Visjon

Den foretrukne maritime administrasjonen

Samfunnsoppdraget

Sjøfartsdirektoratet skal være en attraktiv sjøfartsadministrasjon med høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Hovedmål 1: Høy sikkerhet, renere miljø

Fartøy skal være gode, seriøse og trygge arbeidsplasser bemannet med kompetente sjøfolk. Vi bidrar til dette gjennom tilsyn, regelverksutvikling og forebyggende arbeid, både for norske fartøy og utenlandske fartøy i norske farvann.

Framtidens skipsfart vil bli betydelig påvirket av strengere miljøkrav og de store endringene som skjer innenfor digitalisering og automatisering, og ønsket om en stadig grønnere skipsfart. Direktoratet skal bidra til at Norge forblir en ledende maritim nasjon, særlig innenfor grønn omstilling og digitalisering i den maritime næringen. Direktoratet skal blant annet bidra til at regjeringens plan om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, følges opp.

Vi skal i samarbeid med andre aktører arbeide for mer transport til sjøs som et sikkert og grønnere alternativ.

Regelverket er et sentralt verktøy i miljø- og sikkerhetsarbeidet. Reglene må utvikles og forvaltes på en måte som ivaretar sikkerheten, samtidig som vi åpner for ny teknologi og miljøvennlige løsninger. Vi gjør dette i tett samarbeid med næringen og relevante myndigheter.

Vårt tilsyn tar utgangspunkt i at rederiet har ansvaret for mannskap, miljø og fartøy. Mye av dagens tilsyn er styrt gjennom regelverket uavhengig av risikobildet. Vi har over flere år utviklet metoder og prosesser for risikobasert tilsyn. Stadig flere informasjonskilder gir oss informasjon om fartøy og drift. Gjennom prosessarbeidet vil vi redusere behovet for tradisjonelle sertifikat og obligatoriske tilsyn. Tilsynsaktiviteten vår skal ikke reduseres, men utføres der det er størst risiko. Nivået av tilsyn vil styres av en automatisert risikovurdering, hvor blant annet rederiets verifisering av at kravene er oppfylt, inngår.

1.1 Vi ivaretar sikkerheten og bidrar til et renere miljø   

Mål i strategiperioden:

 • Framgangsmåte og retningslinjer for aksept av alternativ design og likeverdige løsninger er etablert og kjent både internt og eksternt og er innarbeidet i våre prosesser og digitale produkter.
 • Regelverk for etablert ny teknologi og miljøvennlige løsninger er trådt i kraft.
 • Vi har helhetlig oversikt over IKT-sikkerheten i maritime verdikjeder.
 • Vi har nådd våre utvalgte bærekraftsmål i arbeidsutførelsen og prioriteringer
 • Vi har bidratt til at det er samhandling i klima- og miljøspørsmål i og mellom den maritime næringen og det offentlige Norge.
 • Andel av registrerte ulykker som er kategorisert "alvorlig" skal årlig reduseres med 5%
 • Under 1%  tilbakeholdelser av kontrollerte norske fartøy i utland
 • Under 1% tilbakeholdelser av kontrollerte norske fartøy i Norge
 • Reduksjon i antall dødsulykker på fritidsfartøy i samsvar med handlingsplan. 
 • Reduksjon av utslipp fra fartøy i innenriksflåte på 50 % innen 2030
 • Risikoscore i snitt på fartøy skal ikke overstige 6,5 (mellom 1-20)
 • Ingen fartøy seiler med A pålegg eller forfalte pålegg med frist
 • Bærekraftsindikator for fartøy er etablert
 • Vi har sikret at arbeids og levevilkår blir ivaretatt på norske skip og på utenlandske skip som anløper norske havner.

1.2 Vi ser til at aktørene tar sitt ansvar gjennom risikobasert tilsyn

Mål i strategiperioden:

 • Alt regelverk er simulatorklart, dvs. digitalisert og brukervennlig presentert for kunden.
 • Obligatoriske tilsyn for nasjonale sertifikater er erstattet med reders verifikasjon etterfulgt av risikobaserte tilsyn.
 • Sertifikater for nasjonale fartøyer er erstattet med digitale tillatelser til å operere.
 • Risikomodeller er utviklet for alle kjente risikofaktorer.
 • Tilsynet er risikobasert og rettes mot sikkerhetskritiske forhold.
 • Vi har lagt til rette for løpende utveksling av informasjon mellom rederier/fartøy og tilsynsmyndighet, og at rederiene sømløst kan dokumentere at de oppfyller kravene.
 • Fritidsbåteiers verifikasjon er innført som frivillig ordning.
 • Plan for forebygging av ulykker med fritidsfartøy er fulgt opp.

1.3 Vi er en synlig og tydelig pådriver i internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid

Mål i strategiperioden:

 • Vi deltar aktivt i IMOs og EUs arbeid for å redusere miljø- og klimapåvirkningen fra norsk og internasjonal skipsfart.
 • Vi deltar i internasjonale fora for å ivareta sikkerheten og norske interesser.
 • Norsk sikker og bærekraftig innovasjon har formet internasjonal standard.
 • Digitale løsninger er internasjonalt akseptert og standardisert.
 • Sjøfartsdirektoratet er representert i alle underkomiteer og hovedkomiteer i IMO hvor vi har delegert myndighet.

Hovedmål 2: Profesjonalitet og kundefokus

Vi er profesjonelle, gir raske og gode svar og har dialog med kunden for å finne løsninger. Kvalitet i arbeidet vårt, høy etisk standard og solid faglig kompetanse er en forutsetning.

Vi har velfungerende arbeidsprosesser som ivaretar våre og kundens krav og forventninger. I arbeidet med å forbedre prosessene våre, velger vi digitale løsninger dersom det gir bedre kundeopplevelser.

Vårt arbeid forutsetter relevant kompetanse.

Vi utvikler eksisterende kompetanse kontinuerlig for å møte fremtidige behov. Kvalitetsstyring og forbedring av våre prosesser er avgjørende for å oppnå ønsket utvikling. God styring, informasjonsflyt og involvering er en forutsetning for å lykkes.

Vi er en endringsdyktig organisasjon og har en kultur som bidrar til at vi når våre strategiske mål.

Sdir_Mannskap_Gruppe_7.png

2.1 Vi har effektive tjenester

Mål i strategiperioden:

 • Vi har kundefokus i alt forbedringsarbeid.
 • Oppnå minst 4,5 av 6 score på kundeundersøkelse for kundeopplevelser.
 • Oppnå minst 65 av 100 i score på kundeundersøkelse for tjenesteerfaring/kvalitet.
 • Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for norske personellsertifikater på 1 dag.
 • Det er lettere tilgang til regelverket og eksisterende praksis.
 • Regelverket legger til rette for digitalisering i næringen.
 • Regelverkssimulator forteller kunden hvilke krav som gjelder.
 • Vi har digitalisert sertifikater og tillatelser.
 • Vi har etablert prosesser som gir mer effektive tjenester, økt sikkerhet og styrket bærekraft
 • Vi har automatiserte prosesser der det er hensiktsmessig.
 • Vi har identifisert og realisert gevinster.
 • Vi har en oppetid på 99,7% på kritiske tjenester.

2.2 Vi har fremtidsrettet kompetanse

Mål i strategiperioden:

 • Vi har systematisk kompetansestyring.
 • Våre ansatte er trygge og bevisste i utøvelsen av sine roller.
 • Vi sikrer fremtidsrettet faglig kompetanse gjennom utvikling av ansatte og rekruttering.
 • Vi har kompetanse som sikrer god gjennomføring av forbedringer og endringer.
 • Vi har etablert arenaer for kompetansebygging og kunnskapsutveksling.
 • Vi har kompetanse på sikkerhet, miljø og nye teknologiske løsninger.

2.3 Kulturen vår påvirker kundeopplevelsen positivt

Mål i strategiperioden:

 • Kulturen vår kjennetegnes ved tillit, initiativ og lagspill.
 • Vi forstår vår egen kultur.
 • Vi evaluerer systematisk vår samhandling og gjennomføring for å lære og forbedre.
 • Vi lar ikke frykt for å gjøre feil stoppe forbedringsarbeidet vårt.
 • Vi er en utviklingsdyktig organisasjon.

Hovedmål 3: Verdensledende og attraktiv samarbeidspartner

Vi skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Sjøfartsdirektoratet og det norske flagget er sterke merkevarer med positivt omdømme. Vi skal forsvare og styrke denne posisjonen.

Sjøfartsdirektoratet skal være en viktig og naturlig samarbeidspartner og kilde til ekspertråd og informasjon. Vi skal styrke vår rolle i den norske maritime klynge og internasjonale fora gjennom aktiv deltakelse og involvering. 

I et marked som er preget av økende konkurranse, teknologiske utviklinger og omstillinger, skal det norske flagget være synlig og etterspurt. Kvalitet skal kjennetegne alle våre leveranser, og våre tjenester skal være konkurransedyktige, profesjonelle og anerkjente. 

Sdir_Samarbeid_3.png

3.1 Vi har økt flåten i NIS/NOR

Mål i strategiperioden:

 • Vi har oppnådd ønsket markedsposisjon som den foretrukne maritime administrasjon særlig gjennom bærekraft, ny teknologi og grønn skipsfart.
 • NIS/NOR er synliggjort som attraktive og konkurransedyktige.
 • Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon og kvalitetsflagg er godt kjent gjennom målrettet profilering.
 • 22000 registrerte fartøy i NOR innen 2023 (inkluderer fritidsfartøy)
 • 750 registrerte fartøy i NIS innen 2023

3.2 Vi sikrer norsk maritim kompetanse

Mål i strategiperioden:

 • Vi er en anerkjent pådriver for en framtidsrettet maritim kompetanse
 • Forvaltning av tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs anses som effektiv
 • Ingen alvorlige avvik i særskilt kontroll av tilskuddsordningen

3.3 Vi er hovedkilden til informasjon innenfor norsk sjøfart

Mål i strategiperioden:

 • Vi har etablert en informasjonsportal om det maritime Norge.
 • Direktoratet har god datakvalitet og er hovedkilde til statistikk som naturlig hører inn under direktoratets virksomhet.
 • Vi har etablert måleparametre for grønne fartøy

Direktoratets roller

Tilsynsrollen

Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og myndighetsorgan for arbeidet med sikkerhet til sjøs, og er delegert myndighet fra Nærings- og fiskeridepartementet. I saker som gjelder forurensning og vern av det marine miljø, er direktoratet delegert myndighet fra Klima- og miljødepartementet.

Sjøfartsdirektoratet er tilsynsmyndighet for norske fartøy og for utenlandske fartøy i Norge, inkludert Svalbard.

Tilsynsrollen følger av skipsikkerhetsloven, skipsarbeidsloven og NIS-loven med tilhørende forskrifter og innebærer dokumentkontroll og inspeksjon av nybygg og seilende skip.

Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med opplæring, bedømmelse og dokumentasjon av kompetanse vedrørende sjøfolks kvalifikasjoner og ser til at norske utdannings- og opplæringsinstitusjoner er godkjent og kontinuerlig overvåket. Videre føres det tilsyn med leger som utsteder helseerklæring til sjøfolk.

Sdir_Tilsyn_4.png

Pådriverrollen

Sjøfartsdirektoratet har en viktig rolle i utviklingen av nasjonalt og internasjonalt regelverk. Vedtak i EU og andre internasjonale organisasjoner som IMO og ILO får stadig større betydning for det norske maritime regelverket. Direktoratet har en viktig oppgave med å sikre god oppfølging og tilpasning nasjonalt når internasjonale regler skal gjennomføres i norsk rett. Direktoratet ønsker å bidra til å gjøre sikker innovasjon utviklet i Norge, til internasjonal standard.

Direktoratet identifiserer forbedringspotensialet i regelverket blant annet gjennom rapporter om sjøulykke. Informasjonen blir strukturert i en database som benyttes i analyser internt og eksternt.

Sentralt i vårt arbeid er holdnings- og adferds motiverende tiltak, og vi skal være en pådriver i det forebyggende sikkerhetsarbeidet.

Rådgiverrollen

Sjøfartsdirektoratet skal gjennom faglig kunnskap og integritet gi råd til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) om sikkerhet til sjøs for liv, helse, miljø og fartøy. Rådene skal være tydelige og konsistente. Vi har innenfor vårt saksområde en alminnelig veiledningsplikt overfor våre kunder.

Registerrollen

Sjøfartsdirektoratet skal ivareta funksjonen som attraktivt og konkurransedyktig realregister.

Markedsrollen

Sjøfartsdirektoratet konkurrerer med andre flaggstater. Sjøfartsdirektoratet markedsfører Norge som flaggstat og har en viktig og sentral rolle i utviklingen av maritim virksomhet i Norge.