Slette fartøy fra Skipsregisteret

Ved overføring til nytt register, når fartøyet er gått tapt, hugget eller ikke lenger er å anse som norsk skal sletting finne sted. Tilsvarende gjelder for nybygg ved levering til første eier eller når det tas i bruk for verftets egen regning.

Sletting fra NIS/ NOR

Skipsregisteret NIS/ NOR tillater ikke dobbeltregistrering og sletting må finne sted når et fartøy overføres til nytt register. Salg til utlandet for opphugging, at fartøyet er hugget, forlist eller tilintetgjort er også slettelsesårsaker. Se lov om sjøfarten (sjøloven) § 28.

Sletting fra Skipsbyggingsregisteret (BYGG)

Skip og byggekontrakt som er innført i skipsbyggingsregisteret, skal slettes når skipet leveres fra verkstedet, eller, dersom verkstedet har bygd for egen regning, når skipet settes i fart. Går skip under bygging tapt, skal det slettes. Tilsvarende gjelder byggekontrakt som bortfaller.
Se sjøloven § 32.

Melding om sletting skal sendes registeret snarest mulig og senest innen 30 dager jf. sjøloven § 13.

Til toppen