Bakgrunn og regler

De siste ti årene har Sjøfartsdirektoratet fått mange henvendelser om frakt av fiskeensilasje i bulk. På grunn av lastens egenskaper har det vært en lengre prosess for å bestemme den faktiske forurensningsfaren som fiskeavskjær og fiskeensilasje medfører. I det opphevede veiledningsrundskrivet RSV 08-2019 - Transport av fiskeavskjær og fiskeensilasje på lasteskip i innenriksfart - Sjøfartsdirektoratet åpnet Sjøfartsdirektoratet for en nasjonal ordning fram til bestemmelser ble fastsatt internasjonalt.  

I dag er disse produktene klassifisert1 av IMO som skadelige flytende stoffer. De er i kapittel 18 til IBC-koden listet som skadelige flytende stoffer i kategori Z. Det betyr at de anses å utgjøre mindre skade, og at de derfor er underlagt mindre strenge restriksjoner. Skip som skal frakte slike stoffer, trenger ikke å oppfylle de samme kravene til konstruksjon, bygging, utstyr og drift som et kjemikalietankskip (det vil si IBC-koden). De må likevel følge relevante krav i MARPOL vedlegg II2 .

Alle fartøy som skal frakte fiskeensilasje og fiskeavskjær i bulk, skal ha et NLS-sertifikat3 eller annen tillatelse til frakt. Det skal finnes en godkjent PA-manual (driftshåndbok)4 og en godkjent beredskapsplan mot havforurensning med skadelige flytende stoffer5 (gjelder kun for fartøy med en bruttotonnasje over 150BT) ombord.

Fiskeensilasje kan fraktes under produktnavnet fish silage (containing 3% or less formic acid with antioxidant) og fiskeavskjær under fish by-products (fresh). Disse skal være listet i den skipsspesifikke produktlisten som er vedlagt NLS-sertifikatet eller annen tillatelse før lasten tas om bord.

Norsk oversettelse av MARPOL vedlegg II er tilgjengelig på www.lovdata.no og på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider www.sdir.no. (MARPOL vedlegg II - Hindring av forurensning fra skadelige flytende stoffer i bulk)

 

Fartøy som ikke er sertifisert for å frakte flytende skadelige stoffer i bulk

For fartøy delegert til et klasseselskap som ikke har et NLS-sertifikat, skal det sendes en tilsynsbegjæring 6 til klassen for International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk (NLS Certificate).

For fartøy uten klasse som ikke har et NLS-sertifikat, skal følgende sendes inn til Sjøfartsdirektoratet:

  • KS-0115 Begjæring om tilsyn for NLS-sertifikat
  • KS-0123 Melding om ombygging
    • I beskrivelsen av endringen skal det komme frem at fartøyet ønsker å bli godkjent for frakt av fiskeensilasje og fiskeavskjær.
    • Dette skjemaet kan per dags dato ikke sendes inn via «Min side fartøy» men må sendes som et vedlegg på e-post til post@sdir.no.

Når Sjøfartsdirektoratet får disse skjemaene, begynner vi å behandle de begjærte endringene. Rederen blir da informert om hvilken dokumentasjon som må lastes opp på «Min side fartøy».

Vi anbefaler at rederen sender inn dokumentasjon via «Min side fartøy». Se mer informasjon på www.sdir.no/msf.

 

Mulighet for unntak 

Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad gi et skip i innenriksfart dispensasjon fra én eller flere av bestemmelsene i miljøforskriften § 7 første ledd når kravet eller kravene ikke er vesentlige, og dispensasjonen anses sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. miljøforskriften § 7 fjerde ledd.

I vårt opphevde veiledningsrundskriv RSV 08-2019 beskrev vi følgende modifikasjoner som kan være aktuelle:

  1. For skip kjølstrukket før 1. januar 2020 kan reglene 12.4, 12.7 og 13.2.2 brukes som for andre skip enn kjemikalietankskip konstruert før 1. januar 2007.
  2. I samsvar med forbudet mot utslipp av kloakk, vaskevann og lignende i norske farvann kan avstanden på minst 12 nautiske mil i regel 13.2.1.3 reduseres til 300 meter fra fastlandet og øyer.

For at vi skal vurdere punktene 1 og/eller 2 over, må en fartøysspesifikk søknad sendes inn til Sjøfartsdirektoratet. For fartøy delegert til klassen skal søknaden gå via dem.

 

Andre veiledninger 

Veiledning om dispensasjon for oppbevaring og bruk av kjemikalier for ensilering av fisk om bord på lasteskip i innenriksfart vil snart komme i et veiledningsrundskriv.

Veiledning om frakt av maursyre i forseglet IBC-konteiner eller andre farlige pakkede laster, til oppdrettsanlegg er tilgjengelig her.

 


1 I samsvar med kravene i MARPOL vedlegg II regel 6.3.

2 Forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger (miljøforskriften) § 7 første ledd

3 Internasjonalt sertifikat for hindring av forurensning ved frakt av skadelige flytende stoffer i bulk

4 Se MARPOL vedlegg II regel 14

5 Se MARPOL vedlegg II regel 17

6 Se MARPOL vedlegg II regel 8