Sjøfartsdirektoratet fastsetter såkalt sikkerhetsbemanning etter søknad fra rederiet. Dette gjøres i henhold til forskrift om bemanning av norske skip som igjen bygger på IMO resolusjon A.1047(27) «principles of safe manning» og ILO-konvensjon nr. 188 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren (ILO 188) artikkel 13 og 14. Direktoratet er opptatt av å bygge opp under trepartssamarbeidet og det er derfor et krav at tillitsvalgte involveres i forbindelse med søknaden.

Sikkerhetsbemanning som foreslås skal dekke alle aktuelle operasjoner, oppgaver og funksjoner for sikker operasjon av skipet. Rederiet må i søknaden sannsynliggjøre at det mannskapet som foreslås som sikkerhetsbemanning kan ivareta disse oppgavene. Sikkerhetsbemanning er den minste tillatte bemanning et fartøy kan ha ved operasjon. Direktoratets vedtak må ikke forstås som et vedtak på hva som i alle situasjoner er korrekt bemanning.

Faktisk arbeidsbyrde på fartøyet kan variere stort avhengig av type fartøy, markedssegment, rute, trafikkbelastning osv. Rederiet har videre full frihet til å pålegge mannskapet oppgaver som går utover oppgavene sikkerhetsbemanningen skal ivareta. Disse oppgavene skal ikke gå ut over eller på bekostning av de sikkerhetsrelaterte oppgavene. Eksempel på slike oppgaver kan være drift av restaurant, billettering, ikke sikkerhetskritisk vedlikehold. Rederiet har derfor en plikt til å kontinuerlig vurdere behovet for bemanning av fartøyet. Denne plikten fremkommer både av bemanningsforskriften og av sikkerhetsstyringsforskriftene. Det er rederiets plikt å påse at operasjon av fartøyet skjer innenfor de rammene som regelverket gir.

Bemanningsforskriften gjelder for norske passasjerskip uansett størrelse, norske lasteskip med en bruttotonnasje på 50 eller mer og norske fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer, med mindre annet fremgår av den enkelte bestemmelse. For skip som kun anvendes i opplærings- og undervisningsøyemed og skip i los- eller redningstjeneste kommer forskriften bare til anvendelse i den utstrekning dette er fastsatt av Sjøfartsdirektoratet i det enkelte tilfelle.

Særskilt om krav til bemanningssertifikat på fiskefartøy

I forbindelse med gjennomføringen av ILO 188 i norsk rett, er det fastsatt krav til bemanningssertifikat på fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer.

I praksis innebærer dette følgende:

  • Fiskefartøy skal søke ved første sertifikatfornyelse og senest innen 1. januar 2020.

 Fiskefartøy som er under bygging søker om bemanningssertifikat når de søker om fartssertifikat.

Søknad om bemanningsoppgave

Altinn løsningen til søknadsskjema KS-0308 kan ikke brukes foreløpig.

Søknad om bemanningsoppgave (KS 0308, KS 0308-1 og KS 0308-2) sendes inn av rederiet.

KS 0308-1 og KS 0308-2 er i pdf-format. Disse kan fylles ut og sendes som vedlegg til e-post til post@sdir.no.