Serviceerklæringen beskriver hva du som bruker kan forvente av service og respons på de tjenestene Sjøfartsdirektoratet tilbyr.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar overfor norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Direktoratet ivaretar også funksjonen som realregister for norskregistrerte fartøy. 

Overordnet mål: Den foretrukne maritime administrasjonen

Sjøfartsadministrasjoner er viktige og sentrale aktører som skal ivareta og legge til rette for utvikling av maritim virksomhet. Sjøfartsdirektoratet skal være den foretrukne maritime administrasjonen.

Dette betyr at direktoratet skal tilby konkurransedyktige tjenester slik at næringen velger norsk flagg. Vi skal være anerkjent for vår kompetanse i den maritime klyngen.

Overordnede departementer og andre offentlige etater skal søke etter og lytte til våre råd. I internasjonale fora skal den norske stemmen bli lyttet til.

Vi skal ha et godt samarbeid med både forsknings- og utdanningsinstitusjoner, verft, utstyrsprodusenter og designere.

Videre skal direktoratet legge til rette for et godt trepartssamarbeid med rederiorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene.

For å bli den foretrukne maritime administrasjonen har vi to hovedmål:

 1. å være en kundeorientert og effektiv administrasjon
 2. å være en synlig, kompetent og anerkjent administrasjon

Les hele vår stragegiplan her.

Om vår serviceerklæring

Serviceerklæringen beskriver hva du som bruker kan forvente av service og respons på de tjenestene Sjøfartsdirektoratet tilbyr.

Du har rett til

 • å få forklart innholdet i de lover og forskrifter som Sjøfartsdirektoratet forvalter
 • å få forklart innholdet i tilsynsrapporter
 • en objektiv og rettferdig behandling av de forhold som angår deg
 • å få innsyn i de dokumenter som gjelder din sak
 • å få vite eventuelle reaksjoner som Sjøfartsdirektoratet kan iverksette
 • å klage på enkeltvedtak som fattes av Sjøfartsdirektoratet

Veiledningsplikt

Sjøfartsdirektoratet har plikt til å informere og veilede deg om regelverket vi forvalter og gjøre det tilgjengelig for deg.

Offentlighet

Hovedregelen er at våre saksdokumenter er offentlige. Vi håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentlighet. Interne dokumenter kan også unntas. Krav om innsyn i saker blir behandlet innen 5 dager. Informasjon om "forretningshemmeligheter og offentleglova" finner du i en egen sak på vår nettside.

Når du kontakter oss

Sjøfartsdirektoratet har flere publikumskanaler. Vi vil anbefale at du bruker våre nettsider for å finne svar på det du lurer på. Denne informasjonen er tilgjengelig hele døgnet.

Vi har også egen side på Facebook (du trenger ikke ha egen profil på Facebook for å se innholdet på denne siden).

Henvendelser via sosiale medier besvares kun på generelt grunnlag.

Når du ringer

Vi er tilgjengelige på telefon 52 74 50 00 i tiden 08.00–15.45 (og 08.00–15.00 i perioden 15. mai. til 15. september). 

Telefonene skal besvares så raskt som mulig. Det er vanligvis liten eller ingen ventetid når du ringer til vårt sentralbord. Når du ringer til sentralbordet, blir du satt over til riktig fagperson. Dersom vedkommende ikke er til stede, får du

 • informasjon om når han/hun er tilbake
 • tilbud om å snakke med en annen som jobber med samme fagfelt
 • tilbud om at sentralbordet sender saksbehandler / annen fagperson en beskjed på e-post

Dersom du ringer direkte til en saksbehandler og ikke får svar, får du opplest hvor lenge vedkommende er opptatt.

Dersom du holder linjen, blir du satt over til sentralbordet. Fra sentralbordet får du

 • tilbud om å snakke med en annen som jobber med samme fagfelt
 • tilbud om at sentralbordet sender saksbehandler / annen fagperson en beskjed på e-post

Beredskapstelefon

Vi er tilgjengelige på beredskapstelefonen, 52 74 50 00, hele døgnet, alle dager i året for rapportering av ulykker, hendelser til sjøs og saker som ikke kan løses i ordinær kontortid.

Saker som ikke kan løses ved henvendelse til vakttelefonen, vil bli fulgt opp av aktuell fagavdeling første arbeidsdag etter henvendelsen til vakttelefonen.

Når du besøker oss

Vi anbefaler at du ringer og gjør en avtale på forhånd for å være sikker på å treffe riktige personer ved besøk.

Når du sender en søknad til oss

Sakene vi får til behandling er ulike med hensyn til krav til saksbehandling, og svartiden vil derfor variere. Du har som hovedregel (jf.forvaltningsloven) krav på svar på din søknad innen en måned.

Dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet innen denne fristen, vil du som en hovedregel få foreløpig svar med informasjon om forventet saksbehandlingstid.

Når du sender epost eller brev til oss

Vi anbefaler at alle førstegangshenvendelser via e-post sendes til postmottaket for å sikre rask og riktig håndtering.

Dersom du har navn på aktuell kontaktperson i Sjøfartsdirektoratet, skal dette skrives i adressefeltet (brev) eller i emnefeltet (e-post). En god huskeregel er også å skrive "Sjøfartsdirektoratet" som mottaker før navnet på saksbehandleren noe som sikrer raskere ekspedering når brevet ankommer vårt postmottak.

Når du sender inn skjøter, pantedokumenter og øvrige registreringsdokumenter

Skjøter, pantedokumenter og øvrige registreringsdokumenter må alltid sendes direkte til Sjøfartsdirektoratet, avd. Skipsregistrene, Postboks 73 Nygårdstangen, 5838 Bergen.

Dokumenter med bud sendes til: Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen.

Tilsvarende på engelsk er e-postadressen: nis-nor@sdir.no

Når du søker på stillinger hos oss

Når du søker en stilling hos oss, får du en elektronisk bekreftelse på at vi har mottatt søknaden din umiddelbart. Når søknadsfristen er ute, kaller vi inn aktuelle kandidater til intervju. Etter at intervjuer og referansesjekk er avsluttet, er det tilsettingsrådet som beslutter hvem som blir innstilt og tilbudt stillingen. Når prosessen er ferdig og den som er innstilt har takket " ja", vil du få melding på e-post.

Ansettelsesprosesser kan ta ulik tid ut fra hvor mange som søker.

Søknader og rapporteringer

Dersom du skal søke om sertifikat, tillatelse, godkjenning eller skal sende melding til Sjøfartsdirektoratet, gjelder følgende:

Ulykker

Alvorlige arbeidsulykker, forlis, grunnstøtinger, kollisjoner, kontaktskader, brann, utslipp eller fare for utslipp skal meldes muntlig og i tillegg rapporteres skriftlig til Sjøfartsdirektoratet.

Melding om ulykker gis til Hovedredningssentral eller kystradio dersom det er behov for assistanse eller det er fare for utslipp. Dersom det ikke er behov for assistanse, skal meldingen gå til Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (24/7).

Skriftlig rapport skal sendes Sjøfartsdirektoratet innen 72 timer.Ulykkesskjema og mer info finner du her.

Sertifikater:

Registrere fartøy

Bygge fartøy

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Søknad om tilskudd sendes inn elektronisk via Altinn. Skjemaet "Søknad om tilskudd", samt veiledninger til dette temaet, finner du på denne siden. På nettsiden finnes også maler som skal brukes som tastehjelp/vedlegg til skjema, og annen nyttig informasjon ved innsending av søknad om tilskudd.

Oppfølging av søknader

Du må sørge for at søknaden er så utfyllende som mulig, og at den er undertegnet (søknader via Altinn signeres ved pålogging). Dersom søknaden ikke inneholder de opplysninger som er nødvendige, skal direktoratet gi deg beskjed om hvilke opplysninger som mangler for å fatte et forsvarlig vedtak. Ufullstendig utfylte søknader medfører lenger saksbehandling.

Behandlingstid

Sakene vi får til behandling krever ulik saksbehandling, og svartiden vil derfor variere. Som hovedregel har søker krav på svar innen en måned. Dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet innen denne fristen, vil du få foreløpig svar med informasjon om forventet saksbehandlingstid.

Ved behandling av nybygg og ombygginger vil søknadsbehandlingen følge en avtalt prosjektplan. Søker vil få tildelt en kontaktperson i direktoratet som vil kunne svare på spørsmål om saksbehandlingstid.

Dersom søknaden er komplett, vil dette lette direktoratets saksbehandling og påvirke saksbehandlingstiden. Det samme gjelder dersom søknaden sendes elektronisk og ikke på papir. Våre skjema finner du enten på gjeldende temaside eller samlet på vår skjemaportal.

Forventet behandlingstid – registrering av skip og rettigheter i skip:

 • Mottatte dokumenter til registrering i NIS, NOR og BYGG (skjøter, pant mm): samme dag
 • Tildeling av kjenningssignal/IMO-nummer/skipsnavn: én virkedag
 • Retur av ferdig registrerte dokumenter i NIS/NOR/BYGG-registrene: 14 dager

Forventet behandlingstid sertifikat til sjømann:

Saksbehandlingstiden for personlige sertifikater (sjømenn) kan variere mye. Vi oppfordrer alle som har et maritimt sertifikat som er i ferd med å utløpe, om å søke om fornying senest 3 måneder før uløpsdato.

Klager og klagebehandling

Når Sjøfartsdirektoratet fatter et enkeltvedtak, skal mottakeren samtidig få informasjon om retten til å klage på avgjørelsen. Det skal også opplyses om retten til innsyn i sakens dokumenter.

Hvilke vedtak kan du klage på?

Hovedregelen er at alle enkeltvedtak fattet av Sjøfartsdirektoratet kan påklages. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, for eksempel avslag på en søknad.

Klagefrist og krav til klagen

Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er kommet fram. Klagen skal sendes Sjøfartsdirektoratet og må være begrunnet.

Klageinstans

Nærings- og fiskeridepartementet er Sjøfartsdirektoratets overordnede departement og avgjør klager på vedtak truffet av direktoratet.

I miljøsaker er Miljøverndepartementet klageinstans for vedtak som er truffet av Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet forbereder klagen før den sendes over til departementet, dersom direktoratet ikke finner grunn til å endre det påklagede vedtaket.

Saksbehandlingstid i klagesaker

Klagesaker behandles løpende. Vi tilstreber at alle klagesaker oversendes departementet innen 1 måned. Dersom saksmengden er stor og det er klart at klagen ikke kommer til å bli behandlet innen en måned, skal det sendes foreløpig svar til klager der det opplyses om dette og om hvor lang tid saksbehandlingstiden antas å bli.

Fra Sjøfartsdirektoratet mottar klagen i saker om utstedelse og fornyelse av personlige sertifikater, skal det ikke gå mer enn seks uker før klagesaken er sendt departementet. Oversendelse til departementet av alle andre klagesaker, inkludert saker om ileggelse av overtredelsesgebyr, skal ikke overstige 3 måneder fra klagen er mottatt.

Hjelp oss å forbedre vår service

Gi oss beskjed dersom du er misfornøyd med vår service. Har du positive tilbakemeldinger, er vi også glade for det. Vi er opptatt av hva du synes og ønsker å forbedre oss. Ta gjerne kontakt med oss enten ved å ringe eller skrive en melding her.