Båtførerprøven/ båtførerbevis

 • Publisert: 27.11.2015

Informasjon om båtførerprøven/båtførerbeviset

Båtførerbevis
Båtførerbeviset

Dersom du er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, må du ha båtførerbevis.

Fra 1. juni 2023 endres førerrettighetene for båtførerbeviset

Det innføres krav om tilleggskompetanse (høyhastighetsbevis) for å føre fritidsbåter, inkludert vannscootere, som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer. 

Les mer om de nye førerettighetene her.

Hvor kan jeg ta båtførerprøven?

Firmaet Norsk Test AS har driftsansvaret for avleggelse av båtførerprøven og utstedelse av båtførerbeviset etter gjeldende retningslinjer, på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet

Båtførerprøven kan avlegges hos et godkjent testsenter. På Norsk Test sine nettsider finnes en oversikt over godkjente testsentre. Ta kontakt med et av de godkjente testsentrene for å avtale tidspunkt for prøve.

Det er Norsk Test du skal kontakte dersom du har spørsmål rundt båtførerbeviset. Dersom Norsk Test ikke kan besvare ditt spørsmål, vil du bli henvist videre til Sjøfartsdirektoratet.

Hva koster det å ta båtførerprøven?

Priser på kurs som en forberedelse til båtførerprøven vil variere hos det enkelte kurssenter, og er ikke regulert av Sjøfartsdirektoratet. 

Prisen for å avlegge selve eksamen er 813 kroner per 1. januar 2022.

Pris på avleggelse av båtførerprøven og utstedelse av båtførerbevis er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet og reguleres av forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og båtførerbevis

Hva er båtførerbeviset?

Båtførerbeviset er et bevis som lar deg føre norske fritidsbåter med opptil 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor Norges grenser.

Hvem må ha båtførerbevis?

Alle personer som er født 1.1.1980 eller senere, og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde, må ha båtførerbevis. 

Personer født før 1980 er fritatt fra kravet om båtførerbevis. De kan føre båter opptil 15 meter uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis. Vi anbefaler likevel alle å ta båtførerprøven for å øke kunnskapen knyttet til navigering, sjømerker og godt sjømannskap.

Dersom du skal føre båt i utlandet, anbefaler vi alle, uavhengig av alder, å ha båtførerbevis, da mange land krever internasjonalt båtførerbevis (ICC) der standard båtførerbevis er en del av kravet.

Hvor gammel må jeg være for å ta båtførerprøven?

Du kan avlegge båtførerprøven fra fylte 14 år, men du får ikke utstedt båtførerbeviset før du er 16 år.

For deg som er under 16 år, gjelder reglene om at du kun kan føre båt med lengde inntil 8 meter og som har motor med maks effekt på 10 hestekrefter, uavhengig av om du har bestått båtførerprøven eller ikke.

Hvilke aldersgrenser gjelder for å føre ulike fritidsbåter i Norge?

Hvis du er under 16 år, kan du føre følgende fritidsbåter:

 • lengde opptil 8 meter (26,25 fot)
 • maks 10 hestekrefter (7,5 kw)

Fra du er fylt 16 år kan du føre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:

 • lengde opptil 8 meter (26,25 fot)
 • maks 25 hestekrefter (19 kw)

Fra du er 16 år kan du føre følgende fritidsbåter med båtførerbevis:

 • lengde opptil 15 meter 
 • ingen begrensninger på hestekrefter

Fra våren 2023 blir det krav om høyhastighetsbevis for å kunne føre fritidsbåter som kan gå i 50 knop eller mer. Dette kommer i tillegg til kravet om båtførerbevis. Du finner mer informasjon om høyhastighetsbeviset her. 

Trenger jeg kurs i forkant av båtførerprøven?

Du er ikke pålagt til å ta kurs i forkant av båtførerprøven, men de fleste opplever et kurs som nyttig og lærerikt. Det arrangeres mange ulike typer kurs som en forberedelse til båtførerprøven, og du bør velge et kurs som passer til deg og dine forkunnskaper. 

Sjøfartsdirektoratet opplyser om at kurs som kjøres som en forberedelse til båtførerprøven ikke har vært gjennom noe form for godkjennelse. Kvaliteten på kursene kan altså variere. Du anbefales derfor å undersøke kurssenteret på egen hånd før du melder deg opp til et kurs.

Det finnes mange pensumbøker for forberedelse til båtførerprøven. Bøkene har ikke vært gjennom noe form for godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet, men forfatterne har tatt utgangspunkt i pensumlisten fra direktoratet ved fastsettelse av bøkene.

Hvordan gjennomføres båtførerprøven?

Båtførerprøven er en elektronisk prøve som må avlegges hos et godkjent testsenter. Prøven består av 50 spørsmål som må besvares i løpet av en time.

Du må svare riktig på minst 80 % av spørsmålene for å bestå prøven. Det vil si at du kan maksimalt ha 10 feil for å bestå. I tillegg vil prøven inneholde et eget kapittel som heter spesielt viktige emner. Her kan du kun ha to feil for å bestå, uavhengig av hvordan du har gjort det på resten av prøven. Du kan altså stryke med totalt tre feil, dersom alle feilene ligger under spesielt viktige emner.

Båtførerprøven er delt opp i fire hovedemner:

 1. sjømannskap
 2. lover og regler
 3. navigasjon og kartlesing
 4. spesielt viktige emner

Hovedemnene inneholder omtrent like mange spørsmål hver og har tilhørende underemner som er beskrevet nærmere i pensumet til båtførerprøven.

Pensumlisten til båtførerprøven er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. Den danner grunnlaget for alle spørsmålene i båtførerprøven. 

Det vil bli utdelt kart under prøven. I tillegg vil det være lov med følgende hjelpemidler:

 • kalkulator
 • linjal eller parallellforskyver
 • blyant/penn
 • passer eller stikkpasser
 • kladdeark

Under gjennomføringen av prøven vil det være en testleder til stede for å passe på at alt går riktig for seg.

Dersom du ikke består båtførerprøven, kan du tidligst avlegge ny prøve etter 14 dager.

Hvorfor er det viktig med båtførerbevis?

Det skjer altfor mange ulykker med fritidsbåter. Et minimum av kunnskap er nødvendig for å ferdes trygt til sjøs, både for deg selv og for de som er med deg i båten. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer derfor alle som skal føre fritidsbåt til å ta båtførerprøven, uavhengig av om du er født før eller etter 1980.

Under båtførerprøven testes kunnskaper innen sjømannskap, navigasjon, sjømerker, håndtering av nødsituasjoner og regler som gjelder til sjøs. Ved å bestå båtførerprøven får du bekreftelsen på at du har denne kunnskapen båtførerbeviset.

Med båtførerbeviset kan du også oppnå rabattordninger hos enkelte forsikringsselskap ved forsikring av båten din. Skulle du være uheldig å komme ut for en ulykke, vil din forsikringsutbetaling kunne bli avkortet om du ikke har påkrevd båtførerbevis. Dersom du låner bort båten din til andre, er det du som er ansvarlig for at fører av båten har båtførerbevis.

Kan jeg få utstedt båtførerbevis med høyere maritim utdanning/sertifikat?

Hvis du har et høyere maritimt sertifikat for fritidsbåt eller næring, som minimum dekker pensumet til båtførerprøven, kan du få utstedt båtførerbeviset uten å avlegge båtførerprøven.

Dette gjelder dersom du er innehaver av et fritidsskippersertifikat (D5L), fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde (D5LA) og alle dekksoffisersertifikat (D6 – D1).

Er du innehaver av et annet sertifikat enn de overnevnte, eller har tatt annen maritim utdanning som minimum dekker pensumet til båtførerprøven, kan du sende en e-post til Norsk Test på post@norsktest.no. Det vil da bli vurdert om du kan få utstedt båtførerbevis på bakgrunn av din kompetanse.

Hvilke regler gjelder ved bruk av fritidsbåt i utlandet?

Det norske båtførerbeviset er et nasjonalt bevis. Dersom du vil leie båt eller bruke egen båt i utlandet, kan det være at norsk båtførerbevis ikke er tilstrekkelig.

Som et tillegg til båtførerbeviset kan det hende at utleiestedet eller landet du skal feriere i krever et internasjonalt båtførersertifikat (ICC).

Du finner mer informasjon om ICC her.

Er mitt utenlandske båtførerbevis gyldig i Norge?

Norge anerkjenner utenlandske båtførerbevis etter forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, § 13:

§ 13. Anerkjennelse av utenlandske båtførerbevis

Båtførerbevis eller annet kvalifikasjonsbevis utstedt i annen EØS-stat, er gyldig i samsvar med bevisets innhold.

Internasjonalt båtførersertifikat («International Certificate for Operators of Pleasure Craft») utstedt i henhold til resolusjon 16. oktober 1998 nr. 40 fra de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa, Transport Committee, Working Party on Inland Water Transport skal omfatte kystnavigasjon for å være gyldig i Norge.

Utenlandsk båtførerbevis som ikke faller inn under første og annet ledd, er gyldig dersom det i det vesentligste tilfredsstiller kravene til det norske båtførerbeviset og er utstedt på et skandinavisk språk eller engelsk.

Dersom du ønsker en bekreftelse på om ditt sertifikat vil være gyldig i Norge, kan du sende en e-post til post@sdir.no eller bat@norsktest.no.

Jeg har mistet båtførerbeviset mitt. Hva gjør jeg?

Hvis du har mistet båtførerbeviset og ønsker å få tilsendt et nytt bevis, må du fylle ut en duplikatsøknad.

Duplikatsøknaden sendes til Norsk Test AS, som utsteder båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Har du bestått båtførerprøven i 2009 eller senere er du automatisk registrert i båtførerregisteret. Da trenger du ikke å vedlegge dokumentasjon
på bestått båtførerprøve når du søker om nytt båtførerbevis.

Har du bestått båtførerprøven før 2009 og er usikker på om du er registrert i båtførerregisteret, eller har andre spørsmål knyttet til duplikatsøknader, kan du kontakte Norsk Test. Se www.norsktest.no, ring 78 97 35 00 eller send e-post.

Jeg har behov for tilrettelagt prøve – hva gjør jeg?

Dersom du har behov for tilrettelagt prøve, må dette opplyses om før oppmelding til båtførerprøven. For personer som har behov for særlig tilrettelegging kan det gis 20 minutter ekstra tid. I særlige tilfeller kan Norsk Test etter søknad avgjøre om båtførerprøven kan avlegges muntlig. En muntlig prøve innebærer at spørsmål og svaralternativ leses opp til kandidaten av testleder eller en utpekt person.

Båtførerprøven kan avlegges på papir i spesielle tilfeller hvor avleggelse av elektronisk prøve ikke lar seg gjennomføre av praktiske årsaker. Dette må være avklart med Norsk Test og en ansvarlig person i forkant. Prøvene sendes i slike tilfeller til Norsk Test for retting.

Hvis du har flere spørsmål om tilrettelegging av prøven, kan du ta kontakt med Norsk Test.

Kan jeg ta båtførerprøven selv om jeg har en funksjonshemning?

Det eksisterer ingen helsekrav i forbindelse med båtførerprøven. Du er derfor ansvarlig for egen vurdering av din helsetilstand og til å ta stilling til om du føler deg skikket til å føre en fritidsbåt innenfor de kravene som et båtførerbevis gir rettigheter til.

I denne sammenheng henvises det til lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) som opplyser om følgende:

§ 32 Generell skikkethet
Ingen som på grunn av sin tilstand må anses uskikket til det, må føre eller forsøke å føre en småbåt. Dette gjelder uansett om tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, sykdom, tretthet eller andre omstendigheter.

Hvordan defineres båtens lengde?

Lengde defineres som skrogets lengde (LH) etter NS-EN ISO 8666 Mindre fartøy – Hoveddata. Skroglengde er distansen mellom to vertikale linjer som skjærer gjennom den fremste og den akterste del av skroget når fartøyet er i korrekt trim på vannet, jf. vannlinjen. Det er ikke noe i veien for at fremste eller akterste del av skroget kan befinne seg under vann.

Skrogets lengde (LH) inkluderer alle strukturelle og faste bestanddeler av fartøyet, slik som tre, plastikk eller metallbauger eller akterender. Lengden ekskluderer deler som kan demonteres uten å forårsake skade eller påvirke fartøyets strukturelle intakthet, for eksempel rigg, baugspryd, pulpitt i begge ender av fartøyet, beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer med monteringsbraketter, plater og lignende, dykkerplattformer, badeplattformer, fendere og plankeganger. Lengden ekskluderer ikke avtakbare deler av skroget som fungerer som hydrostatisk eller dynamisk støtte når fartøyet ligger i ro eller er underveis.

Skolekart

Kart til bruk i undervisning kan lastes ned her.

Tjøme (A), Flåvær (B), Nærøysundet (C) og Tjeldsundet (D) er kart som brukes i forbindelse med avleggelse av båtførerprøven.
NB! Skolekartene som ligger ute på Kartverket sine nettsider må ikke brukes til båtførerprøven.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen