Miljøpåvirkning

Utslipp av kloakk fra skip er en kilde til utslipp av næringsstoffer og smittestoffer i tillegg til at det kan medføre estetisk forurensning.

Juridiske krav

Regler om hindring av kloakkforurensning fra skip finnes i vedlegg IV til MARPOL 73/78.

Norske regler om utslipp av kloakk fra skip og flyttbare innretninger

Reglene om utslipp av kloakk fra skip og flyttbare innretninger finnes i miljøsikkerhetsforskriften §§ 9 og 10.

Det er forbud mot tømming av kloakk i vassdrag.

I sjø er det forbud mot utslipp av kloakk innenfor en avstand av 300 meter fra land. Forbudet gjelder ikke for skip og flyttbare innretninger som bruker kloakkrenseanlegg som oppfyller kravene i MARPOL.

For strekningen sør for Lindesnes til delelinjen Norge-Danmark og i farvannet derfra til svenskegrensen gjelder det egne regler om utslipp av kloakk for skip og flyttbare innretninger som:

  • går i utenriksfart, og
  • har en bruttotonnasje på minst 400, ellerhar en bruttotonnasje på mindre enn 400 og er sertifisert til å transportere mer enn 15 personer.

I dette området kan disse skipene bare tømme kloakk på sjøen i en avstand på mer enn 12 nautiske mil fra land forutsatt at kloakken ikke tømmes på en gang, men i moderat hastighet når skipet er underveis og kjører i minst 4 knop.

Dersom kloakken er kvernet og desinfisert kan det tømmes på sjøen i en avstand på mer enn tre nautiske mil fra land. Dersom skipet har i drift kloakkrenseanlegg som oppfyller kravene i MARPOL kan det slippe ut kloakk til sjøen uavhengig av avstand fra land.