Denne meldeplikten gjelder også for importører, produsenter og forhandlere av fritidsfartøy og utstyr til disse.

Rapportering av farlige produkter til DSB

Her finner du DSB sin veileder om meldeplikten for farlige produkter

DSB får jevnlig informasjon om farlige produkter. DSB vurderer meldingene og kan eventuelt pålegge importører og forhandlere å trekke produktene tilbake.

Du finner oversikt over farlige produkter på farligeprodukter.no

I henhold til produktkontrolloven § 6b har alle virksomheter plikt til å melde fra til DSB om produkter som er farlige, og hvilke tiltak de setter i verk for å hindre personskade.

Meld inn et farlig produkt på nettsiden til Farlige produkter.

For produsenter av fritidsfartøy, motorer og komponenter

Produsenter skal benytte EUs meldpliktsystem Product Safety Business Alert Gateway (tidligere GPSD-Business Application) for å rapportere feil på produkter.