Husk å lese gjennom informasjonen under før du sender oss tips.

Tips oss her


Hvis du sender inn tips gjennom Sjøfartsdirektoratets portal uten å oppgi navn, adresse eller e-postadresse, vil det ikke være mulig å spore deg opp senere. Det kan være flere grunner til at noen ønsker å være anonyme. For enkelte føles det tryggere å fortelle om kritikkverdige forhold uten å måtte legge ved informasjon om hvem man er.

Alle varsler tas alvorlig – også de som sendes anonymt.

Hvis du velger å være anonym, kan det ha betydning for saksbehandlingen ettersom det vil være vanskeligere å få klarlagt fakta og be om tilleggsinformasjon.

Vi vurderer alle tips og oppfølging av disse. Er du arbeidstaker på et skip, viser vi i tillegg til varslings- og klageretten.

Arbeidstakere på skip

Arbeidstakere på skip har rett til å si ifra om kritikkverdige forhold, både ting som gjelder skipstjenesten og arbeidsforholdet generelt. Det kan for eksempel dreie seg om trakassering, seksuell trakassering eller mobbing. Du kan kontakte skipsfører, rederiet eller oss i Sjøfartsdirektoratet.

Hva bør et tips inneholde?

Et tips bør inneholde konkret og tydelig informasjon om hva saken gjelder. En saklig og presis beskrivelse er viktig, og under følger tips om hva som bør beskrives:

 • Hva har skjedd?
 • Hvem er involvert?
 • Hvor skjedde det?
 • Hvor ble det oppdaget?
 • Når skjedde det?
 • Har det skjedd flere ganger?
 • Var det vitner til stede?

Legg ved konkrete eksempler og bevis/dokumentasjon dersom det finnes.

Slik følger Sjøfartsdirektoratet opp tips

Vi registrerer alle tips og gjør en individuell vurdering av hvordan tipset skal følges opp. Tipseren blir som regel ikke part i en eventuell sak om oppfølging av tipset. Som tipser kan du derfor i utgangspunktet ikke forvente mer tilbakemelding enn en kvittering på at tipset er mottatt hos oss.

Hvis du ønsker mer informasjon om saken, kan du be om innsyn i sakens dokumenter. Ved en innsynsbegjæring vil Sjøfartsdirektoratet vurdere om sakens dokumenter kan gis ut, eller unntas innsyn i medhold av offentleglova.

Våre oppfølgingstiltak varierer, og det vil i hvert enkelt tilfelle vurderes om og i hvilken grad det skal settes inn tiltak. I noen tilfeller kan vi ta direkte kontakt med arbeidsgiver eller rederi og kreve at de retter opp kritikkverdige forhold.

I andre tilfeller drar vi på tilsyn eller henlegger saken på grunnlag av fakta eller regelverket.

Sjøfartsdirektoratet kan ikke følge opp alle tips
Noen av tipsene vi mottar, er av privatrettslig karakter. Det vil si at saken angår avtaleforholdet mellom rederi og skipsarbeidstaker.

Sjøfartsdirektoratet har ingen myndighet overfor arbeidsgiver eller rederi i slike saker, men vi kan veilede partene. Typiske privatrettslige saker kan være forhold rundt tariffavtaler, lønnsnivå, usakelig oppsigelse eller urettmessig avskjed.

Tips som skal til andre etater

Vi anbefaler at du som tipser, kontakter rett myndighet. Her er noen eksempler på dette:

 • Tips om svart arbeid skal til Skatteetaten.
 • Mistanke om menneskehandel og alvorlig sosial dumping eller voldskriminalitet må meldes til politiet.
 • Manglende utbetaling av sykepenger eller konflikt med arbeidsgiver om betingelsene for sykefravær er oppfylt, må meldes til NAV.
 • Hvis du som nabo til et kaianlegg blir forstyrret av støy eller støv, må du kontakte kommunen eller det lokale havnevesenet.

Adgang til unntak fra innsyn og taushetsplikt

Sjøfartsdirektoratet må i hvert enkelt tilfelle vurdere om det er anledning til å unnta opplysninger om melders identitet, opplysninger om den bekymringsmeldingen gjelder, samt tipsets innhold. Rammene settes av offentleglova og forvaltningsloven.

På generelt grunnlag kan vi si at dokumenter som inneholder tips om mulige lovbrudd kan unntas fra innsyn med hjemmel i offentleglova.

I tillegg kan opplysninger i tipset være underlagt taushetsplikt. Da vil vi ha plikt til å unnta opplysningene fra innsyn.