Begjæring om tilsyn

 • Publisert: 01.01.2012
 • Endret: 21.02.2017

Bilde fra tilsynsvirksomhet
Sjøfartsdirektoratet på tilsyn om bord.
FOTO: Steinar Haugberg

Begjær tilsyn på fartøy

Nytt skjema for begjæring om tilsyn fra 2.1.2017

Sjøfartsdirektoratet lanserte nytt elektronisk skjema KS-0115 Begjæring om tilsyn på fartøy den 2. januar 2017. Manuelt begjæringsskjema utgår fra denne dato.  Det betyr at alle som skal begjære tilsyn på fartøy må gjøre dette elektronisk. Det nye skjemaet kan også brukes ved begjæring om ISM/ISPS revisjoner og verifikasjoner på fartøy.

Det nye skjemaet kan kun brukes for begjæring om tilsyn på fartøy. Skal du begjære ISM-revisjon eller verifikasjon på rederiet, må du fortsatt bruke det manuelle skjemaet KS-0834B. Bruk samme skjema når det begjæres tilsyn av servicestasjon for oppblåsbart redningsutstyr.

Når skal du sende begjæring om tilsyn?

Rederiet skal sende begjæring om tilsyn så snart som mulig når skip eller flyttbar innretning;

 1. er avtalt bygget
 2. skal ha utstedt eller opprettholdt sertifikat
 3. skal ha tilsyn for arbeids- og levevilkår (MLC-tilsyn) uten utstedelse av sertifikat
 4. ved havari, skade eller mangler
 5. skal få eller har fått utført endringer av skrog, arrangement, maskineri, utstyr og andre komponenter
 6. får slettet sin klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap
 7. overføres til et norsk skipsregister.

Flyttbar innretning

For flyttbare innretninger som har ligget i opplag i mer enn tolv måneder skal rederiet begjære tilsyn før den flyttbare innretningen settes i drift.

Hvem skal begjæringen sendes til?

Begjæringen sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt elektronisk skjema, unntatt i følgende tilfeller:

Tidsfrister

For sertifikatinspeksjoner skal begjæringen sendes inn så snart som mulig før ønsket tilsynsdato. Sjøfartsdirektoratet garanterer at tilsynet kan utføres til ønsket dato når begjæringen mottas senest 14 dager før denne datoen.

For revisjoner skal begjæringen sendes inn senest 3 måneder før ønsket dato for revisjon/verifikasjon.

Rederiets egenkontroll

KS-0103 «Erklæring om rederiets egenkontroll» skal fylles ut og sendes til Sjøfartsdirektoratet eller overleveres inspektør, før tilsyn påbegynnes.

Gjelder forårlig-, mellomliggende og fornyelsesinspeksjon tilknyttet:

 • Passasjersertifikat
 • Fartssertifikat for lasteskip og lektere
 • Fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy

KS-0103 Erklæring om rederiets egenkontroll er nå forkortet, forenklet og har fokus på det overordnede ansvar rederiet har etter skipssikkerhetsloven § 6. Rederiet, eller den som handler for rederiet, plikter å foreta egenkontroll i henhold til  forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger, § 21(2), 25(3) og 27(3)

Erklæringen kan sendes/leveres inn på følgende måter:

 • Som vedlegg til KS-0115 Begjæring om tilsyn, eller
 • ettersendes som e-post til post@sdir.no (skriv hvilket fartøy og tilsyn erklæringen hører til), eller
 • leveres til inspektør om bord i fartøyet før inspeksjonen påbegynnes.

Sjøfartsdirektoratets sjekklister for tilsyn tilknyttet nevnte sertifikater og tilsynstyper vil bli gjort tilgjengelig for reder.

Sjekklistene vil bli publisert årlig og vil ikke være uttømmende.

Skjema KS-0327 Sjekkliste for oljevernsertifikat, egenkontroll skal sendes inn for skip med Sertifikat for oljevernberedskap.

Til toppen