Sletting fra NIS/NOR

Skipsregisteret NIS/NOR tillater ikke dobbeltregistrering, og sletting må finne sted når et fartøy overføres til nytt register. Salg til utlandet for opphugging, at fartøyet er hugget, forlist eller tilintetgjort er også årsaker som kan føre til sletting. Se lov om sjøfarten (sjøloven) § 28.

Sletting fra Skipsbyggingsregisteret (BYGG)

Skip og byggekontrakter som er innført i skipsbyggingsregisteret, skal slettes når skipet leveres fra verkstedet, eller, dersom verkstedet har bygd for egen regning, når skipet settes i fart. Går skip under bygging tapt, skal det slettes. Tilsvarende gjelder byggekontrakt som bortfaller.
Se sjøloven § 32.

Melding om sletting skal sendes til registeret snarest mulig og senest innen 30 dager jf. sjøloven § 13.