Hvilke vedlegg skal jeg legge ved søknaden min?

Du kan søke opp kvalifikasjonskrav gjeldende for alle typer sertifikater på denne siden.

Hvem trenger ferdighetssertifikat IGF (LFF)?

Du trenger IGF (International Code for Gas-fueled Ships) grunnleggende dersom du

  • skal ivareta bestemte plikter og ansvarsområder knyttet til behandling og bruk av drivstoff om bord på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C, eller
  • som i en nødssituasjon skal utføre plikter som gjelder slikt drivstoff

Du trenger IGF videregående dersom du er skipsfører, maskinoffiserer eller annet personell som har direkte ansvar for behandling og bruk av drivstoff og drivstoffsystemene på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C.

Det har vært krav til ferdighetssertifikat IGF fra 01. juli 2018 på fartøy som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader.

Må jeg fornye ferdighetssertifikat IGF (LFF)?

Ja, ferdighetssertifikat IGF skal fornyes. 

Dersom du er innehaver av IGF videregående dekker dette sertifikatet også kravet til IGF grunnleggende. Det er derfor ikke nødvendig å fornye begge sertifikatene. 

Mitt brovaktsertifikat (STCW-95) er utgått, jeg har ikke nok fartstid. Hva gjør jeg?

Du sender inn ny utfylt sjekkliste som er signert av kaptein om bord. Det er ikke nødvendig å dokumentere fartstid en gang til.

Må jeg ha både ferdighetssertifikat brovakt og matros?

Er du innehaver av ferdighetssertifikat matros, trenger du ikke ferdighetssertifikat brovakt i tillegg. Dette fordi du allerede har dokumentert at du oppfyller kravene for å få ferdighetssertifikat brovakt ved utstedelse av ferdighetssertifikat matros.

Hva må jeg dokumentere for å få utstedt ferdighetssertifikat matros?

Matroser som skal tjenestegjøre på sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal ha ferdighetssertifikat matros.

Du kan søke opp kvalifikasjonskrav gjeldende for alle typer sertifikater på denne siden.

Tankermann høyeste grad – hva er kravet til fartstid?

  • Søker må være innehaver av tankermann laveste grad når han/hun opptjener fartstid til høyeste grad, eller
  • Hvis søker ikke er innehaver av tankermann laveste grad, må fartstid for tankermann høyeste grad være opptjent etter han/hun har gjennomført tankermann kurs høyeste eller laveste grad. Fartstiden kan opptjenes i overtallig stilling om bord.

Vær oppmerksom på at de som går i stillinger som kadett og lærling MÅ ha fått utstedt tankermann laveste grad, før fartstid for å søke om tankermann høyeste grad kan opptjenes.

Kan jeg fremdeles søke om ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter / sikringsbevissthet?

Nei, fristen for å søke om sikkerhetsbevissthet i henhold til overgangsordningen var 31.12. 2013.

Du må nå ha kurs for å oppfylle kravene i forskriften. Det vil da være kursholder som utsteder beviset/sertifikatet. På denne siden kan du finne godkjente skoler/kurssenter (velg hvilket utdanningstilbud du er på jakt etter i nedtrekksmenyen når du kommer inn på siden)

Hvilket ferdighetssertifikat innen sikring må jeg ha?

Du skal kun inneha et av de aktuelle ferdighetssertifikatene innen sikring («Sikkerhetsbevissthet» eller «Sjøfolk med særlige sikringsplikter»).

De to ulike ferdighetssertifikatene «Sikkerhetsbevissthet» og «Sjøfolk med særlige sikringsplikter» kan forklares på denne måten:

- Har du ikke særlige plikter knyttet til skipets terror- og beredskapsplan så søker en om «Sikringsbevissthet»

- har du plikter/oppgaver knyttet til skipets terror- og beredskapsplan må en søke om sertifikat for «sjøfolk med særlige sikringsplikter»

Jeg har ferdighetssertifikat SSO. Må jeg også ha et av de to ferdighetssertifikatene for sikringsbevissthet?

Nei. Ferdighetssertifikat SSO utstedt etter STCW konvensjonen dekker også kravene til ferdighetssertifikat sikringsbevissthet og ferdighetssertifikat sjøfolk med særlige sikringsplikter. Du trenger derfor ikke disse ferdighetssertifikatene (jf. STCW.7/Circ.22 tredje og fjerde ledd).

Hvem kan konvertere til SSO-ferdighetssertifikat?

Ferdighetssertifikat for SSO utstedt iht STCW 95-konvensjonen kan konverteres til ferdighetssertifikat for SSO iht STCW 78 konvensjonen med endringer.

- Kun ferdighetssertifikater utstedt iht. STCW 95 konvensjonen kan konverteres, dvs. etter ikrafttredelse pr. 01.01.2008.

- Det kurssenteret som har utstedt ferdighetssertifikatet som skal konverteres, og som fortsatt har godkjenning for dette kurset, kan konvertere slike sertifikater.

- Det kreves ingen oppgradering av kompetansen, da denne anses å være dekket gjennom aktiv seiling på ISPS fartøy.

- Nytt ferdighetssertifikat dateres med dato for konvertering.

Hvem trenger ferdighetssertifikat polarkoden?

Du trenger polarkoden grunnleggende dersom du er:

  • skipsfører, overstyrmann eller ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat og som opererer i åpne polare farvann, eller
  • ansvarshavende vaktoffiser på bro på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann. 

Du trenger polarkoden videregående dersom du er skipsfører og overstyrmann på skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann.

Polarkoden – hvordan dokumentere fartstid fra polare farvann?

Det må beskrives av rederiet i fartstidsbekreftelsen at fartøyet har polarskipssertifikat og hvilket fartsområde fartøyet har operert i (åpne polare farvann eller andre polare farvann). Det må komme frem at det var islagt farvann i det tidspunktet fartstiden ble opptjent.

Det godkjennes fartstid på skip som opererer, eller har operert, i Østersjøen når det finnes is i området, eller i tilsvarende islagte farvann. Det kan også opptjenes fartstid i relevant stilling på fiskefartøy som opererer i farvann med is.

Hva menes med åpne polare farvann og andre polare farvann?

Åpne polare farvann: områder hvor navigeringen kan skje uhindret med haviskonsentrasjon mindre enn 1/10. I åpne polare farvann skal det ikke finnes is dannet på land.

Andre polare farvann: områder som ikke er isfrie eller åpne, eller åpne farvann hvor det finnes breis.