Det kan for eksempel dreie seg om stoffer som er eksplosive, brannfarlige, radioaktive, giftige eller smittefarlige.

Juridiske krav

Forskrift om transport av farlig last om bord på norske skip

Forskrift om transport av farlig last gjelder for norske passasjerskip, lasteskip og lektere som frakter farlig last.

MARPOL Vedlegg III, Regler om hindring av forurensning fra skadelige stoffer som transporteres til sjøs i emballert form

Vedlegg III til MARPOL regulerer laster som det ikke tillates noen utslipp av i form av lasterester eller vaskevann, fordi de fraktes i transportenheter som bringes om bord og tas i land i sin helhet (ikke i tanker eller lasterom integrert i skipet). Vedlegg III tillater derfor ingen utslipp til havet som følge av skipets vanlige drift. Transportenhetene kan være containere, tankcontainere, eller mindre enheter (tønner, flasker og annet) eller en kombinasjon.

Vedlegg III inneholder generelle krav til utstedelse av detaljerte standarder for pakking, merking, dokumentasjon, stuing, mengdebegrensninger, unntak og varsling for å hindre forurensning.

Vedlegg III til konvensjonen inneholder kriterier for hva som skal være regnet som marine forurensere i vedlegget. De lastene som er regulert i Vedlegg III til MARPOL kan både være flytende, faste og i gassform.

Reglene i Vedlegg III gjelder ikke for stoffer og gjenstander som ikke fraktes som last.

IMDG-koden

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods) har til hensikt å beskytte mannskap og forebygge marin forurensning, og å fremme trygg transport av pakket farlig gods. Den regulerer stoffer sikkerhetsmessig ut fra farlighetsgrad for mennesker og skip. MARPOL Vedlegg III gjennomføres ved hjelp av denne koden, som regulerer forholdet til fare for forurensning av det marine miljøet.