Helsekrav for fiskeskippersertifikat klasse C kan dokumenteres på flere måter:

  • Vi anbefaler at dette helseerklæringsskjemaet brukes for de som skal søke om fiskeskippersertifikat klasse C. Skjemaet må fylles ut og signeres av lege.

    Eller så kan du dokumentere helsekravet ved:
  • Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege, eller
  • Erklæring fra lege som bekrefter at helsekravene i kvalifikasjonsforskriften § 30 og § 29 tredje ledd er oppfylt, eller
  • Skjema for førerkort klasse B, som i tillegg må påføres at du har tilstrekkelig fargesyn og hørsel etter kvalifikasjonsforskriften § 30 og § 29 tredje ledd.

Informasjonsskriv til sjømannslegene vedrørende helsekrav for fiskeskippersertifikat klasse C, sendt 05.01.2018:

Sjøfartsdirektoratet er gjort kjent med at personer som søker om fiskeskippersertifikat klasse C i en del tilfeller har gått til sjømannslege for å få helseerklæring. Det gjøres derfor oppmerksom på at denne sertifikatklassen ikke krever helseerklæring etter forskrift om helseundersøkelse på skip («sjømannshelseerklæring»), fordi helsekravene som ligger til grunn for dette sertifikatet i stedet er særskilt regulert i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Det er heller ikke et krav at helseerklæringen skal være utstedt av sjømannslege, slik at andre leger også kan skrive en slik helseerklæring.

De aktuelle helsekravene fremgår av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk §§ 31, 30 og 29 tredje ledd, som følger:

For fiskeskippersertifikat klasse C, er det krav til erklæring fra lege om tilfredsstillende, syn, fargesans, hørsel og helsetilstand i samsvar med kravene til helseerklæring for fritidsskipper. Dette innebærer at både helsekravene i kvalifikasjonsforskriften § 30 og § 29 tredje ledd skal være oppfylt.

Det er ikke krav til særskilt skjema for helseerklæring for fiskeskippersertifikat klasse C. Helseerklæringsskjema for førerkort klasse B kan eventuelt benyttes, men legen må da i tillegg skrive en bekreftelse på skjemaet om at kravene til syn og hørsel i kvalifikasjonsforskriften § 30 er oppfylt.