Kjemikalier kan være farlige, enten på egen hånd eller om de blandes. Om det oppstår lekkasjer kan det i visse tilfeller resultere i eksplosjons- og brannfare eller at det oppstår giftige gasser.

Kjemikalier som fraktes på skip kan være skadelige for miljøet dersom de slippes ut i sjøen etter tankrengjøring eller ballasttømming. De kan utgjøre en fare enten for ressurser i havet eller menneskers helse. De kan også forårsake skade på rekreasjonsområder eller skape vansker for annen utnyttelse av havet.

Juridiske krav

Transport av kjemikalier med skip reguleres av den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS) og i Vedlegg II av den internasjonale konvensjonen om hindring av forurensning fra skip (MARPOL).

Dette omfatter kjemikalier som transporteres i bulk på kjemikalietankere og kjemikalier som transporteres i pakket form.