De fleste moderne fritidsbåter er bygget i plastmaterialer. Modellene blir stadig større, og de er ofte utstyrt med inventar av lettantennelige materialer. Brannfaren blir ikke mindre av at båtene ofte har betydelige mengder drivstoff om bord, gjerne også propan for matlaging. Brann skyldes ofte rene uhell ved for eksempel bunkring, koking eller i forbindelse med service på motoren.

I bensindrevne båter kan drivstofflekkasjer på grunn av utette koblinger eller slanger medføre stor fare for eksplosjon og brann. Renhold og god lufting i motorrommet er derfor veldig viktig. Båter med innenbords bensinmotor eller med gassinstallasjon har større brann-/eksplosjonsfare enn båter med andre løsninger.

Mange båtbranner skyldes også elektriske feil på batterier og koblinger. Kortslutninger ved for eksempel tilkobling og bruk av landstrøm kan utgjøre en risiko. Det er viktig å ha jevnlig vedlikehold og kontroll av både brennstoffanlegget og det elektriske anlegget for å forebygge brann.

Brann må bekjempes i startfasen

 

En båtbrann kan raskt utvikle seg til full overtenning. For å hindre katastrofe må brannen bekjempes i startfasen. Ved brann er det svært viktig å unngå panikk. For å kunne handle riktig må du vite hvordan en brann utvikler seg, og ha tenkt igjennom på forhånd hva du skal gjøre. Alle om bord må vite hvor brannslukkingsutstyret finnes og hvordan det brukes.

Om en brann utvikler seg i et eksplosivt tempo kan det være mer fornuftig å evakuere enn å forsøke å slokke.

«Dersom du fjerner luft, det brennbare materialet eller varmen, slukker brannen!»

• Du kan kaste det som brenner på sjøen,
• Du kan hindre lufttilgang ved å bruke et brannslukningsapparat, eller kvele flammene med et brannteppe, et lokk eller lignende.
• Du kan senke temperaturen med vann.

Branntrekant_blå.jpg

Brennbart materiale, oksygen og temperatur må være til stede samtidig og i tilstrekkelige mengder for at brannen skal opprettholdes. Du kan slokke en brann ved å fjerne én av sidene i trekanten.

Brannslukkingsutstyr og røykvarsler

Ha riktig brannslukkingsutstyr i båten og lær å bruke det. Røykvarsler bør også være obligatorisk om bord båter hvor en overnatter.

Håndslukkingsapparat
Det skal derfor være minst ett 2 kg ABC-pulver-håndslukkingsapparat på et lett tilgjengelig sted for hurtig bruk om bord, godkjent etter standard NS-3910xx. Hvis det er mulig, bør du stenge av gasstilførselen før du starter å slukke en gassbrann. ABC-pulver-håndslukkingsapparat egner seg også for slukking av brann i elektriske anlegg. Et to kilos-apparat blir tømt i løpet av kort tid. Større båter bør ha flere apparater.

Du må jevnlig vende apparatet et par ganger og sjekke at manometertrykket holder seg innen det grønne feltet. Etterslokking av glør og nedkjøling av varme gjenstander kan foretas med vann.

Fast montert brannslukkingsanlegg
Et fastmontert brannslukkingsanlegg med en slukkegass kan være et godt hjelpemiddel. Båter med innenbords bensinmotorer bør alltid ha fast brannslukkingsanlegg, og det kan gjerne også monteres i båter med innenbords dieselmotor. Ved motorstyrke over 120 kW kreves fastmontert anlegg (ref. ISO 9094-fire protection).

Velegnede slukkemidler i slike anlegg er for eksempel halotron, pyrogen, inergen/argonite og vanntåke. Slike anlegg kan fjernutløses eller være termisk operert, og slukkegassen fordeles direkte til utsatte steder i motorrom og tankrom, uten å måtte åpne lokket over motorrommet. Dermed unngår man oksygentilførsel til brannstedet.

Røykvarsler
Det finnes to typer røykvarslere på markedet: Ioniske og optiske. Den vanligste typen er ionisk, som reagerer sterkest på varm røyk og flammer. Den optiske varsler best kald røyk og ulmebranner. Noen røykvarslere kombinerer begge funksjonene, og det er denne kategorien som anbefales montert i båter. Røykvarslere må testes jevnlig og batteri byttes minst en gang i året, gjerne ved innledning av båtsesongen.

Forebygging av brann fra motor og drivstoff

 • Luft motorrommet før du starter motoren. Bensingass er ca. 2,8 ganger tyngre enn luft. Det betyr at bensingass om bord vil samles i bunnen av båten. Det skal svært lite til før gassen antennes og båten eksploderer. Derfor må det være effektiv ventilasjon i motorrommet. Ventilasjonen skal også sikre at temperaturen ikke blir høy og dermed økt fare for antenning.

 • Påfylling av drivstoff skal skje utenbords eller over dekk, dersom du har innenbordsmotor. Har du løs bensintank skal tanken i land før du fyller den. Slik unngår du søl og bensingass i båten.

 • Ha det ryddig og rent i motorrommet. Oljefilter og annet lett antennelig søppel bør ikke ligge og slenge.

 • Båter med bensininstallasjon skal ha gasstette skott (vegger) mellom motorrom, tankrom og innredning, for å forhindre at gass og en eventuell brann sprer seg. Skal du kjøpe en brukt båt, bør du forsikre deg om at det ikke er hull i skottene og at det er tett rundt gjennomføringene.

Forebygging av brann ved lekkasje fra slanger og rør

 • Sjekke rutinemessig at slanger, rør og koblinger er intakte. Lekkasjer oppstår gjerne i koblinger og overganger.

 • Pass på at slangeklemmene sitter godt fast, og se etter sprekkdannelser i slangene. Det kan oppstå lekkasje dersom en slange gnisser mot annet materiale.

 • Være på vakt mot lekkasjer der det ledes bensin. Brennstoffslanger slites med tiden og må skiftes med jevne mellomrom.

 • Vær nøye med å kun benytte slanger som er egnet og godkjente til det aktuelle formålet.

Forebygging av brann på grunn av statisk elektrisitet og gnister

 • Bensin og olje som er i bevegelse, kan lades opp elektrisk på samme måte som vannet i tordenskyer. Bensin- og motoranlegg skal være jordet for å hindre gnistdannelser og antennelse.

Forebygging av brann i avgassanlegget

 • Det må alltid være god klaring til plast, treverk og annet brennbart materiale.

 • Varme rør av metall må være isolert. Flere branner har oppstått på grunn av at den varme eksosgassen er blitt fri inne i båten. Særlig kan det inntreffe dersom kjølevannet til vannkjølte fleksible avgasslanger uteblir.

 • Sjekke ved hver oppstart om det kommer kjølvann ut av eksosutslippet.

 • Monter varsler for tap av sjøvannskjøling, og rengjør sjøvannsfilteret jevnlig.

Forebygging av brann i elektriske anlegg

På grunn av at det vanligvis brukes lave spenninger (12V), kan strømstyrken og varmeutviklingen i ledningene bli stor.

 • Alle kurser skal ha sikringer, og det må bare brukes flertrådete ledninger med stort tverrsnitt og ekstra tykk isolasjon. Sett ALDRI inn en større sikring enn anbefalt.

 • Beslag og festeskruer for ledningene må være av materiale som ikke tæres.

 • Koblingspunkter og tavler skal være installert der det er god lufting og mulighet for ettersyn. Disse skal holdes fri for støv og korrosjon.

 • 230 volt anlegg skal installeres av autorisert el-montør. Feil installerte 230 volt anlegg kan føre til alvorlige personskader, Jordingsfeil kan også føre til omfattende korrosjonskader både på eget fartøy og fartøyer i nærheten.

 • Sjekk at batterier står godt fast

 • Slå av hovedstrømbryter før du forlater båten.

 • La ikke 12-volts uttaket bli stående i kontakten! Det står da spenning i systemet og ledningen. Fukt eller en slitt ledning er nok til at det kan oppstå en brann.

 • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte.

 • Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs
 • Ved kjøp av bruktbåt bør du få en kyndig fagperson til å sjekke el- og drivstoffanlegget, har du propan bør tilførsel og slanger også sjekkes.

Forebygging av brann i lugarer og innredning

 • Ved bruk av åpen flamme om bord i en båt må det vises stor forsiktighet. En lugar inneholder ofte en stor mengde sterkt brennbare materialer, som representerer en vesentlig brannrisiko i forhold til rommets størrelse.

Forebygging av brann fra koke- og varmeutstyr

 • Mange branner og eksplosjoner oppstår i forbindelse med bruk av apparater for koking av mat eller oppvarming av lugarer. Vær spesielt varsom ved bruk av gass under trykk. Ved bruk av apparater med parafin under trykk vil flammene stå høyt til værs dersom apparatet ikke er tilstrekkelig forvarmet før parafinen pumpes opp. Alle kokeplasser må være forsvarlig skjermet både under, på siden og over flammen. Skjermingen kan for eksempel bestå av metallplater isolert fra skottet bak.

 • Fastmonterte propananlegg skal være montert etter gjeldende forskrifter. Ved hvert propanapparat skal det være en avstengningsventil og apparatet skal monteres slik at omgivelsene ikke blir utsatt for skadelig overopphetning. I tillegg bør det absolutt monteres en avtrekksvifte som suger luft fra båtens laveste punkt. Rør, koblinger, slanger og gjennomføringer må kontrolleres for lekkasjer med jevne mellomrom.

 • Stråleovner må plasseres i god avstand fra brennbare materialer eller isoleres godt. Du må ikke bruke ovner med åpen glødespiral.

 • Mange båter med overnattingsmulighet bruker gass til kokeapparat og komfyr, og mange har med seg gassgrill i båten. Enkelte ovner og kjøleskap går også på gass. Det kan være lurt å ha en gassalarm i båten. Gassen som brukes, som butan og propan, er tyngre enn luft og vil synke ned i båten ved lekkasje. Gassen er tilsatt lukt for at man skal kunne merke lekkasjer, men det er tryggere å ha gassalarm installert.

 • Sjekk at ingen gassalarmer går før du starter båten. Steng/kontroller kranen for hvert enkelt gassdrevet apparat samt selve gassbeholderen før du forlater båten. 

Forebygging av brann i elektriske båter

Det selger nå flere og flere elektriske båter i Norge, som en alternativ miljøvennlig løsning. Med denne utviklingen er det også viktig å tenke brannsikkerhet. Litium-ION batterier brukt i båt, kan, på samme måte som i elektriske bilder, være kilden til branner som kan være svært vanskelig å slukke. Når man er på sjøen er det heller ikke like enkelt å evakuere som på land.

Batterier som brenner kan også avgi gasser som kan eksplodere.

Vær spesielt forsiktig med hobby-bygging av litium-ion batterier og ombygginger. Dette er noe som kun bør gjennomføres av fagfolk.

Brannreglene

 1. Søl ikke med bensin eller olje.
 2. Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må innstalleres og repareres av fagfolk.
 3. Ildsfarlig væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
 4. Husk minst ett 2-kilos pulverapparat til brannslukking.
 5. Luft ut motorrom. Bruk nesen for å finne lekkasjer.
 6. Bruk ikke "choke" i utide.
 7. Stopp motoren straks hvis du merker lekkasje.
 8. Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.
 9. Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten.
 10. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.
 11. Monter røykvarsler.

Førstehjelp ved brannskader

Ved brannskader må det forbrente området raskt avkjøles i kaldt vann og personen transporteres til lege. 

 1. Rask avkjøling i kaldt vann
  Avkjøl den forbrente kroppsdelen i kaldt vann så raskt som mulig. Avkjøling hindrer brannskaden i å trenge dypere ned i vevet. Eventuelt kan fuktige kompresser legges på såret og holdes fuktig ved at kaldt vann helles over. Fastbrente tøystykker skal ikke fjernes, men klær som ulmer, må selvsagt fjernes raskt. Avkjølingen bør vare i ca. en halv time, eller til det er smertefritt når den forbrente kroppsdelen fjernes fra vannet.

  Det er ikke så viktig hvilken temperatur det kjølige vannet har til å begynne med, men ved fortsatt nedkjøling bør vannet om mulig ha en temperatur på ca. 15-20 °C. Det er viktig at den brannskadde personen ikke blir for kald (hypotermi). Derfor poengterer vi at det er skaden som skal nedkjøles ikke pasienten. For mindre skader kan nedkjøling ha en smertelindrende effekt.

  For å unngå nedkjøling kan den skadde pakkes inn i dyne eller bobleplast. (Brannskadeavdelingen anbefaler ikke bruk av waterjel. I tilfelle må denne fjernes innen 20 min.)

 2. Tørr, ren dekkbandasje
  Fjern brente våte klær om de ikke er brent fast. Tildekk sårene slik at sårene holdes rene. Om man ikke har sterile kompresser kan man bruke plastfolie, cellofan, rene laken eller håndklær. Pass på å ikke stramme bandasjene for stramt, da det kan ødelegge sirkulasjonen om man blir mer hoven/ødematøs.

 3. Observer åndedrettet ved flammeskader og røykskader
  Brannskadde pasienter kan ha pustet inn overopphetet luft eller giftige gasser. Hvis det er brannskade i munn og svelg, haster det med å få pasienten til sykehus.

 4. Transport til lege eller sykehus
  Den endelige behandlingen av annen- og tredjegradsforbrenning skal alltid utføres av lege.

  Info: Helse Bergen 2021