Generelt om krav til frakt av pakket farlig gods

For norske skip er transport av farlig last regulert i forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip. Denne forskriften gjør SOLAS kapittel VII og IMDG-koden gjeldende for transport av pakket farlig gods på alle norske skip. I tillegg gjelder SOLAS regel II-2/19 om brannsikringskrav knyttet til frakt av farlig last1. Norsk oversettelse av SOLAS kapittel II-2 er tilgjengelig på lovdata som vedlegg til forskrift 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip.

Før et fartøy kan frakte pakket farlig gods, skal de relevante delene av IMDG-koden og SOLAS regel II-2/19 oppfylles. Hva som vil være relevant, er avhengig av hvor på fartøyet lasten er plassert, og hvilken fareklasse lasten har. IMDG-koden stiller blant annet krav til forpakning, merking, stuing og segregering, og nærmere krav til de enkelte stoffene er gitt i IMDG-koden basert på stoffets UN-nummer.

Skipsføreren eller rederiet skal motta dokumentasjon om den farlige lasten før lasten tas om bord på skipet. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om UN-nummer, fareklasse, mengde farlig last og transportenhetens identifikasjonsnummer. I tillegg skal den angi nødnumre til avskiperen eller en annen person eller instans som kjenner til den farlige lastens fysisk-kjemiske egenskaper og nødvendige tiltak i tilfelle en nødssituasjon. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig om bord på skipet.2

Hva regnes som transport av pakket farlig gods?

En forutsetning for at det skal anses som transport av pakket farlig gods, er at beholderen, for eksempel en IBC-konteiner, blir transportert forseglet fra mottakssted til leveringssted.

Frakt av maursyre i forseglet IBC-konteiner

Maursyre er vurdert som farlig last og listet i IMDG-koden. Det finnes flere aktuelle UN-nummer og “Proper Shipping Name” for «Formic acid» (for eksempel UN 1779 og UN 3412). Vi ser at noen produsenter bruker UN-nummer 1760, som er en generell betegnelse for etsende flytende stoff. Alle har fareklasse 8.

Vi minner om at fartøyet skal ha en godkjent intakt stabilitet som gjenspeiler hvor lasten skal plasseres. For eksempel skal den inneholde dekkslastkondisjoner hvis IBC-konteineren skal fraktes på dekk.

Fartøy som ønsker å frakte pakket farlig last

Alle fartøy som skal frakte maursyre eller annen farlig last i pakket form internasjonalt, skal ha en erklæring om føring av farlig last (IDG). Alle fartøy som skal frakte slik last nasjonalt, skal følge de samme kravene som ligger til grunn for denne erklæringen.

For fartøy som er frivillig delegert til klassen eller registrert i NIS, skal klassen kontaktes om erklæring for frakt av farlig gods.

For fartøy som er registrert i NOR, skal reder sende inn følgende fra Skjemakatalog - Sjøfartsdirektoratet:

  • KS-0115 Begjæring om tilsyn for Erklæring om føring av farlig last (IDG) 
  • KS-0123 Melding om ombygging/endring
    • I beskrivelsen av endringen skal det komme frem at fartøyet ønsker å bli godkjent for frakt av pakket farlig gods. Det er stor fordel hvis lastene som skal fraktes og nevnes.
    • Dette skjemat kan per dags dato ikke sendes inn via «Min side fartøy» men må sendes som et vedlegg på e-post til post@sdir.no.

Når Sjøfartsdirektoratet får disse skjemaene, begynner vi å behandle de begjærte endringene. Reder blir da informert om hvilken dokumentasjon som er nødvendig å laste opp på «Min side fartøy».

Opplæring

Det er viktig at alle berørte personer er bevisst på risikoene knyttet til håndtering av pakket farlig gods, og at de har en detaljert forståelse av regelverket. Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord, har alle plikt å sørge for at den som blir tildelt en arbeidsoppgave, har nødvendig kunnskap om sine plikter og grunnleggende miljø- og sikkerhetsbestemmelser. Mer om detaljer kommer av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) §§ 6, 19 og 20. I den forbindelse vil vi også informere om IMOs veiledning «Guidance regarding training of officers and ratings responsible for cargo handling on ships carrying dangerous and hazardous substances in packaged form”, som er tilgjengelig i STCW Section B-V/c*.

For ordens skyld opplyser vi om at landbasert personale også har opplæringskrav knyttet til farlige last som skal tas om bord på skip3.

Samtidig frakt av pakket farlig gods og flytende bulklast

Eksisterende regelverk og internasjonale veiledninger gir ikke klare regler om samtidig frakt av pakket farlig gods og flytende bulklast. Det finnes regler og retningslinjer for visse spesialskip, som «combination carrier» og forsyningsskip til petroleumsvirksomhet. Sjøfartsdirektoratet har i den forbindelse ved sammenlignbare tilfeller etablert følgende praksis:

  1. Lasteskip som transporterer flytende last i bulk som ikke er farlig eller forurensende, skal ha en erklæring om føring av farlig last. I tillegg skal den ha en godkjent intaktstabilitet som gjenspeiler plasseringen av lasten.
  2. For lasteskip med NLS-sertifikat som transporterer mindre skadelige stoffer i bulk som er listet i kapittel 18 i IBC-koden, for eksempel fiskeensilasje og fiskeavskjær, gjelder det samme som i punkt 1.
  3. For oljetankskip eller kjemikalietankskip som frakter bulklaster med et flammepunkt over 60 ⁰C, skal det i tillegg til punkt 1 utarbeides en risikovurdering som viser at den samtidige transporten ikke medfører en ekstra sikkerhetsrisiko for miljø, mannskap eller skip.

Andre veiledninger 

Veiledning om dispensasjon for oppbevaring og bruk av kjemikalier for ensilering av fisk om bord på lasteskip i innenriksfart vil snart komme i et veiledningsrundskriv.

Veiledning om frakt av ensilert fisk og fiskeavskjær i bulk er tilgjengelig her

 

1Jf. forskrift 1. juli 2014 nr. 944 om farlig last på norske skip, IMDG-koden og forskrift av 1. juli 2014 nr. 1099 om brannsikring på skip

3Jf. forskrift nr. 944 over og IMDG-koden kapittel 1.3