Sjøfartsdirektoratet har ansvaret for fritidsbåtforskrift av 2004 nr. 1820, og håndheving av denne. Forskriften implementerer EUs rådsdirektiv 1994/25EF som endret ved 2003/44EF.

Sjøfartsdirektoratet har frem til juni 2005 fulgt en praksis hvor det har vært akseptert at halvfabrikata som ferdigstilles av en amatør for eget bruk, ikke må CE-merkes før den tas i bruk.

Videre har det vært forutsatt at halvfabrikater skal være ledsaget av en erklæring iht. forskriftens vedlegg 3. Erklæring etter vedlegg 3 kreves fordi det er en profesjonell aktør som har gjort halvfabrikatet tilgjengelig på markedet

Endring i tolkning av direktivet - krav til CE-merking

I det 14ende RCD ADCO møte i mai 2005 ble det avklart at halvfabrikat av typen "sail-aways" eller tett båt som tas hjem på kjøl for ferdigstilling skal være CE-merket fra leverandøren, dvs. at det ikke kan defineres som selvbygg. Dette er begrunnet med at det finner sted en leveranse fra en profesjonell og at fartøyet kan seiles.

Fartøy som kan seiles skal tilfredsstille alle relevante krav og skal CE-merkes av leverandøren før seilas. Det ble samtidig fra kommisjonens leder gitt uttrykk for at selvbygget båt måtte defineres som fartøy bygget av eier/bruker ut fra råmaterialer, dvs. helt fra grunnen. Myndighetene støttet opp om denne tolkning.

Konsekvensen er at halvfabrikat ikke lenger kan anses som selvbygd båt som faller inn under 5-årsregelen.

Halvfabrikater som er anskaffet før 1.1.2006

Sjøfartsdirektoratet har i tråd med resultatet av ADCO-møtet i mai 2005 lagt om sin praksis slik at halvfabrikater som ferdigstilles av amatør for eget bruk nå må CE-merkes før bruk. Imidlertid har det hos enkelte private og på bransjehold vært en oppfatning om at halvfabrikater ferdigstilt av eier/bruker kunne falle inn under 5-årsregelen og fritas for krav til CE-merking.

Sjøfartsdirektoratet har vurdert situasjonen og kommet frem til at endringen og mulige ·feiltolkninger ikke vil bli gjenstand for forfølgning fra Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet.

Forutsetningen er at ferdigstillelsen av halvfabrikatet er levert til "selvbygger" før 1.1.2006 og at det finnes en erklæring fra leverandøren av halvfabrikatet iht. forskriftens vedlegg 3. Denne avgjørelse er tatt i samråd med det svenske Sjöfartsverket. Tidspunktet er vurdert ut fra overgangsbestemmelsen i den nye fritidsbåtforskriften av 2004, jf. § 14 tredje ledd, da den gamle forskriften er noe uklar i forhold til den nye.

Skjæringspunkt for fritak iflg. den endrede praksis settes til det tidspunkt leverandøren har overlevert halvfabrikatet og fakturert for leveransen, det vil si dato for utstedelse av faktura.

Av hensyn til tidspunktet for denne kunngjøring, vil Sjøfartsdirektoratet vurdere å godta at halvfabrikater ment for ferdigstillelse av amatør, som er fakturert innen 26.1.2006, kan falle inn under unntaket for selvbygg. Fritak fra CE-merking gis forutsatt at fartøyet ikke overdras innen en 5 års periode.