-Det er gjort et grundig arbeid med rapportene og for Sjøfartsdirektoratet blir de to rapportene et viktig grunnlag for de regelkrav som direktoratet vil foreslå for verdensarvfjordene, sier Bjørn Pedersen som er avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

I 2015 tok Verdensarvrådet for Vestlandsk Fjordlandskap opp forurensningsproblematikken i verdensarvfjordene med Sjøfartdirektoratet. Direktoratet startet deretter en forundersøkelse med innsamling av ulike data, inkludert vurdering av eksisterende rapporter. I tillegg ble det gjennomført en delegasjonsreise til Alaska for å se på hvordan de håndterte liknende utfordringer i området Glacier Bay.

I 2016 fikk direktoratet i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) å kartlegge miljøutslipp i verdensarvfjordene og rapporten fra denne kartleggingen viste også at det var behov for en samfunnsøkonomisk analyse av mulige regelverkskrav. Den ene rapporten omhandler kostnader knyttet til reduksjon av utslipp til luft og vann, mens den andre rapporten tar for seg utslipp til luft i forhold til hastighet på fartøyet.

-Når vi nå har fått disse rapportene på plass, så vil vi starte vårt regelverksarbeid. Målet er å være klar til å sende regelverkskrav på høring i mai, med mål om endelig fastsettelse innen utgangen av 2018, sier Pedersen.

For direktoratet har det vært viktig å involvere cruisenæringen, både nasjonalt og internasjonalt, i prosjektet fra dag en. Det samme gjelder de berørte kommunene og turistnæringen. Når nye regelverkskrav sendes på høring vil det være en ytterligere anledning til å komme med innspill til disse.

-Vi ser at cruisenæringen er i rask utvikling med stort fokus på miljøvennlig skipsfart og miljøvennlig drivstoff. Men det er klart at ikke alle investerer i nytt, men fortsetter å bruke gammel teknologi. Ut fra det så regner vi at deler av næringen vil være positive til nye krav, påpeker Pedersen.

Les begge rapportene her: