Medaljen for edel dåd

Medaljen ble innstiftet ved kongelig resolusjon av 19. august 1885. I følge statuttene utdeles medaljen som belønning for «utvist hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd som har medført fare for redningsmannens liv».

Medaljen kommer i to versjoner, gull og sølv. Medaljen i gull er rangert som nummer sju på listen over norske dekorasjoner, mens medaljen i sølv er rangert som nummer 14.

Medaljen henger meget høyt, og det vesentligste vilkåret for tildeling er at redningsmannen har utsatt sitt eget liv for fare ved redningen. Tidligere tildelinger har vært knyttet til  Åsta-ulykken og hendelsene ved Utøya og regjeringskvartalet, 22. juli 2011.

Skjema og veiledning for medaljen for edel dåd

Forslag til kandidater sendes til direktoratet på eget skjema, per post eller per e-post.

Se veiledning for utfylling av skjemaet her.

Medaljen/plaketten for redningsdåd til sjøs

Statutter for medaljen/plaketten for redningsdåd til sjøs ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 25. august 1978.

Tildelingen kan skje som belønning for utvist mot, snarrådighet og dyktighet ved redning av menneskeliv til sjøs eller annen likeartet dåd i forbindelse med ulykker til sjøs, forlis, havari, fall over bord og lignende.

Medaljen kan deles ut til personer, og plaketten til offentlige og private enheter.

Utmerkelsen er rangert som nr. 15 av de norske dekorasjoner.

Det er ikke krav til at redningsmannen skal ha utsatt eget liv for fare ved redningen.

På den annen side presiseres det i vilkårene at kravene for tildeling ikke skal være for lempelige.

Skjema og veiledning for medaljen/plaketten for redningsdåd til sjøs

Forslag til kandidater sendes til direktoratet på eget skjema, per post eller per e-post.

Se veiledning for utfylling av skjemaet her.