikke lenger utstede noen tillatelse til passasjerbefordring. Det skal heller ikke gjennomføres noen forhåndskontroll av sikkerhetsstyringssystemet, så dette skal ikke sendes Sjøfartsdirektoratet, med mindre Sjøfartsdirektoratet har bedt om dette.

Fartøy skal imidlertid ha radiotilsyn og sikkerhetssertifikat for radio utstedt av et godkjent radioinspeksjonsforetak.

Krav til tilsyn og sertifisering av fartøyet kan følge av andre forskrifter, se eget punkt om dette nedenfor.

3. Hva om man vil ta med flere enn 12 passasjerer?

Fartøy som fører flere enn 12 passasjerer, regnes i nasjonal og internasjonal sammenheng som passasjerskip, og er derfor underlagt et helt andre krav bl.a. når det gjelder konstruksjon, kontroll og sertifikater.

En RIB vil aldri kunne oppfylle de nevnte konstruksjonskrav, og det vil dermed ikke være tillatt å ta med mer enn 12 passasjerer i et slikt fartøy.

4. Hvilke andre regler gjelder for fartøy og virksomheter som omfattes av forskriften?

Denne typen virksomhet omfattes av lov 16. februar 2007 nr. 09 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Loven legger et tungt ansvar på både eier og fører av fartøyet.

Nedenfor listes opp enkelte forskrifter som også vil forutsettes kjent av alle som opererer fartøy i næringsvirksomhet. Listen er ikke fullstendig.

 • Forskrift 1. desember 1975 nr. 05 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)
  - Gjelder alle fartøy, uansett størrelse

 • Forskrift 16. juni 1983 nr. 1122 om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften)   
  - Gjelder alle fartøy, uansett størrelse

 • Forskrift 27. juni 2008 nr. 744 om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs
  - Gjelder alle fartøy, uansett størrelse

 • Forskrift 18. desember 2009 nr. 1694 om måling av skip
  - Fartøy med største lengde på 15 meter eller mer er etter denne forskriften målepliktige og skal ha et målebrev som skal oppbevares om bord

 • Forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
  - Fartøy med største lenge på 15 meter eller mer er etter denne forskriften krav om høyere sertifikatklasse enn D5L

 • Forskrift 18. juni 2009 nr. 666 om bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009)
  - Fartøy med en bruttotonnasje på 50 og derover skal ha en sikkerhetsbemanning fastsatt av Sjøfartsdirektoratet

5. Hvilke konstruksjonskrav må fartøyene oppfylle?

Det er opp til rederiet/virksomheten å dokumentere at fartøyet minst oppfyller de tekniske krav det er vist til forskriften. Det er også i denne sammenheng viktig å merke seg at rederiet/virksomheten har ansvaret for at fartøyet er tilstrekkelig sikkert for den aktiviteten og driften det skal benyttes til.

Flere byggestandarder kan være relevante for kravet i forskriften:

 • Nordisk båtstandard for yrkesbåter
 • Utenlandske standarder, for eksempel "Code of Practice for the safety of Small Commercial Vessels", utarbeidet av det britiske Department of Transport

Det sentrale elementet, som her gjentas, er imidlertid at virksomheten i sitt sikkerhetsstyringssystem må kunne dokumentere at fartøyet som benyttes er konstruert på en måte som er forsvarlig i forhold til planlagt bruk.

6. Kan vi ikke operere i mørke eller dårlig sikt?

Sjøfartsdirektoratet presiserer at operasjonsbegrensningen i forskriftens § 6 bokstav d) i praksis er en hastighetsbegrensing som medfører at fartøy som faller inn under bestemmelsens virkeområde, må redusere sin hastighet til maksimalt 20 knop når det ikke er dagslys og gode siktforhold.

Uavhengig av dette gjelder alltid kravet i sjøveisreglene om å holde "sikker fart".

7. Hvilke krav stilles til fører av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre?

På skip med største lengde under 15 meter som kan føre 12 eller færre passasjerer uten passasjersertifikat, skal skipsfører minst ha fritidsskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat klasse C. Hvis skipet har største lengde 15 meter eller mer, skal skipsfører minst ha kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5.

Sjøfolk på skip som kan føre 12 eller færre passasjerer uten passasjersertifikat, skal, uavhengig av skipets størrelse, ha gjennomført og bestått kurs i passasjer- og krisehåndtering.

I tillegg skal fører av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre ha helseerklæring for arbeidstakere på skip og grunnleggende sikkerhetsopplæring. Fører skal minimum inneha begrenset operatørsertifikat, ROC (Restricted Operator's Certificate), men kan ha SRC-sertifikat (Short Range Certificate) (VHF) dersom fartøyet kun opererer i fartsområde 4 eller mindre.

Til toppen