Sommervikarer til sjøs - hva kreves?

Det er opp til rederiet å påse at mannskapet de har om bord er kvalifisert for stillingen de har. Dette vil variere utifra hvilket type fartøy mannskapet arbeider på.

Det er krav om at en har gyldig helseerklæring fra sjømannslege for å arbeide om bord på norske skip.

Ta kontakt med aktuell arbeidsgiver eller rederi for å forhøre deg hvilke andre krav til kurs/sertifikat etc. de krever for å kunne arbeide om bord hos dem.

Vi skal ha med folk om bord. Trenger vi Passasjer- og krisehåndteringskurs om bord på servicefartøy, oppdrettsbåter, arbeidsbåter etc.?

Dersom du har som oppgave å bistå passasjerer i en nødssituasjon, skal du ha kurs i passasjer- og krisehåndtering (PKH).
Det er ikke krav om PKH dersom du har med om bord :
  • kollegaer som er ansatt hos dere som skal fraktes til og fra lokasjon
  • personell fra fiskehelse, administrativt ansatte etc.
  • personer som skal være med under seilas for å gjøre en jobb om bord på selve fartøyet eller på lokasjon. f.eks.: elektriker eller andre servicefolk
Andre personer som blir med om bord utenom en arbeidssituasjon, for eksempel som del av rekreasjon eller visning (skoleklasser, delegasjoner med folkevalgte, etc.), faller inn under passasjerbegrepet, og fører må ha kurs i passasjer- og krisehåndtering for å ha med disse.

Kan eg bruke «grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk» når eg arbeider som fisker?

Ja, det kan du.
Går du som fisker eller skal søke om Fiskeskipper klasse C sertifikat er «grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk» gyldig i inntil 8 år. Dette selv om det skulle stå utløpsdato etter 5 år på kursbeviset/ferdighetssertifikatet. Gjelder KUN dersom du skal gå som fisker eller skal søke/er innehaver av Fiskeskipper klasse C sertifikat. Dette gjelder ikke for noen andre sertifikat eller stillinger om bord.

Krav til skipsfører på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde opptil liten kystfart som deltar i ankerhåndtering, utfører løfteoperasjoner eller sleper?

Kravet om kurs for løfteoperasjoner er knyttet til fartøystype og operasjoner, og kravet vil dermed gjelde uavhengig av hvilket dekksoffisersertifikat skipsfører har.

Kurs for løfteoperasjoner er ikke et kranførerkurs, det må ikke sammenliknes med f.eks. G20 kurs.

Tauing av «lette gjenstander» som det vises til i RSV 4-2018 anses ikke som slep og utløser ikke noe krav om kurs i ankerhåndtering og slep til fører av fartøy.

Se mer informasjon i RSV 14 – 2021:

Veiledning om D6-sertifikat og om kurs om ankerhåndtering, slep og løfteoperasjoner - Sjøfartsdirektoratet

Se også regelverk her: https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§59a

Krav om kurs i løfteoperasjoner og ankerhåndtering og slep gjelder fra 01.01.2024. .

Kan jeg søke om dispensasjon når jeg ikke har gyldig kurs?

Nei. Det er ikke mulig å søke om dispensasjon, fritak eller få utsettelse på å gjennomføre kurs når du skal seile. Unntaket er fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere i påvente av å gjennomføre ditt første kurs. Mer informasjon finner du her.

Hvor finner jeg informasjon om sikkerhetskurs for fiskere?

Må jeg ha  grunnleggende sikkerhetskurs?

Sjøfolk som ikke inngår i alarminstruksen om bord på fartøy behøver ikke  grunnleggende sikkerhetskurs.

Sjøfolk som ikke skal ha sikkerhetskurs skal ha opplæring eller instruksjon som gjør dem i stand til å:

- kommunisere med andre om bord om sikkerhetsspørsmål, forstå symboler, skilt og alarmsignaler,

- vite hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne eller brannalarmen eller evakueringsalarmen går, eller en person faller over bord,

- identifisere nødutganger og områder for mønstring og for entring av redningsfarkost,

- finne fram til og ta på redningsvest,

- slå alarm og bruke bærbare brannslukningsapparater,

- sikre skadestedet og gi førstehjelp,

- lukke og åpne branndører, værtette og vanntette dører i skipet, unntatt dører som er installert i åpninger i skroget.

Hvor kan jeg ta kurs?

Du finner informasjon om dette på denne siden.

For varighet, pris, osv., ta kontakt med kurssenteret.

Kan jeg få godkjent kurs tatt i EU/EØS land?

Ja. Sjøfartsdirektoratet anerkjenner kurs som er gjennomført i henhold til STCW-konvensjonen 1978, med endringer, i land som er omfattet av EØS-avtalen. Anerkjennelsen omfatter opplærings-, oppdaterings- og oppgraderingskurs for både offiserer og underordnet personell. Det må kunne dokumenteres at opplæringsinstitusjonen som har utstedt kursbevis er godkjent av administrasjonen i den aktuelle medlemsstat.

Hva blir gyldighetstiden på sertifikatet mitt?

Ved førstegangssøknad og fornyelse av ferdighetssertifikat og kompetansesertifikat vil du få lik utløpsdato i sertifikatet som utløpsdatoen på sikkerhetskurset.

Enkelte ferdighetssertifikat (eks. brovakt, matros, maskinvakt, motormann, skipselektriker, tankermann laveste grad) blir utstedt uten utløpsdato.

Fiskeskippersertifikat klasse C utstedes med fem års gyldighet ved førstegangsutstedelse og fornyelse.

Må alle sertifikater påtegnes, eller er det noen sertifikater som kan seiles med uten påtegning?

Noen utenlandske ferdighetssertifikater kan seiles med på NIS-/NOR-fartøy. Dette gjelder ferdighetssertifikater båtmann, HMOB-båt, brovakt, matros, maskinvakt, motormann, IGF, polarkode, skipselektriker, sjøfolk med særlige sikringsplikter, sikringsbevissthet og tankermann – laveste grad, jf. STCW Tabell B-I/2.

Hva er kravene til dokumentasjon ved søknad om duplikat?

Det er tilstrekkelig med egenmelding for norske sertifikater, og erklæring fra rederiet for påtegninger.

Trenger jeg kokkesertifikat for å tjenestegjøre om bord på et fartøy?

Nei, det er ikke lenger et krav om kokkesertifikat for norske sjøfolk, eller dispensasjonsbevis for utenlandske kokker. Regelendringene tredde i kraft 1. juli 2013. Se kvalifikasjonskrav, jf. forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften) §§ 52 og 53.

Hvem utsteder kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon?

Når du gjennomfører kurs for å være på hurtigbåt (hurtigbåtoperasjoner) vil du få utstedt "kvalifikasjonsbevis for hurtigbåt" av kurssenteret. Det skal IKKE søkes Sjøfartsdirektoratet om kvalifikasjonsbevis.

Er det krav til oppdatering for begrenset sikkerhetsopplæring?

Ja, det er krav til oppdatering hvert 5. år på lik linje med grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. 

Hvordan fornyes kvalifikasjonsbevis for passasjer – og krisehåndtering?

Sjøfolk som har oppgaver i alarminstruksen, skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering. Dette gjelder også for fører på fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer (12 pax-fartøy)

Kurset har en gyldighet på 5 år. Det skal fornyes med enten oppdateringskurs fra kurssenter, eller dokumentasjon på 12 måneders fartstid fra passasjerskip i løpet av de siste fem år.

For de som opprettholder sin kompetanse om bord, og ikke gjennomfører kurs hos kurssenter, skal rederiet utstede eget kursbevis. Det skal her fremgå at deltaker har vedlikeholdt sin kompetanse i passasjer- og krisehåndtering ved å ha 12 måneders fartstid fra passasjerskip i løpet av de siste fem år. I tillegg skal kursbeviset inneholde navn, fødselsdato, utstedelsesdato, «gyldig til dato», referanse til forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater § 60 og gjeldende emneplan.

Det skal ikke søkes om fornyelse av passasjer- og krisehåndteringskurset til Sjøfartsdirektoratet.

Hvordan oppdateres og fornyes kvalifikasjonsbevis for hurtigbåt?

Etter 2,5 år (30 måneder) skal kvalifikasjonsbeviset oppdateres. Oppdateringen skal skje i løpet av de seks siste månedene før det har gått 2,5 år. Det kan oppdateres med enten oppdateringskurs eller trening om bord på skipet under instruksjon fra instruktør fra godkjent opplæringssted og vurdering av rederiets assessor (assessor skal være godkjent for hurtiggående fartøy).

Etter 5 år skal kvalifikasjonsbeviset fornyes med oppdateringskurs. Dette må gjennomføres i løpet av de seks siste månedene før kvalifikasjonsbeviset utgår.