Fartstid blir normalt dekket ved fartstidsbekreftelse fra rederi. Hvis du ikke har tilstrekkelig opptjent fartstid kan du likevel få en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver som beskriver hvilke arbeidsoppgaver du utfører eller har utført i jobben din.

Sjøfartsdirektoratet forhåndsgodkjenner ikke noen form for arbeidserfaring eller fartstid og godkjenner heller ikke spesifiserte stillinger i land kun på bakgrunn av informasjon om stillingen

All dokumentasjon når en skal fornye et sertifikat må legges ved i søknaden og vil bli behandlet av saksbehandler.

Arbeidserfaringen vil kunne erstatte kravet om 12 måneders fartstid opptjent innenfor de siste 5 år.

Bekreftelse fra arbeidsgiver må minst inneholde følgende informasjon:

 • Navn på arbeidsgiver og arbeidssted
 • Stillingsbeskrivelse med arbeidsoppgaver og stillingstittel  
 • For dekksoffiserer skal arbeidserfaring i utgangspunktet være opptjent i stilling som blant annet omfatter brovakt, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer
 • For maskinoffiserer skal arbeidserfaring/praksis være opptjent i stilling på relevant nivå med maskintjeneste som omfatter maskinvakt, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer
 • For skipselektrikeroffiser skal arbeidserfaring/praksis være opptjent i stilling på relevant nivå med skipselektriker offiser tjeneste, omfatter service og vedlikehold på elektriske anlegg på skips- eller industri nivå, bygge tilsyn av elektriske anlegg på skip
 • I hvor stor grad kravene i tabellene i STCW tilfredsstilles.  
 • For de tilfeller kravene i tabellene ikke er oppfylt må det vises til tilfredsstillende, kompenserende tiltak 
 • Hvordan kravet om 12 måneders praksis oppfylles; turnus, skift, dagjobb 
 • Dokumentene som vedlegges søknaden skal signeres av arbeidstaker og arbeidsgiver 

Yrkespraksis som godkjennes:

 • Lærer som underviser i alle funksjoner i STCW-koden og i tillegg er simulatorinstruktør må legge ved dokumentasjon fra arbeidsgiver
 • Norsk statslos som utførere aktiv lostjeneste må legge ved bekreftelse fra Kystverket

Mer informasjon om fartstid finner du her:

Diverse spørsmål om fartstid - Sjøfartsdirektoratet 

Muligheten for å søke om fornyelse av sertifikat uten fartstid fra skip finner du i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 16 (9)

Hva som skal til for å fornye eldre sertifikater finner du her:

Oppgradere eldre sertifikater - Sjøfartsdirektoratet