Som en av verdens ledende sjøfartsnasjoner ønsker Norge å være et foregangsland for sikker og miljøvennlig skipstrafikk, og direktoratet har en viktig pådriverrolle i utviklingen av nytt internasjonalt regelverk. Vedtak i EU og andre skipsfartsorganisasjoner får stadig større betydning for det norske maritime regelverket, og Sjøfartsdirektoratet har en viktig oppgave blant annet med å sikre god oppfølging og tilpassing nasjonalt når internasjonale regler skal gjennomføres i norsk rett.

Flaggstatsdirektivet

Fra 1. mai 2012 gjøres flaggstatsdirektivet (direktiv 2009/21/EU) gjeldende i EØS-avtalen.

Sjøfartsdirektoratet er administrasjonen for skip som seiler under norsk flagg, og skal dermed overholde kravene som følger av flaggstatsdirektivet. Direktivet pålegger Sjøfartsdirektoratet å be om å bli revidert av den internasjonale organisasjon for skipssikkerhet (IMO) minst hvert sjuende år, og dessuten utvikle og vedlikehold et sertifisert kvalitetssikringssystem.

List of amendments expected to enter into force this year and in the coming years

IMO News (lenke til IMOs nyhetsside)