Sykemelding

I forskrift om helseundersøkelse på skip § 6 går det fram når det er krav om ny helseerklæring:

§ 6.Krav om ny helseerklæring

Rederiet eller skipsføreren skal kreve ny helseerklæring hvis det er sannsynlig at arbeidstakeren ikke lenger oppfyller forskriftskravene om helse.

Kravet om ny helseerklæring skal gis skriftlig. Begrunnelsen for kravet om ny helseerklæring kan for eksempel være at arbeidstaker har vært arbeidsufør i mer enn 30 dager, innlagt på sykehus eller begynner med nye medisiner.

Arbeidstaker som har grunn til å anta at han ikke lenger oppfyller forskriftskravene om helse, skal uten ugrunnet opphold informere skipsføreren eller rederiet og konsultere sjømannslege.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen finner vi i Rundskriv RSR 02‐2014:

«Frem til nå har det vært en absolutt grense på 8 ukers arbeidsuførhet før ny helseerklæring må fremlegges. Denne regelen er ikke videreført da den ikke er reflektert i MLC eller STCW. Kravet som nå fastsettes, stemmer bedre overens med det som går frem av Guideline, som i punkt 36 sier at hvor sykdom eller skade kan ha svekket arbeidstakerens evne til å utføre sine arbeidsoppgaver både ved ordinær drift og i nødssituasjoner (routine and emergency duties), bør helsen vurderes på nytt.

Som en hjelp til skipsfører eller rederi lister § 6 i (den nye) helseforskriften i samsvar med Guideline opp tilfeller hvor dette kan være særlig aktuelt. Det er ikke et krav om ny helseerklæring i disse tilfellene, men man skal vurdere om det er nødvendig.»

8 ukers‐regelen er altså ikke videreført til den nye helseforskriften. Nå skal det vurderes i hvert tilfelle om det er nødvendig å utstede ny helseerklæring.

Arbeidstakeren kan være syk uten at det nødvendigvis betyr at helsekravene ikke er oppfylt. Så lenge helsekravene er oppfylt kan utstedt helseerklæring opprettholdes.