Forbud mot utslipp av kloakk i Oslofjorden

Miljøtilstanden i Oslofjorden har store konsekvenser for dyre- og plantelivet, og nå settes det i verk tiltak for å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle. Allerede fra 1. juli i år innfører regjeringen et forbud for fritidsbåter mot å slippe ut kloakk i fjorden.

I forbudet er det gitt unntak for enkelte fritidsbåter som er vernet eller fredet av Riksantikvaren. Hvis fritidsbåtene skal tømme båttoalettet, er alternativet nå å benytte tømmeanleggene for kloakk som finnes ved havnene i Oslofjorden.

Bakgrunnen for forbudet er at tilstanden til livet i Oslofjorden er alvorlig. Flere av bunnområdene, både i indre og ytre fjord, har lave konsentrasjoner av oksygen på grunn av tilførslene av nitrogen, fosfor, organisk stoff og andre partikler.

Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene, som er oppvekstområder for blant annet torskeyngel, er i flere områder i tilbakegang.

Opplevelsen for badende, båtbrukere og andre som driver friluftsliv i fjorden, forringes i større og større grad. Hvis Oslofjorden skal oppnå en bedre miljøtilstand er det behov for en rekke tiltak, og vi må handle nå.

Forbudssonen for tømming av kloakk fra fritidsbåter er et av tiltakene som skal bedre tilstanden i Oslofjorden. Målet med forbudet er å sikre en ren og trygg Oslofjord for alle som bruker fjorden.

Oversikt over tømmeanlegg i Oslofjorden finner du her.

Det fryktede «havnespyet» er funnet i Norge – slik kan du bidra til å hindre spredning

Den fremmede arten Didemnum vexillum, også kjent som havnespy, er funnet i Stavanger, Haugesund og Bergen. Arten legger seg som et teppe på havbunnen, og kveler arter som ligger under.

Flere steder i verden har den forårsaket store problemer for det marine miljøet og den marine næringen.

Har du fritidsbåt, kan du hjelpe med noen enkle tiltak:

  • sjekk om det finnes havnespy der du har båten din
  • rengjør båten ofte, og pass på at havnespy ikke kommer tilbake i sjøen. Den må legges på land for å tørke og dø.
  • sjekk at skroget er rent før du skal ut og ferdes i nye områder

Mer informasjon finner du på Statsforvaltningen i Rogaland sine nettsider

Foto: Åge Wee. Bilde av havnespy utenfor Haugesund

Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

 

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt.

Les mer på Miøjødirektoratets sider: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Marint avfall

Fritidsbåtfolket er flinke til å rydde etter seg. Likevel bringer havet med seg mye plast og avfall som blir liggende på strender, bukter og øyer, der hvor fritidsbåtfolket pleier å nyte tilværelsen. Visste du at 6 av 10 nordmenn er ute i båt hvert år? Tenk om alle som var ute på tur med fritidsbåt kunne ta tatt med seg litt marint avfall hjem. Det hadde vært til stor nytte. Vi er glade i naturen, glade i havet og ønsker beholde strendene våre rene og pene. Blir du med på dugnaden? Ta med deg en pose avfall hjem hver gang du er ute på tur.

Les mer om marint avfall og hvor du kan levere avfallet på Sortere.no | Marint avfall

Miljøveileder

Kongelig Norsk Båtforbund har laget en veileder som tar for seg mange miljøspørsmål knyttet til både vedlikehold og bruk av fritidsbåt. Den kan leses her: Miljoveileder_ver_2015.pdf (knbf.no)