En dispensasjon vil ikke kunne ha gyldighet ut over 6 måneder og gjelder kun for et bestemt fartøy.

Hvis det søkes om å være fører, plattformsjef eller maskinsjef, blir søknaden behandlet etter § 88 første ledd. § 88 andre ledd beskriver unntakene, hvor søknad om å være fører eller maskinsjef på fiskefartøy uansett størrelse, eller fartøy som er sertifisert for fartsområde 1 eller 2 som er under 50 BT, behandles etter § 89.

Hva må til for å få dispensasjon etter § 88 første ledd?

Det må være et særlig tilfelle hvor det foreligger force majeure.
Det er for eksempel ikke et særlig tilfelle hvor det foreligger force majeure at rederiet ønsker å bruke en navigatør/maskinist som fører/maskinsjef på fartøy han ikke har sertifikat for.

Informasjon om søknad:

Dersom søknaden er relevant, må rederiet registrere søknaden elektronisk.
I søknaden må rederiet sende inn følgende informasjon:

  • begrunnelse på hvorfor denne situasjonen er et særlig tilfelle hvor det foreligger force majeure
  • beskrivelse av kompenserende tiltak
  • redegjøre for at en dispensasjon ikke vil føre til at sikkerheten blir redusert slik at det kan oppstå fare for menneskeliv, miljø eller materielle verdier
  • dokumentasjon på relevante kvalifikasjoner som søkeren innehar
  • bekreftelse fra NAV på at det ikke er mulig å få tak i noen som er tilstrekkelig sertifisert og kvalifisert

Definisjon av "force majeure":

"Alvorlege hendingar som menneske ikkje kan rå over, som hindrar gjennomføring av t.d. eit krav i ei forskrift. Dermed vert t.d. dispensasjonar nødvendige. Eit typisk døme er naturkatastrofar. Unntaksheimlar ved force majeure kan bidra til å løyse ein prekær situasjon, men reiarlaget må gjere det det kan for å gjennopprette normal tryggleikssituasjon, til dømes ved å hyre inn nytt mannskap som er tilstrekkeleg kvalifisert." Ref. veiledning til forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Regelverket:

«Sjøfartsdirektoratet kan i særlige tilfelle når det foreligger force majeure og det ikke vil utsette personer, eiendom eller miljøet for fare, for kortest mulig tidsrom og ikke utover seks måneder tillate skipsfører, plattformsjef eller maskinsjef å gjøre tjeneste på et bestemt skip uten tilstrekkelig sertifikat.» Ref. forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 88 første ledd.

Hva må til for å få dispensasjon etter § 89

Det må være ett særlig tilfelle. Det er for eksempel ikke ett særlig tilfelle at rederi ønsker å bruke en navigatør eller maskinist i en stilling på fartøy han ikke har tilstrekkelig sertifikat for.

Informasjon om søknad:

Dersom søknad er relevant må rederiet registrerer søknad elektronisk.
I søknaden må rederiet sende inn følgende informasjon:

  • begrunnelse på hvorfor denne situasjonen er et særlig tilfelle
  • beskrivelse av kompenserende tiltak
  • redegjøre for at en dispensasjon ikke vil føre til at sikkerheten blir på et nivå som er under minstekravene til sikkerhet på sjøen
  • dokumentasjon på relevante kvalifikasjoner som søkeren innehar
  • bekreftelse fra NAV på at det ikke er mulig å få tak i noen som er tilstrekkelig sertifisert og kvalifisert

Definisjon "særlig tilfelle"

"Det kan ikkje seiast noko generelt om kva tid eit særleg tilfelle ligg føre, men ut frå orlyden er det klårt at det må vere ein situasjon som er så uvanleg at ein mest ikkje kan vente den, slik at unntak frå forskrifta på bakgrunn av denne føresegna vert eingongstilfellet meir enn regelen for grupper av søkjerar." Ref. forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 88 første ledd.

Regelverk:

«(1) Sjøfartsdirektoratet kan i særlige tilfelle og dersom det ikke vil utsette personer, eiendom eller miljøet for fare, for kortest mulig tidsrom og ikke utover seks måneder tillate en person å gjøre tjeneste på et bestemt skip i en stilling vedkommende ikke har tilstrekkelig sertifikat for. Slik dispensasjon forutsetter at vedkommende er sertifisert for den nærmeste underordnende stilling og at Sjøfartsdirektoratet klart finner vedkommende tilstrekkelig kvalifisert til å ivareta stillingen på betryggende måte.»

«(2) Dersom det på fiskefartøy eller ikke-sjøgående skip ikke er sertifikatkrav for den nærmeste underliggende stilling kan dispensasjon gis til person som etter Sjøfartsdirektoratets vurdering har kvalifikasjoner og erfaring som tilsvarer kravene til stillingen som skal fylles. Sjøfartsdirektoratet kan be om bestått godkjent prøve eller utsjekk.» Ref. forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 89 første og andre ledd.

Hvordan registrere søknad om dispensasjon?

Rederiet må registrere søknad om dispensasjon. 
Velg KS-0357 - Søknad om dispensasjon, og «klikk» deretter på lenken.

Logg inn via Altinn.

Følg instruksen nøye.
Gebyret må betales før søknaden om dispensasjon blir behandlet.