Hvordan skal sjømannslegen følge opp et tidligere fagnemndvedtak når:

  1. det blir fastsatt strengere krav i helseforskriften[1] i etterkant,  
  2. arbeidstakerens helsetilstand forbedres, eller
  3. arbeidstakerens arbeidssituasjon endres

Det er kun fagnemnda selv som formelt sett kan omgjøre sine vedtak, men det kan oppstå situasjoner som innebærer at sjømannslegen må fatte nytt vedtak pga. av endringer i helseforskriften, eller endringer i arbeidstakers helsetilstand eller arbeidssituasjon. 

Endring i helseforskriften:

I forbindelse med ny helseundersøkelse av arbeidstaker skal sjømannslegen sjekke om det foreligger vedtak om dispensasjon fra fagnemnda. Hvis det er fastsatt strengere krav i helseforskriften etter at fagnemndas vedtak om dispensasjon ble fattet, må sjømannslegen forberede ny dispensasjonssak for fagnemnda hvis de nye forskriftskravene endrer forutsetningen for fagnemndas vedtak.

Eksempel: Fagnemnda innvilget dispensasjon fra synskrav i 2010, i ettertid er synskravene skjerpet. Er vedtaket om dispensasjon fagnemnda fortsatt gyldig?

Svar: Sjømannslegen må vurdere hvorvidt de nye kravene endrer forutsetningen for vedtaket fra 2010. Det vil si om fagnemndas vedtak om dispensasjon omfatter en eller flere bestemmelser i forskriften som er blitt skjerpet i ettertid. I så fall er dette å anse som en ny situasjon som skal behandles som en ny sak. Sjømannslegen må fatte et vedtak i samsvar med gjeldende forskriftskrav, og dersom arbeidstakeren søker om dispensasjon fra helsekravet eller klager på vedtaket, forbereder sjømannslegen en ny sak for fagnemnda. 

Endring i helsetilstand:

Arbeidstakerens helsetilstand er forbedret etter at fagnemnda fattet vedtak, slik at sjømannslegen vurderer at gjeldende forskriftskrav er oppfylt. Fagnemndas vedtak kan ikke påklages av arbeidstaker eller omgjøres av sjømannslegen, men arbeidstakerens helsetilstand kan være endret i så stor grad at det foreligger en ny sak. Når det foreligger en ny sak, skal sjømannslegen foreta en helt ny vurdering etter helseforskriften. Det vil i alminnelighet foreligge en ny sak når det blir skaffet til veie nye opplysninger om forhold som var tilstede da fagnemndas vedtak ble truffet eller det senere er skjedd endringer i det faktiske eller rettslige grunnlag for vedtaket.  

Endring i arbeidssituasjon:

Dersom arbeidstakeren tiltrer en annen stilling om bord med strengere krav til helse, vil ikke dennes helseerklæring lenger være gyldig. Rederiet skal da sørge for at helseerklæringen fornyes, og arbeidstakeren må møte til ny helseundersøkelse hos sjømannslege. Sjømannslegen må vurdere om kravene til helse som gjelder for arbeidstakerens nye stilling/arbeidsoppgaver er oppfylt og i samsvar med gjeldende vedtak fra fagnemnda, eller om det er grunnlag for å søke fagnemnda om ny dispensasjon.

I tvilstilfeller kontaktes Sjøfartsdirektoratet.