Oppnådd energieffektivitetdesignindeks (oppnådd EEDI)

Alle nye skip (det vil si skip med inngått byggekontrakt 1. januar 2013 eller senere) som faller inn under bestemte skipskategorier (det vil si bulkskip, gasstankskip, tankskip, containerskip, stykkgodsskip, kjøleskip, kombinasjonsskip, passasjerskip, roro-lasteskip og roro-passasjerskip) skal beregne sin oppnådde EEDI (Energy Efficiency Design Index). Beregningen av indeksen skal gjøres som beskrevet i retningslinjer som IMO har gitt ut. Påkrevd energieffektivitet design indeks (påkrevd EEDI)

Alle nye skip som faller inn under bestemte skipskategorier (det vil si bulkskip, gasstankskip, tankskip, containerskip, stykkgodsskip, kjøleskip og kombinasjonsskip), og er over en viss størrelse, skal ha en energieffektivitetdesignindeks som er lik eller lavere enn en skipsspesifikk referanseverdi gitt i en tabell i kapittel 4. Kravene til å ha en indeksverdi lavere enn referanseverdien vil bli gradvis strengere gjennom fire faser. Kravene er gitt i en tabell i kapittel 4.

Skipsenergieffektivitetsplan – SEEMP

Fra og med 1. januar 2013 skal alle skip ha en skipsenergieffektivitetsplan – SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) om bord. IMO har gitt retningslinjer for utvikling av SEEMP. Verifikasjon av at SEEMP er om bord vil skje ved første mellomliggende eller periodiske besiktigelse av IAPP-sertifikatet (International Air Pollution Prevention) etter 1. januar 2013.

Internasjonalt energieffektivitetssertifikat (IEEC)

Det er utarbeidet mal for internasjonalt energieffektivitetssertifikat (IEE).

Konsekvenser

Reglene vil ikke ha store konsekvensene for eksisterende skip. Disse skipene må utarbeide en skipsspesifikk energieffektivitetsplan (SEEMP) hvor mulige energibesparende tiltak blir identifisert, vurdert implementert og fulgt opp. For nye skip som er mindre enn størrelsesavgrensningene er konsekvensene moderate. De vil måtte ha om bord en SEEMP, samt beregne en oppnådd EEDI. For nye skip som faller inn under størrelsesavgrensningene er konsekvensene større. De vil måtte ha om bord en SEEMP, samt beregne en oppnådd EEDI. Denne indeksverdien vil måtte være lik eller lavere enn den skipsspesifikke påkrevde EEDI.

Hvor finner du reglene?

En oversatt konsolidert versjon av reglene finnes som vedlegg til miljøsikkerhetsforskriften (MARPOL vedlegg VI) hos Lovdata.