Diverse spørsmål tilknyttet fartstid

 • Publisert: 22.11.2016
 • Endret: 02.10.2017

Hvordan kan jeg dokumentere fartstid?

Du kan dokumentere den på én av følgende tre måter:

 • Rederiet innrapporterer din fartstid elektronisk, eller
 • fartstidsbekreftelse fra rederi, eller
 • kopi av sjøfartsbok. Sjøfartsboka må være korrekt utfylt, det vil si at også fratredelsesdato skal være ført inn sjøfartsboka. Hvis dette ikke er gjort, trenger vi en fartstidsbekreftelse fra rederi.

Hvem kan skrive en fartstidsbekreftelse?

Representant fra rederikontoret, kaptein om bord, eier, medeier, regnskapsfører eller revisor i tilknytning til fartøyet kan skrive en fartstidsbekreftelse.
Du kan IKKE skrive din egen fartstidsbekreftelse uavhengig av hvilke roller du innehar som er beskrevet ovenfor.

Hvordan skrive en fartstidsbekreftelse?

En fartstidsbekreftelse skal inneholde følgende informasjon:

a. Ditt navn

b. hvilken stilling du har hatt om bord.

c. hvor mange dager fartstid du har opptjent og i hvilken tidsperiode.

d. for å få fartstiden utregnet ved fartstidsberegning må vi i tillegg få bekreftet hvor mange timer du arbeider om bord hver dag (1-14 timer).

e. navn, kallesignal og største lengde på fartøyet.

f. navn og signatur til representant av rederiet som har skrevet bekreftelsen.

I noen tilfeller behøver vi ekstra opplysninger:
 • Hvis du søker ferdighetssertifikat matros eller høyere dekksoffisersertifikat behøver vi i tillegg bekreftelse på fartøyets bruttotonnasje (BT) og hvilket fartsområde fartøyet er sertifisert for.
 • Hvis fartstiden er opptjent på flyttbar innretning behøver vi i tillegg bekreftelse på om det er en flyttbar innretning med eller uten egen fremdrift.
 • Hvis du skal søke tankermann- eller IGF- ferdighetssertifikat behøver vi i tillegg bekreftelse på om fartstiden er opptjent på gass-, olje- eller kjemikalietankskip.
 • I noen tilfeller hvor vi ikke finner informasjon om fartøyet behøver vi i tillegg bekreftelse på om fartstiden er opptjent på passasjerskip, fiskefartøy, lasteskip, flyttbar innretning eller fartøy som opererer etter forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer.

Jeg har ikke førerrettigheter i sertifikatet, hva gjør jeg?

Førstegangsutstedelse av D5, D4 og D3 kompetansesertifikat blir utstedt uten førerrettigheter.

For å få førerrettigheter i sertifikatet må du registrere søknad om fornyelse av kompetansesertifikatet på grunnlag av minimum 12 måneders fartstid opptjent i sertifikatpliktig stilling etter du fikk utstedt sertifikatet for første gang.

Hvordan regnes den nye fartstidsberegningen?

Rederiet kan dokumentere fartstiden din ved å beskrive antall dager du har opptjent om bord og normalarbeidstid om bord per dag i fartstidsbekreftelsen. Den nye måten å beregne fartstid på var gjeldende fra 1. juli 2016, og har tilbakevirkende kraft. Det vil si at rederiet kan dokumentere fartstid som beskrevet opptjent før 1. juli 2016. Etter den nye beregningen av fartstid kan du opptjene din fartstid raskere.

Per dags dato er det ikke tilrettelagt for elektronisk innrapportering av fartstid etter den nye fartstidsberegningen. Rederiet må derfor skrive en fartstidsbekreftelse som normalt, hvor de også påfører normalarbeidstiden din per dag om bord.

For ytterligere informasjon om fartstidsberegningen, se under «aktuelt» på forsiden av Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

Hvilke fartstidskrav gjelder for førstegangssøkende av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5, 4 og 3?

Det er tre alternative fartstidskrav:

 • 36 måneders (1080 dagers) fartstid på sjøgående skip med største lengde 15 meter eller mer. 6 av månedene skal inkludere brovakttjeneste og minst 30 av dagene skal være opptjent etter utstedt vitnemål + bedømmelse fra godkjent assessor. Bedømmelse av D5 skal vise til tabell A-II/3, D4 skal vise til tabell A-II/1 og D3 skal vise til tabell A-II/2 i STCW-78-konvensjonen, med endringer (Manila-endringene av 2010). Søkere av kompetansesertifikat D5 kan kun bruke dette alternativet, da det per dags dato ikke eksisterer godkjent systematisk opplæring (elektronisk kadettbok) for kompetansesertifikat D5.
 • 12 måneders (360 dagers) fartstid. Fartstiden skal inngå i godkjent opplæringsprogram om bord på sjøgående skip over 15 med største lengde 15 meter eller mer. Fartstiden/opplæringen skal dokumenteres i godkjent elektronisk kadettbok (webcadet) eller kadettbok (ISF).
 • 6 måneders (180 dagers) fartstid + fagbrev som matros eller fisker. Fartstiden skal inngå i godkjent opplæringsprogram om bord på sjøgående skip med største lengde 15 meter eller mer. Opplæringen skal dokumenteres i godkjent elektronisk kadettbok (webcadet) eller kadettbok (ISF).

Det er tilstrekkelig for kadetter med fagbrev å dokumentere fagbrev/melding om bestått fagprøve som dokumentasjon på at du kan søke på grunnlag av 6 måneders (180 dager) som kadett med systematisk opplæring. Dette gjelder kun for dem som startet å føre norsk kadettbok (papirutgaven) før webcadet var et tilbud, og for dem som bruker kadettbok (ISF). Hvis du bruker elektronisk kadettbok (webcadet), skal fagbrev dokumenteres til maritimt opplæringskontor. Alle spørsmål om webcadet skal rettes til maritimt opplæringskontor.

Jeg er kadett – når kan jeg søke om kompetansesertifikat dekksoffiser?

Før du kan søke, må 4 måneder (120 dagers) av fartstiden (med systematisk opplæring) være opptjent etter endelig utstedt vitnemål (for det sertifikatet du skal søke om).

Du kan ikke starte systematisk opplæring før du har minimum vitnemål til D5.

Fartstiden/opplæringen skal dokumenteres i godkjent elektronisk kadettbok (webcadet), eller kadettbok (ISF).

Godkjenner dere kadettplass i utenlandske rederi/om bord på fartøy som ikke fører norsk flagg?

Ja, under forutsetning av at følgende kriterier er oppfylt:

 • Assessor innehar norsk sertifikat (statsborgerskap er uinteressant) + kvalifikasjonsbevis for assessor utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Dersom du bruker ISF-kadettbok skal assessor signere på alle oppgaver i «section 7», eller
 • Kapteinens, eller opplæringsansvarliges kompetansenivå må dokumenteres ved kopi av nasjonalt sertifikat og eventuell påtegning + bedømmelse gjennomført på et fartøy som har norsk godkjent assessor. Dersom du bruker ISF-kadettbok skal assessor signere på alle oppgaver i «section 7».

Hva er forskjellen på fartstid opptjent på flyttbar innretning med og uten egen fremdrift?

Fartstid opparbeidet på flyttbar innretning uten egen fremdrift brukes til å vedlikeholde gjeldede sertifikatklasse.

Fartstid opparbeidet på flyttbar innretning med egen fremdrift brukes til å fornye og søke høyere sertifikat.

I hvilke stillinger kan jeg opptjene fartstid i på flyttbar innretning?

Stillingstitler som godkjennes er

 • kontrollromsoperatør (tilsvarer ansvarshavende vaktoffiser / «control room operator»)
 • stabilitetssjef (tilsvarer overstyrmann / «stability section leader»)
 • plattformsjef (tilsvarer kaptein / «platform manager»)
Til toppen