Jeg har ikke ny utdannelse. Kan jeg søke om D6 på bakgrunn av overgangsordning?

Ja, du kan søke på overgangsordningen. Det finnes to overgangsordninger til D6. Du må også oppfylle kravene til sikkerhetskurs, radiosertifikat og helsekrav.

Overgangsordning 1 gjelder for D6 (begrenset): Du kan søke på grunnlag av fem års arbeidserfaring. I tillegg må du gjennomføre en praktisk prøve for D6.

Arbeidserfaring betyr: minst fem års erfaring fra stilling som skipsfører eller ansvarshavende på bro på mindre lasteskip med lengde mellom 8 og 15 meter, i fartsområde liten kystfart og innenforliggende fartsområder, opptjent etter 1. januar 2015. 

Med D6 (begrenset) sertifikat vil du få førerrettigheter på lasteskip i liten kystfart under 15 meter. Overgangsordningen gjelder frem til 31.12.2023. Etter denne dato vil det ikke være mulig å søke om dette sertifikatet.

Innehaver av D6 begrenset kan ikke søke ut D6 (førerrettigheter 24 meter).

Overgangsordning 2 gjelder for D6 (24 meter): Du kan søke på grunnlag av gyldig fiskeskippersertifikat klasse C eller fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA). Det må også dokumenteres enten 12 måneders fartstid med dekkstjeneste på fartøy i næringsvirksomhet over 8 meter, eller gjennomført praktisk prøve. Overgangsordningen gjelder frem til 31.12.2023. Etter denne dato vil det ikke være mulig å søke om dette sertifikatet.

Dersom du ikke er fylt 20 år, vil du få utstedt et sertifikat med førerrettigheter under 15 meter.

Når blir det krav om kompetansesertifikat for fører på mindre lasteskip under 15 meter (D6-sertifikat) ?

Fra 1. januar 2024

På hvilke fartøy kan jeg bruke mitt D6-sertifikat?

På lasteskip med bruttotonnasje under 500 i fartsområde liten kystfart. Sertifikatet kan ikke brukes om bord i fiske- og passasjerfartøy.

Hvilken utløpsdato får sertifikatet?

Utløpsdato i sertifikatet blir satt lik som utløpsdatoen på sikkerhetskurset.

Hvilket sikkerhetskurs må jeg ha?

Du må minimum inneha sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip. Kurset har en varighet på 35 timer.

Du kan også ha grunnleggende sikkerhetsopplæring, sikkerhetsopplæring for fiskere eller videregående sikkerhetsopplæring.

Hvilket radiosertifikat må jeg ha?

Du må ha minimum SRC-/VHF-sertifikat som er utstedt etter 2002. Du kan også ha gyldig ROC-/GOC-sertifikat.

Hvordan får jeg førerrettigheter fra 15 til 24 meter?

Du må dokumentere 12 måneders fartstid opptjent i sertifikatpliktig stilling om bord med gyldig D6- sertifikat.

Hva er godkjent fartstid ved førstegangssøknad av D6 førerrettighet under 15 meter?

Fartstiden må være opptjent på fartøy i næringsvirksomhet i stilling med dekkstjeneste. 

Kan jeg søke direkte på D6 med førerrettigheter under 24 meter?

Ja, du kan søke direkte på D6 med førerrettigheter under 24 meter på en av følgende måter:

  1. overgangsordningen til D6 (24 meter)
  2. vitnemål til D6 (eller til høyere utdanning) og 12 måneders fartstid som ansvarshavende navigatør på lasteskip 8-15m. Slik fartstid må være opptjent før D6 ble sertifikatpliktig (01.01.2024). 

Hvem kan være godkjent assessor til praktisk prøve?

“Godkjent assessor” er en person som er innehaver av kvalifikasjonsbevis for assessor og har enten minimum gyldig D6-sertifikat, eller kan dokumentere at han er lærer i alle konvensjonsfag relevante for bedømmelsen.

Hvor kan jeg ta utdanning til D6?

Her finner du en oversikt: Godkjente skoler og kurssentre

Hvor finner jeg den praktiske prøven?

Den finner du her: Praktisk prøve for D6

Kan jeg ta kurset i utlandet?

Sjøfartsdirektoratet kan anerkjenne kurs som er gjennomført i land som er omfattet av EØS-avtalen, og det gjelder også kurs som er påkrevet for utstedelse av andre sertifikater enn D6. Dette omfatter opplærings-, oppdaterings- og oppgraderingskurs i henhold til STCW-konvensjonen 1978, med endringer, både for offiserer og underordnet personell.

Det må kunne dokumenteres at opplæringsinstitusjonen som har utstedt kursbevis er godkjent av administrasjonen i den aktuelle medlemsstaten.

Jeg har gjennomført privatisteksamen til dekksoffiser klasse 5, uten simulator. Hvilke sertifikat kan jeg søke på?

Utdanningen inneholder ikke simulatortrening og dekker derfor ikke alle opplæringskrav. Du kan søke fiskeskipper klasse C, MEN du må i tillegg gjennomføre kurset navigasjonssimulator som inkluderer ARPA, BRM og ECDIS.

Velger du å kun gjennomføre BRM-kurs, vil du få påført begrensing i sertifikatet ditt om at du ikke kan tjenestegjøre med EDCIS eller ARPA. Du kan søke dekksoffiser klasse 6 (D6), MEN du må i tillegg gjennomføre praktisk prøve for D6 med godkjent assessor ELLER gjennomføre kurset navigasjonssimulator.

D5 privatister må gjennomføre videregående sikkerhetsopplæring og medisinsk behandling før de kan søke sertifikat uavhengig av hvilket sertifikat de skal søke om. Det vil i praksis si at D5-privatister som skal søke om et begrenset dekksoffisersertifikat (sertifikat som gjelder for fartsområde 1 og 2), må  gjennomføre videregående sikkerhetsopplæring og medisinsk behandling før de kan søke. Det holder ikke med grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Dette kommer i tillegg til de andre obligatoriske kravene du kan søke opp her: STCW kvalifikasjonskrav

Kan jeg bruke vitnemålet mitt til dekksoffiser klasse 6 (D6) når jeg søker om fiskeskipper klasse C?

Ja, det kan du. Det godkjennes vitnemål for D6 i søknad om fiskeskipper klasse C- sertifikat

Hvilke andre krav det stilles for å få utstedt fiskeskipper klasse C-sertifikat kan du søke opp her.

Jeg har fått utstedt sertifikatet dekksoffiser klasse 6 (D6), får jeg da også automatisk utstedt ferdighetssertifikat brovakt?

Nei, det gjør du ikke. Brovaktsertifikat må søkes om i egen søknad som du kan registrere her.

D6-sertifikat er ikke gyldig som brovaktsertifikat.

For å få utstedt brovaktsertifikat er det krav om at sjekkliste for brovakt er utfylt og signert av kapteinen om bord.

Kapteinen som signerer, må minst ha sertifikatet dekksoffiser klasse 5 eller fiskeskipper klasse B.

Kaptein som kun har D6-sertifikat kan ikke signere.

Hvilke andre krav det stilles for å få utstedt brovaktsertifikat kan du søke opp her.

Krav til skipsfører på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde opptil liten kystfart som deltar i ankerhåndtering, utfører løfteoperasjoner eller sleper?

Kravet om kurs for løfteoperasjoner er knyttet til fartøystype og operasjoner, og kravet vil dermed gjelde uavhengig av hvilket dekksoffisersertifikat skipsfører har.

Kurs for løfteoperasjoner er ikke et kranførerkurs, det må ikke sammenliknes med f.eks. G20 kurs.

Tauing av «lette gjenstander» som det vises til i RSV 4-2018 anses ikke som slep og utløser ikke noe krav om kurs i ankerhåndtering og slep til fører av fartøy.

Se mer informasjon i RSV 14 – 2021:

Veiledning om D6-sertifikat og om kurs om ankerhåndtering, slep og løfteoperasjoner - Sjøfartsdirektoratet

Se også regelverk her: https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§59a

Krav om kurs i løfteoperasjoner og ankerhåndtering og slep gjelder fra 01.01.2024. .