Registrere heftelser i NIS/NOR/BYGG

 • Publisert: 27.11.2015

Pantedokumenter og andre rettigheter kan registreres på fartøy i NIS, NOR og BYGG. Frivillig stiftet pant kan bare få rettsvern ved registrering, jf. lov om sjøfarten (sjøloven) § 41.

1. Registrering av ny pant/ ny rettighet

1. Er det registrert pant i fartøyet fra før?

Det er vanlig at pantedokumentene er registrert med forbehold: "Forbud mot salg og ytterligere pantsettelse". 

Banken/panthaver må enten samtykke til ny pant/rettighet eller slette panten. Dette gjøres ved påtegning på originaldokumentet. Kontakt panthaver for innsending av originalt pantedokument.

 • Ved samtykke til ny pant/rettighet: ny kreditor, pantestørrelse og valuta må presiseres.
 • Hvis panthaver er et selskap: Påtegningen signeres med forpliktende underskrift iht. selskapets signaturbestemmelser i firmaattest. Prokurister kan påføre slettepåtegning.
 • Hvis panthaver er et utenlandsk selskap, må signaturen bekreftes av Notarius Publicus som deretter bekreftes ved legalisering av norsk utenriksstasjon eller ved påføring av apostillestempel.
  Notarius Publicus skal bekrefte utsteders identitet og utsteders fullmakt til å gjøre en slik påtegning.

  Det må bekreftes at notaren er en offentlig funksjonær som innehar stillingen som er angitt i dokumentet og dermed har rett til å signere.
  Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som har tiltrådt Haag-konvensjonen bekreftes ved påføring av Apostille av lokale myndigheter i landet.
  Notarbekreftelser utstedt av notarer i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen legaliseres av norsk utenriksstasjon i det aktuelle landet. 
  Notarbekreftelser fra de nordiske landene er unntatt fra krav om legalisering.
  Her finner du listen over land som er parter i Haag-konvensjonen om Apostille.

2. Identifikasjon av panteobjektet / utfylling av pantedokumenter

Identifikasjon av panteobjektet

Fartøy: Ved angivelse av panteobjektet skal fartøyets kjenningssignal/VHF-radiokallesignal, som unik identifikasjon, være påført. For best mulig identifikasjon ber vi om at også pantedokumentets øvrige felt for identifisering av panteobjektet, herunder fartøyets navn og hjemsted, oppgis.

Registreringer i skipsbyggingsregisteret (BYGG): Kombinasjonen av byggenummer og verft identifiserer registreringen og må begge være påført.

Retur av mangelfullt utfylte pantedokumenter

Dersom kjenningssignalet/VHF-radiokallesignalet mangler, vil pantedokumentet bli returnert i uregistrert stand.

Dersom byggenummeret og/eller navn på verftet mangler, vil pantedokumentet bli returnert i uregistrert stand.

Rettelser i dokumentet

Alle rettelser i dokumentet skal attesteres med dato for rettelsen og signeres/paraferes av den som har foretatt rettelsen. 

3. Ny pant/rettighet sendes inn med forpliktende underskrift av låntaker

 • For selskap: Signatur iht. signaturbestemmelser i firmaattesten.
 • Hvis låntaker er et utenlandsk selskap/person: Underskriften må bekreftes av Notarius Publicus som deretter bekreftes ved legalisering av norsk utenriksstasjon eller ved påføring av apostillestempel.
  Notarius Publicus skal bekrefte utsteders identitet og utsteders fullmakt til å gjøre en slik påtegning.

2. Gebyr

Slettelser er ikke gebyrbelagt.

Samtykker og nye pantedokumenter/rettigheter faktureres iht. gjeldende satser, jf. betalingsinformasjon KR-0070, og skal være utfylt og signert av fakturamottaker.
Merk: Gebyr for registrering av påtegninger og ny pant er lik i NIS/NOR og BYGG.

3. Innsending av dokumentene

Når kan vi sende inn?

Originale pantedokumenter kan ikke deponeres hos Skipsregistrene i uregistrert stand i mer enn 3 uker.
I de tilfeller dokumentene sendes for deponering (inntil 3 uker) må innsender bekrefte dette skriftlig.
Dersom registrering ikke finner sted innen 3 uker fra mottak, vil originalt pantedokument bli returnert i uregistrert stand.

Pantedokumenter / andre rettigheter må alltid sendes Sjøfartsdirektoratets avdeling Skipsregistrene i originalformat for å bli antatt til registrering:

Sjøfartsdirektoratet avdeling Skipsregistrene
Postboks 73 Nygårdstangen
5838 BERGEN

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen