Informasjonsskriv til sjømannslegene vedrørende endringer i helseforskriften

 I forbindelse med Sjøfartsdirektoratets gjennomføring av ILO 188 konvensjonen er det foretatt  noen mindre endringer i FOR‐2014‐06‐05‐805 Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (helseforskriften), gjeldende fra 16.11.2017. De viktigste endringene er forklart nedenfor, men vi viser også til side 8‐10 i rundskriv Korr RSR 11‐2017 for en oversikt over de øvrige endringene i forskriften. Blant redaksjonelle endringer kan nevnes at navnet på Fagnemnda nå er «fagnemnda for helsesaker».

§2 Virkeområde
Forskriften gjelder for den som har sitt arbeid norsk skip eller flyttbare innretning, med unntak av den som bare

a) arbeider om bord mens fartøyet ligger i havn
b) foretar inspeksjoner om bord

  Forskriften gjelder ikke for den som er fylt 18 år og som har sitt arbeid følgende fartøy, når fartøyet ikke er sammenhengende ute i sjøen i mer enn tre dager:
  a) fiskefartøy med største lengde opp til 15 meter eller med bruttotonnasje under 100 når fartøyet har en lengde (L) under 24 meter
  b) fiskefartøy med lengde (L) under 24 meter, som er sertifisert for Bankfiske I eller mindre fartsområde
  c) lasteskip med lengde (L) under 15 meter i innenriks fart

   Unntakene i § 2 annet ledd gjelder for fiskefartøy som normalt ikke er sammenhengende ute i sjøen i mer enn tre dager. Dette er en videreføring av gjeldende forvaltningspraksis, og innebærer at unntaket gjelder for fartøy med et driftsmønster som tilsier at det normalt ikke er sammenhengende ute i sjøen i mer enn tre dager. Hvis fartøyet likevel unntaksvis skulle bli værende på sjøen i mer enn tre dager, vil ikke kravet om helseerklæring slå inn fordi dette ikke vil være det normale driftsmønsteret for fartøyet.

   I annet ledd bokstav a er det bestemt at den som er fylt 18 år, er unntatt fra forskriften når vedkommende har sitt arbeid på fiskefartøy med største lengde opp til 15 meter som ikke er sammenhengende ute i sjøen i mer enn tre dager. Det er en presisering av gjeldende forvaltningspraksis at fiskefartøy med største lengde opp til 15 meter er likestilt med fiskefartøy med bruttotonnasje under 100. Fiskefartøy med største lengde under 15 meter er ikke målepliktige. Sjøfartsdirektoratet anser det for lite sannsynlig at fiskefartøy som er under målepliktig lengde vil ha bruttotonnasje 100 eller mer. Reelle hensyn taler derfor for at fiskefartøy med største lengde under 15 meter bør likestilles med fiskefartøy med bruttotonnasje under 100 når det gjelder krav til helseerklæring for fiskere om bord i denne gruppen fiskefartøy.

   I annet ledd bokstav b er det fastsatt unntak for fiskefartøy med lengde (L) under 24 meter som er sertifisert for Bankfiske I eller mindre fartsområder.

   §10 Utstedelse av helseerklæring
   I annet ledd er det presisert når sjømannslegen kan utstede en helseerklæring selv om resultatet av undersøkelser ikke foreligger før tiltredelse om bord. Presiseringen innebærer at det gjøres klart at sjømannslegen med utgangspunkt i forskriftens § 1 skal vurdere om det er helse‐ og sikkerhetsmessig forsvarlig å utstede helseerklæringen. Dette i stedet for formuleringen i gjeldende forskrift om at helseerklæringen kan utstedes hvis sjømannslegen «anser det ubetenkelig».

   I nytt femte ledd er kravet i STCW avsnitt A‐I/9 nr. 7.4 og 7.5 gjennomført. Helseerklæringen skal stemples og signeres av sjømannslegen, samt signeres av den som har sitt arbeid om bord.

   §11 Utstedelse av begrenset helseerklæring
   I nytt fjerde ledd er kravet i STCW avsnitt A‐I/9 nr. 7.4 og 7.5 gjennomført. Helseerklæringen skal stemples og signeres av sjømannslegen, samt signeres av den som har sitt arbeid om bord.

   §12 Utstedelse av permanent, foreløpig og midlertidig udyktighetserklæring
   I tredje ledd er sjømannslegens plikt til å underrette om vedtak om midlertidig udyktighet begrenset til rederiet og den som vedtaket retter seg mot. Kravet om å underrette skipsfører er tatt ut av bestemmelsen. Det anses å ha vært en upraktisk og uforholdsmessig krevende bestemmelse at sjømannslegen på tidspunktet for vedtaket skal måtte finne ut hvem som er skipsføreren til den som har sitt arbeid om bord. I siste punktum er det presisert at vedtaket om midlertidig udyktighet gjelder inntil det er truffet nytt vedtak, enten det nye vedtaket gjelder helseerklæring, begrenset helseerklæring, permanent udyktighetserklæring eller foreløpig udyktighetserklæring.

   I nytt femte ledd er det presisert at udyktighetserklæringen skal stemples og signeres av sjømannslegen.

   §16 Dispensasjon
   Det er gjennomgående gjort redaksjonelle endringer i paragrafen.

   I første ledd er det presisert at det er fagnemnda for helsesaker som er delegert myndighet til å gi den som har sitt arbeid om bord, dispensasjon fra ett eller flere av forskriftens helsekrav.

   Sjøfartsdirektoratet behandler ikke søknader om dispensasjon fra forskriften.

   I tredje ledd annet punktum er det presisert at sjømannslege med praksis i Norge skal sende søknad om dispensasjon direkte til Sjøfartsdirektoratet, mens sjømannslege med praksis utenfor Norge skal sende søknad om dispensasjon til Sjøfartsdirektoratet via utenriks fagstasjon.

   § 17: Utsatt iverksetting av vedtak
   Det er gjort redaksjonelle endringer i første ledd. Bestemmelsen er delt opp i bokstav a og b for å gi bedre oversikt over vilkårene for utsatt iverksetting av vedtak. Videre er det presisert i innledningen til bestemmelsen at denne bestemmelsen bare kommer til anvendelse ved klage eller søknad om dispensasjon.