Tiltak som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO har bidratt til at de fleste oljetankere drives trygt og er konstruert for å redusere mengden oljesøl dersom en ulykke skulle oppstå.

Oljeforurensning fra for eksempel rutinemessig tankrengjøring har også blitt kuttet, og oljeholdig avfall kan enten leveres til mottaksanlegg på land eller forbrennes om bord.

Miljøpåvirkning

Skade på livet i havet

Oljeutslipp kan få store konsekvenser for marint liv, enten ved fysisk forurensing eller ved forgiftning fra kjemiske komponenter. Den største trusselen er kvelning som følge av tildekking av olje eller oljeholdige blandinger.

Dyr og planter som kan komme i kontakt med forurenset havoverflate er mest utsatt. Det gjelder marine pattedyr og krypdyr, fugler som dykker eller former flokker på havet, marint liv langs kysten og fisk i oppdrettsanlegg.De mest giftige komponentene i oljen fordamper raskt.

Derfor er dødelige konsentrasjoner av giftige komponenter relativt sjeldne, og av lokal og kortvarig art. Derimot kan langvarig eksponering for lave konsentrasjoner av olje svekke evnen til å reprodusere seg, til å vokse eller til å spise.

Østers, blåskjell og muslinger som filtrerer store mengder sjøvann for å finne mat er spesielt utsatt for å akkumulere oljekomponenter. Mens disse ikke nødvendigvis forårsaker noen umiddelbar skade, vil en oljeaktig smak eller lukt gjøre skjellene uegnet som mat for mennesker. Dette er et forbigående problem som forsvinner når normale forhold blir gjenopprettet.

Oljeutslipp langs kysten

Effektene av et oljeutslipp på leveområder langs kysten varierer sterkt med hva slags type strandlinje det er snakk om; spekteret av organismer som lever i området; det fysiske miljøet; type olje og sjøens evne til naturlig rensing.

Svaberg som bølgene slår over har ofte en stor evne til naturlig rensing og vil være mindre sårbare enn skjermede områder. Ødeleggelsen som følge av oljeutslipp kan være spesielt alvorlig der store områder av stein, sand og gjørme blir avdekket ved lavvann.

Fugler som samles i store antall på sjøen eller i strandlinjen for å hekke, spise eller myte er spesielt sårbare for oljeforurensning. Oljen som fuglene får i seg når de steller fjærene kan være dødelig, men den vanligste årsaken til død er drukning, sult og tap av kroppsvarme som følge av skader på fjærdrakten.

Sosioøkonomiske virkninger

Oljesøl kan ha en alvorlig innvirkning på kystnære aktiviteter og sterkt berøre dem som lever av ressursene i havet. I mange tilfeller vil imidlertid oljesøl kun gi forbigående skader, og problemene vil i første rekke være forbundet med oppryddingsarbeid og ekstrakostnader.

Et enkelt oljeutslipp som forurenser kystnære rekreasjonsområder kan ødelegge muligheten for fritidsaktiviteter som bading, båtliv, fiske og dykking. Hotell- og restaurantbransjen og andre som er avhengige av turiststrømmen kan også bli påvirket. Dette vil som regel være relativt kortvarig, og det handler i stor grad om å gjenopprette publikums tillit når oppryddingen er fullført.

Oljesøl kan også påvirke bransjer som er avhengige av ren tilførsel av sjøvann. Dersom betydelige mengder av olje trekkes gjennom inntakene kan det forårsake forurensning av kondensatorrør, som krever en hel eller delvis stans i produksjonen for å rengjøre anlegget.

Et oljeutslipp kan dessuten skade båter og utstyr som brukes til fangst og fiske eller havbruk. Flytende utstyr og faste feller som strekker seg over havoverflaten er mer utsatt for å rammes av flytende olje mens neddykket garn, liner og bunntrål vanligvis er godt beskyttet.

Erfaringer fra større oljeutslipp viser at langsiktige effekter på villfisk er små, fordi normal overproduksjon av rogn kompenserer for eventuelle lokale tap. Oppdrettsfisk er i så måte mer utsatt. Et oljeutslipp er uansett dårlig reklame for sjømatprodusenter og kan føre til tap av tillit i markedet, siden forbrukerne kan være uvillige til å kjøpe produkter fra regionen, uavhengig av om de er faktisk skjemt eller ikke.

Juridiske krav

Internasjonalt finner man de viktigste reglene for å hindre forurensning på grunn av olje fra skip i MARPOL 73/78 vedlegg I. I Norge har vi regler om oljeforurensning i miljøsikkerhetsforskriften. Reglene gjennomfører de internasjonale reglene som finnes i MARPOL vedlegg I. Hovedregelen er at ethvert utslipp av olje eller oljeholdige blandinger fra skip er forbudt med mindre en rekke krav er oppfylt. Det stilles krav om et IOPP-sertifikat (International Oil Pollution Prevention Certificate), samt at det skal gjennomføres regelmessige besiktelser og inspeksjoner.

Det er også regler om spesielle områder (Special Areas), som er områder som er så belastet med skipstrafikk at ethvert utslipp av olje eller oljeholdig blanding fra oljetankskip og skip på 400 bruttotonn eller mer er forbudt, med mindre man oppfyller strenge utslippskrav.

SOLAS inneholder også spesielle krav til oljetankere.