I samsvar med § 17 i helseforskriften har sjømannslegen anledning til å gi utsatt iverksetting av sitt vedtak dersom det er klaget på vedtaket, eller søkt om dispensasjon fra forskriftens helsekrav.
Se forskriftens § 17 om utsatt iverksetting av vedtak gjengitt her:

§ 17 Utsatt iverksetting av vedtak

Ved klage eller søknad om dispensasjon kan sjømannslegen tillate at den som har sitt arbeid om bord, fortsetter i samme eller mindre krevende tjeneste om bord inntil klagen eller søknaden er avgjort, hvis

a) rederiet eller skipsføreren har gitt skriftlig samtykke til sjømannslegen

b) sjømannslegen finner at en utsatt iverksetting av vedtaket ikke vil være i strid med § 1.

En tillatelse etter første ledd kan gis for en periode som ikke skal overstige seks måneder og kan ikke forlenges gjennom nytt vedtak om utsatt iverksetting.

Sjømannslegen skal fylle ut skjema for udyktighet med angivelse av varigheten for utsettelsen. Samtidig skal helseerklæring utstedes for tilsvarende periode.

Veiledning til skjema for innhenting av samtykke fra rederi/skipsfører:

Når sjømannslegen skal innhente samtykke fra rederi eller skipsfører i forbindelse med utsatt iverksetting av vedtak, anbefaler vi å benytte skjemaet som er utviklet for dette formålet (KS-0421).

Tillatelse:

I skjemaet kan klageren/søkeren gi sin tillatelse til at rederi/skipsfører informeres om vedkommendes helsetilstand i forbindelse med klagen/søknaden om dispensasjon. Sjømannslegen kan bare opplyse rederiet/skipsføreren om klagerens/søkerens helsetilstand når vedkommende har gitt tillatelse til dette.

Sjømannslegen risikovurdering:

Skjemaet skal inneholde sjømannslegens risikovurdering, som skal hjelpe rederiet/skipsføreren med å fatte sin beslutning.

Rederi/skipsførers ansvar:

Rederi/skipsfører skal signere skjemaet, uavhengig av om samtykke til utsatt iverksetting av vedtak gis eller ikke, og returnere det til sjømannslegen. Det er først når rederi/skipsfører har gitt skriftlig samtykke til utsatt iverksetting av vedtak at sjømannslegen kan registrere en tidsbegrenset helseerklæring for perioden den utsatte iverksettelsen skal gjelde for (maksimalt seks måneder).

Dersom rederi/skipsfører ikke gir skriftlig samtykke, enten på skjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet eller i et annet dokument, kan ikke sjømannslegen fatte vedtak om utsatt iverksetting.

Vedlegg til klage/søknad om dispensasjon:

Sjømannslegen skal vedlegge det skriftlige samtykket fra rederi/skipsfører når klagen/søknaden om dispensasjon sendes til behandling.