Fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere:

Det følger av forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere at Sjøfartsdirektoratet kan innvilge fritak til personer som ikke har hatt kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere eller annet minst tilsvarende sikkerhetskurs, jf. forskriftens § 9, jf. § 3.

Formålet med dispensasjonsbestemmelsen er å gi muligheten til å prøve seg som fisker på fartøy som driver ervervsmessig fiske før nødvendig sikkerhetskurs gjennomføres, eventuelt at fiskeren bare har midlertidig arbeid om bord i mindre enn tre måneder uten å være påmeldt kurs.

Deler av forskriften er foreldet og vil bli endret så snart som mulig. Derfor presiserer Sjøfartsdirektoratet bestemmelsen nedenfor.

Sjøfartsdirektoratet kan gi dispensasjon som innebærer at en fisker i inntil tre måneder kan ha sitt arbeid om bord uten kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere, eller annet minst tilsvarende sikkerhetskurs, forutsatt at

 • et tilstrekkelig antall fiskere med gjennomgått sikkerhetsopplæring ikke kan skaffes til fartøyet innen rimelig tid og uten uforholdsmessige vanskeligheter, og

fiskeren ikke tidligere har fått dispensasjon fra kravet til sikkerhetsopplæring eller har tjenestegjort om bord på fartøy som driver ervervsmessig fiske, eller

 • et tilstrekkelig antall fiskere med gjennomgått sikkerhetsopplæring ikke kan skaffes til fartøyet innen rimelig tid og uten uforholdsmessige vanskeligheter, og

fiskeren bare skal ha midlertidig arbeid om bord i inntil tre måneder.

I tillegg er det et vilkår for dispensasjon at fartøyet ikke har om bord mer enn

 1. 4 fiskere uten sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er 24 eller mer
 2. 3 fiskere uten sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er 16 eller mer
 3. 2 fiskere uten sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er 8 eller mer
 4. 1 fisker uten sikkerhetsopplæring dersom antall besetningsmedlemmer er mindre 8.

Hvis planen er at fiskeren skal ha sitt arbeid om bord på fartøyet i mer enn tre måneder, og heller ikke har et annet minst tilsvarende sikkerhetskurs, skal fiskeren melde seg på kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Dersom kurset ikke er gjennomført før fiskeren har hatt sitt arbeid om bord i tre måneder, kan ikke fiskeren fortsette sitt arbeid om bord på fartøyet.

Søknad om dispensasjon skal sendes inn av rederiet for fartøyet der fiskeren skal ha sitt arbeid, per e-post til post@sdir.no, og skal inneholde følgende informasjon:

 • navn og fødselsnummer (11 sifre) til fiskeren det søkes fritak for
 • navn og kallesignal på fartøyet der fiskeren skal ha sitt arbeid
 • om fiskeren tidligere har fått dispensasjon fra kravet til sikkerhetsopplæring eller har tjenestegjort om bord på fiskefartøy som driver ervervsmessig fiske
 • antall besetningsmedlemmer som har sitt arbeid om bord på fartøyet, og hvor mange om bord som ikke har nødvendig sikkerhetskurs
 • begrunnelse fra rederiet om hvorfor det er ønskelig å ha en fisker om bord som ikke har nødvendig sikkerhetskurs