Om Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljøverndepartementet. Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk flagg og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet har også ansvar for å sikre rettsvern for norskregistrerte skip og rettigheter i disse. Aktivitetene blir bestemt av nasjonalt og internasjonalt regelverk, avtaler og politiske beslutninger.

Foto av Sjøfartsdirektoratets fasade mot Karmsundet

Direktoratets hovedoppgaver er å:

 1. trygge liv og helse, miljø og materielle verdier
 2. registrere fartøy og rettigheter i fartøy
 3. føre tilsyn med bygging  og drift av fartøy  med norsk flagg,  og deres rederier
 4. utstede sertifikater for sjøfolk og føre tilsyn  med norske utdanningsinstitusjoner
 5. føre tilsyn med utenlandske fartøy i norske  havner
 6. føre tilsyn med og fremme  gode arbeids- og levevilkår på fartøy
 7. forvalte og utvikle norsk og internasjonalt regelverk
 8. markedsføre Norge som flaggstat
 9. forvalte tilskuddsordninger på vegne  av departementet
 10. overvåke risikobildet
 11. drive forebyggende arbeid for å redusere antall  ulykker i både fritidsflåten og næringsflåten

Overordnet mål:

Den foretrukne maritime administrasjonen

SPortrett av Olav Akselsenjøfartsadministrasjoner er viktige og sentral aktører for å  ivareta og legge til rette for  utvikling av maritim virksomhet. Sjøfartsdirektoratet skal være den  foretrukne maritime administrasjonen.

Dette betyr at direktoratet skal tilby konkurransedyktige tjenester slik at næringen velger norsk flagg. Vi skal være anerkjent  for vår kompetanse i den maritime klyngen.

Overordnede departement og andre  offentlige etater skal søke etter  og lytte til våre råd.  I internasjonale fora skal  den norske stemmen bli lyttet  til.

Vi skal ha et godt samarbeid med både forsknings- og utdanningsinstitusjoner, verft, utstyrsprodusenter og designere.

Videre skal direktoratet legge til  rette for et godt trepartssamarbeid med rederiorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene.

For å bli den foretrukne maritime administrasjonen har vi to hovedmål:

 1. En kundeorientert og effektiv administrasjon
 2. En synlig, kompetent og anerkjent administrasjon

 Direktoratet ledes av sjøfartsdirektør Olav Akselsen (bildet)

Presentasjon av Sjøfartsdirektoratet

Til toppen