Hvilke vedlegg skal jeg legge ved søknaden min?

Du kan søke opp kvalifikasjonskrav gjeldende for alle typer sertifikater på denne siden.

Hvem trenger ferdighetssertifikat IGF (LFF)?

Alle som tjenestegjør ombord på gassdrevne fartøy. Det vil si fartøy som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader celsius.

Du trenger IGF grunnleggende dersom du

  • skal ivareta bestemte plikter og ansvarsområder knyttet til behandling og bruk av drivstoff om bord på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C, eller
  • som i en nødssituasjon skal utføre plikter som gjelder slikt drivstoff

Du trenger IGF videregående dersom du er skipsfører, maskinoffiserer eller annet personell som har direkte ansvar for behandling og bruk av drivstoff og drivstoffsystemene på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 °C.

Må jeg inneha begge IGF sertifikatene?

Hvis du søker på overgangsordningen kan du søke direkte på IGF videregående. IGF videregående dekker også kravet til IGF grunnleggende.

Mitt brovaktsertifikat (STCW-95) er utgått, jeg har ikke nok fartstid. Hva gjør jeg?

Du sender inn ny utfylt sjekkliste som er signert av kaptein om bord. Det er ikke nødvendig å dokumentere fartstid en gang til.

Må jeg ha både ferdighetssertifikat- brovakt og -matros?

Er du innehaver av ferdighetssertifikat matros, trenger du ikke ferdighetssertifikat brovakt i tillegg. Dette fordi du allerede har dokumentert at du oppfyller kravene for å få ferdighetssertifikat brovakt ved utstedelse av ferdighetssertifikat matros.

Hva må jeg dokumentere for å få utstedt ferdighetssertifikat matros?

Matroser som skal tjenestegjøre på sjøgående skip med bruttotonnasje på 500 eller mer, skal ha ferdighetssertifikat matros.

Du kan søke opp kvalifikasjonskrav gjeldende for alle typer sertifikater på denne siden.

Hvis du ikke har båtmannsertifikat fra før og har fartstid i overgangsperioden, vil du kunne søke om ferdighetssertifikat båtmann på bakgrunn av 8-timers utsjekk, se rundskriv RSV 3-2016.

Tankermann høyeste grad – hva er kravet til fartstid?

  • Søker må være innehaver av tankermann laveste grad når han/hun opptjener fartstid til høyeste grad, eller
  • Hvis søker ikke er innehaver av tankermann laveste grad, må fartstid for tankermann høyeste grad være opptjent etter han/hun har gjennomført tankermann kurs høyeste eller laveste grad. Fartstiden kan opptjenes i overtallig stilling om bord.

Vær oppmerksom på at de som går i stillinger som kadett og lærling MÅ ha fått utstedt tankermann laveste grad, før fartstid for å søke om tankermann høyeste grad kan opptjenes.

 

Kan jeg fremdeles søke om ferdighetssertifikat for sjøfolk med særlige sikringsplikter / sikringsbevissthet?

Nei, fristen for å søke om sikkerhetsbevissthet i henhold til overgangsordningen var 31.12. 2013.

Du må nå ha kurs for å oppfylle kravene i forskriften. Det vil da være kursholder som utsteder beviset/sertifikatet. På denne siden kan du finne godkjente skoler/kurssenter (velg hvilket utdanningstilbud du er på jakt etter i nedtrekksmenyen når du kommer inn på siden)

 

Hvilket ferdighetssertifikat innen sikring må jeg ha?

Du skal kun inneha et av de aktuelle ferdighetssertifikatene innen sikring («Sikkerhetsbevissthet» eller «Sjøfolk med særlige sikringsplikter»).

De to ulike ferdighetssertifikatene «Sikkerhetsbevissthet» og «Sjøfolk med særlige sikringsplikter» kan forklares på denne måten:

- Har du ikke særlige plikter knyttet til skipets terror- og beredskapsplan så søker en om «Sikringsbevissthet»

- har du plikter/oppgaver knyttet til skipets terror- og beredskapsplan må en søke om sertifikat for «sjøfolk med særlige sikringsplikter»

 

Jeg har ferdighetssertifikat SSO. Må jeg også ha et av de to ferdighetssertifikatene for sikringsbevissthet?

Nei. Ferdighetssertifikat SSO utstedt etter STCW konvensjonen dekker også kravene til ferdighetssertifikat sikringsbevissthet og ferdighetssertifikat sjøfolk med særlige sikringsplikter. Du trenger derfor ikke disse ferdighetssertifikatene (jf. STCW.7/Circ.22 tredje og fjerde ledd).

Hvem kan konvertere til SSO-ferdighetssertifikat?

Ferdighetssertifikat for SSO utstedt iht STCW 95-konvensjonen kan konverteres til ferdighetssertifikat for SSO iht STCW 78 konvensjonen med endringer.

- Kun ferdighetssertifikater utstedt iht. STCW 95 konvensjonen kan konverteres, dvs. etter ikrafttredelse pr. 01.01.2008.

- Det kurssenteret som har utstedt ferdighetssertifikatet som skal konverteres, og som fortsatt har godkjenning for dette kurset, kan konvertere slike sertifikater.

- Det kreves ingen oppgradering av kompetansen, da denne anses å være dekket gjennom aktiv seiling på ISPS fartøy.

- Nytt ferdighetssertifikat dateres med dato for konvertering.