Annex VI, som først ble vedtatt i 1997, begrenser luftforurensende stoffer i marint drivstoff, inkludert SOx og NOx, og forbyr bevisst utslipp av ozonreduserende stoffer. Annex VI regulerer også forbrenning ombord og utslipp av flyktige organiske forbindelser fra tankskip.

Revidert utgave av Annex VI trådte i kraft i 2010. Det arbeides nå for en kraftig reduksjon i utslipp av SOx, NOx og svevestøv. Det er også innført såkalte lavutslippsområder («Emission Control Areas») for å redusere utslippene av luftforurensning i spesielle havområder.