Hva gis det tilskudd til?

Det gis kun tilskudd til aktivitet/arrangement/prosjekt som fortrinnsvis foregår på, i eller ved vann, hvor formålet er gjennom opplæring, informasjon og andre sjøvett tiltak for barn og unge, å bidra til:

 • å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt
 • økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere
 • økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd

Hvilke kostnader dekkes?

Tilskudd til aktivitet/arrangement/prosjekt kan dekke kostnader som:

 • kjøp av forbruksutstyr - dvs. varer eller produkter som ikke er ment å gjenbrukes (f.eks. patroner til redningsvest, skrivesaker, bensin, hygieneduk/masker til førstehjelps-dukker, osv.) Det gis ikke tilskudd til bl.a. kjøp av kapitalkrevende utstyr som båt og motor, hjertestarter, kanoer mv.
 • reiseutgifter i henhold til Statens satser. Mat og drikke dekkes ikke av denne posten.
 • leie av utstyr som det ikke relevant å kjøpe inn. Det gis kun tilskudd til leie av utstyr som er relevant i forhold til formålet med tilskuddsordningen.
 • leie av transport for skoleklasser (inkl. båt og/eller buss-transport). Denne posten er kun mulig å søke om for aktiviteter for skoleklasser.
 • andre relevante utgifter (må presiseres i søknaden). Herunder bl.a. utgifter til instruktør, annonsering, førstehjelpsdukke, enkelt fiskeutstyr, redningsvester og annet relevant redningsutstyr til bruk i undervisningen. Denne budsjettposten skal imidlertid ikke overstige 20 % av omsøkte midler fra Sjøfartsdirektoratet i det enkelte prosjekt.

Hva må det redegjøres for?

Søkerne må redegjøre i søknaden for hvordan midlene er tenkt brukt dersom de får redusert tilskudd i forhold til omsøkt beløp.

Elektronisk søknads- og rapporteringsskjema finnes her.

Det er også mulig å bestille noe sjøvettmateriell til bruk i prosjektet/arrangementet. Dette bestilles i samme søknadsskjema som for tilskudd og materiell blir tildelt om søknaden blir innvilget. Materiellet er gratis.

Søker må ha godtatt de vilkår som Sjøfartsdirektoratet har satt for å søke om midler fra tilskuddsordningen og rapportere på, før søknad om midler kan fylles ut.

Hva skal rapporteres?

Rapportskjema skal fylles ut og rapporten skal inneholde følgende:

 • Skriftlig rapport på hva som er gjennomført, antall barn/unge som er nådd.
 • Prosjektregnskap
 • Valgfritt: Bilder fra aktiviteten (ett vedlegg kan ikke overstige 3,5 MB)

Hva gjør vi med midler som ikke blir brukt opp?

Følgende retningslinjer gjelder dersom årets prosjekttilskudd ikke er brukt opp eller prosjektet ikke er gjennomført:

 • Foreninger som er blitt tildelt midler fra tilskuddsordningen i inneværende år og ikke har brukt opp midlene på prosjektet, kan søke om å overføre midlene til bruk i prosjekt neste år. Dette gjøres i søknadsskjemaet.
 • Dersom tildelte midler ikke blir brukt opp eller prosjektet ikke er gjennomført i inneværende år, må dette rapporteres og midlene tilbakebetales til Sjøfartsdirektoratet innen 1. november. Ubrukte midler tilbakeføres til: Sjøfartsdirektoratet, Postboks 2222, 5509 Haugesund, bankkontonr.: 6345.05.30567. Merkes med «Tilskudd Sjøvett ubrukte midler  –« prosjektnavn».
 • Dersom rapport for prosjektet ikke er sendt innen fristen, vil ikke organisasjonen kunne motta midler for prosjekt for kommende år.

Gjeldende vilkår

 • Søker bekrefter ved dette at opplysninger gitt i søknaden er gitt etter beste skjønn, og at eventuelle større endringer i forutsetningene skal rapporteres til søknadsmottaker.
 • Søker er kjent med og aksepterer at søknaden ligger tilgjengelig på nett (sdir.no), og at behandlende myndighet vil gjøre avgjørelsen tilgjengelig samme sted. Søknaden vil legges ut i sin helhet, med unntak av kontonummeret til organisasjonen. Både søknader som er tildelt midler og som er gitt avslag vil publiseres, men uten begrunnelse for tildeling eller avslag.
 • Søker er også kjent med at rapport fra tiltaket skal registreres innen frist som fastsettes ved vedtaket, og at rapporten kan bli publisert på sdir.no. Manglende rapportering på gjennomføring og resultater vil føre til at senere søknader om tilskudd kan avslås på dette grunnlag.
 • Søker er kjent med og aksepterer at tilsagn om tilskudd gis med nødvendige vilkår i vedtaket.
 • Gitt og akseptert tilsagn om tilskudd forplikter søker til gjennomføring av tiltaket i tråd med tilsagnet og tilhørende vilkår.
 • Ved innvilget tilskudd gjør vi oppmerksom på at i samsvar med bevilgningsreglementets § 10 kan direktoratet eller Riksrevisjonen sette i verk kontroll med at midlene er benyttet i samsvar med forutsetningene. Søker er derfor kjent med at bilag/kvitteringer som dokumenterer hver postering i prosjektregnskapet må oppbevares og gjøres tilgjengelige ved en kontroll.
 • Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakeført dersom tiltaket ikke gjennomføres eller ikke blir gjennomført i samsvar med prosjektbeskrivelsen.