I dag kan fritidsbåtbrukere som ferdes i Oslofjorden tømme kloakk fra båttoalettet i fjorden, så lenge de er mer enn 300 meter fra land. Etter 1. juli i år vil Oslofjorden bli en forbudssone for tømming av kloakk fra fritidsbåter.

I forbudet er det gitt unntak for enkelte fritidsbåter som er vernet eller fredet av Riksantikvaren. Hvis fritidsbåtene skal tømme båttoalettet, er alternativet nå å benytte tømmeanleggene for kloakk som finnes ved havnene i Oslofjorden, se områdene som er merket av i kartet. (Teksten fortsetter under kartet)

Tømmestasjoner_Oslofjorden kart.png
TIPS OSS: Dersom du har innspill til stasjoner som ikke vises, feil plassering eller navn og lignende, ber vi om at du sender det til nettredaksjon@miljodir.no.

 

Bakgrunnen for forbudet er at tilstanden til livet i Oslofjorden er alvorlig. Flere av bunnområdene, både i indre og ytre fjord, har lave konsentrasjoner av oksygen på grunn av tilførslene av nitrogen, fosfor, organisk stoff og andre partikler.

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang.

Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv i fjorden, forringes i større og større grad. Hvis Oslofjorden skal oppnå en bedre miljøtilstand er det behov for en rekke tiltak, og vi må handle nå.

Forbudssonen for tømming av kloakk fra fritidsbåter er et av tiltakene som skal bedre tilstanden i Oslofjorden. Målet med forbudet er å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle som bruker fjorden.