Om fartøyinstruks

Alle fartøy med største lengde under 15 meter som skal benyttes til ervervsmessig fiske (heretter kalt fiskefartøy med største lengde under 15 meter) skal oppfylle kravene i forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde (forskriften). 

Kravet om fartøyinstruks er hjemlet i forskriftens § 92 og ble innført for å sikre at fiskefartøy mellom 8 og 15 meter oppfyller de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som følger av forskriften. Fartøyinstruksen er et fartøysertifikat som dokumenterer at et fartøy er kontrollert av et godkjent foretak i henhold til aktuell sjekkliste. Instruksen inneholder også opplysninger til reder/fører om lastekapasiteter, fartsområde og plassering av sikkerhetsutstyr. Instruksen skal oppbevares om bord.

Det er viktig å være oppmerksom på at en fartøyinstruks ikke er en garanti for at absolutt alle krav i forskriften er oppfylt. Kontrollen utføres i henhold til en sjekkliste og i de fleste tilfeller vil forhold som ikke er nevnt i sjekklisten ikke bli kontrollert. Videre er det ulike kontrollintervaller for fartøyene avhengig av størrelse. Reder har til enhver tid ansvar for å følge med på fartøyets tilstand og sørge for at nødvendig vedlikehold blir gjort.

Det er til enhver tid reder, eller den som handler på reders vegne, som er ansvarlig for at fartøyet oppfyller reglene gitt i eller i medhold av Skipssikkerhetsloven, jf. Skipssikkerhetsloven § 6. 

Godkjente foretak

Godkjente foretak er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på fiskefartøy under 15 meter.

Det kan være verksteder, konsulentfirmaer eller andre som har fått en slik godkjennelse. Per i dag gjelder dette aktører som er spredt over hele landet. 

Kontaktinfo godkjente foretak

Kontroll av fartøy

Fullstendig kontroll

Fullstendig kontroll skal utføres første gang et fartøy skal ha fartøyinstruks. Dette kan være nybygg, fartøy som ikke tidligere har vært registrert som fiskefartøy eller fartøy som kjøpes inn fra utlandet. Kontrollen skal utføres av et godkjent foretak i henhold til sjekkliste fastsatt av Sjøfartsdirektoratet (KS-0322 - kontrollskjema for fullstendig kontroll)

I tillegg skal det også utføres fullstendig kontroll i følgende tilfeller:

 • Fartøyets fartøyinstruks er utgått og fornyelse ble ikke gjort innenfor fristen.
 • Periodisk forenklet kontroll ble ikke gjennomført innenfor fristen. 
 • Reders egenkontroll er ikke utført og dokumentert innenfor fristen.

Periodisk forenklet kontroll

For fartøy med største lengde mellom 9 og 10,67 meter utstedes fartøyinstruksen med en gyldighet på fem år. Før det har gått fem år skal fartøyet undergå en periodisk forenklet kontroll hos godkjent foretak. Dersom denne fristen ikke blir overholdt, blir fartøyinstruksen ugyldig og det må utføres en fullstendig kontroll før ny fartøyinstruks kan utstedes. Periodisk forenklet kontroll utføres i henhold til sjekkliste fastsatt av Sjøfartsdirektoratet (skjema KS-0319 - Kontrollskjema for periodisk forenklet kontroll).

For fartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter utstedes fartøyinstruksen med en gyldighet på 2,5 år. Før det har gått 2,5 år skal fartøyet undergå en periodisk forenklet kontroll hos godkjent foretak. Dersom denne fristen ikke overholdes, blir fartøyinstruksen ugyldig og det må utføres en fullstendig kontroll før ny fartøyinstruks kan utstedes.

Periodisk forenklet kontroll kan gjennomføres inntil 6 måneder før fristen uten at sertifikatdatoen endres. Det vil si at ny fartøyinstruks kan utstedes med gyldighet fem år frem i tid fra den dato forrige instruks gikk ut, så lenge periodisk kontroll ikke ble utført mer enn seks måneder før utløpsdatoen til forrige instruks.

Reders egenkontroll

Reders egenkontroll utføres av reder selv. Det er ulike krav til hvor ofte egenkontroll skal utføres avhengig av fartøylengde. Dersom reders egenkontroll ikke gjøres innenfor fristen blir fartøyinstruksen ugyldig og ny fullstendig kontroll skal gjennomføres. Skjema for reders egenkontroll skal fylles ut og sendes inn til Sjøfartsdirektoratet. Innsending kan gjøres vha. e-post: post@sdir.no eller som vanlig post. 

8-9 meter største lengde

Fartøy med største lengde fra 8 til 9 meter har ikke utløpsdato i fartøyinstruksen, men hver 30. måneder skal reder gjennomføre egenkontroll i henhold til sjekkliste fastsatt av Sjøfartsdirektoratet (skjema nr. KS-0317). Det er tillatt å utføre kontrollen inntil seks måneder før eller etter at det har gått 30 måneder uten at datoen for egenkontroll endres.

Vi anbefaler å gjennomføre egenkontrollen i forbindelse med slipsetting. Dersom det er punkter i skjemaet som ikke er relevante for det enkelte fartøy kan disse markeres som "ikke relevant" i egenkontrollskjemaet.

Eksempel: Fartøyinstruks blir utstedt 4. april 2015. Det skal da utføres egenkontroll mellom 4. april 2017 og 4. april 2018, deretter ny egenkontroll mellom 4. oktober 2019 og 4. oktober 2020 og så videre. Hver gang kontrollen er ferdig sendes skjemaet inn til Sjøfartsdirektoratet. 

I tabellen under viser fristene for egenkontroller for et fiskefartøy med største lengde 8 til 9 meter som fikk utstedt fartøyinstruks 4. april 2015. Dersom kontrollen gjennomføres før tidsvinduet åpner må det regnes ut nye frister for gjennomføring av egenkontroll basert på 30 måneder fra egenkontrollen ble gjennomført. Dersom kontrollen ikke er utført før seneste dato for kontroll er fartøyinstruksen ugyldig.

  Tidligste dato 30 måneder Seneste dato
Egenkontroll 1 4. april 2017 4. oktober 2017 4. april 2018
Egenkontroll 2  4. oktober 2019 4. april 2020 4. oktober 2020
Egenkontroll 3 4. april 2022 4. oktober 2022 4. april 2023
Egenkontroll 4 4. oktober 2024 4. april 2025 4. oktober 2026

 

9-10,67 meter største lengde

Fartøy med største lengde mellom 9 og 10,67 meter får utstedt fartøyinstruks med gyldighet på 5 år. For disse fartøyene er kravet at reders egenkontroll skal gjennomføres i løpet av fartøyinstruksens tredje gyldighetsår. Egenkontrollen skal utføres i henhold til sjekkliste fastsatt av Sjøfartsdirektoratet (skjema nr. KS-0317). Vi anbefaler at kontrollen gjennomføres i forbindelse med slipsetting. Dersom det er punkter i skjemaet som ikke er relevante for det enkelte fartøy kan disse markeres som "ikke relevant" i egenkontrollskjemaet.

Eksempel:  Fartøyinstruks blir utstedt 4. april 2015. Det skal da utføres egenkontroll mellom 4. april 2017 og 4. april 2018. Før fartøyinstruksen utløper 4. april 2020 må det gjennomføres periodisk forenklet kontroll hos godkjent foretak. Ny fartøyinstruks utstedes med gyldighet frem til 4. april 2025, så lenge kontrollen ble gjennomført innenfor 6 måneder før 4. april 2020 (dvs. mellom 5. oktober 2019 og 4. april 2020). Igjen er det en forutsetning at reder gjennomfører egenkontroll mellom 4. april 2022 og 4. april 2023 for at fartøyinstruksen skal opprettholde sin gyldighet. 

10,67-15 meter største lengde

Fartøyinstruks for fiskefartøy med største lengde mellom 10,67 og 15 meter blir utstedt med 2,5 års gyldighet og det er derfor ikke krav om at reders egenkontroll gjennomføres for denne fartøygruppen.

Innsendelse av dokumentasjon fra godkjent foretak til Sjøfartsdirektoratet etter sertifisering av fiskefartøy og lasteskip 8-15 m. loa.

Etter at et fartøy er sertifisert skal godkjent foretak sende all fartøydokumentasjon som er grunnlag for sertifiseringen til Sjøfartsdirektoratet. Dette vil innebære fartøyinstruks, innrapporteringsskjema, kontrollskjema, tegninger, stabilitetsberegninger, stabilitetsplakat og godkjenningsbrev. Dokumentasjonen skal sendes inn senest 10 dager etter utstedelse av fartøyinstruks.

Dokumentasjon

For at det skal kunne utstedes en fartøyinstruks må dokumentasjon i henhold til skjema "KS-0532 - Tegningsliste for fiske- og fangstfartøy" være utarbeidet. Tegningslisten kan finnes her. De fleste dokumentene i tegningslisten behøver ikke å oppbevares om bord. 

Dokumentasjon som skal oppbevares om bord

Under følger en oversikt over dokumenter som det er påkrevd at oppbevares om bord for dekkede fartøy og åpne båter med styrehus. Med unntak av kravet om sikkerhetsstyringssystem er alle kravene hjemlet forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde. I den høyre kolonnen er det angitt hvilken paragraf som beskriver kravet.

Påkrevd for alle dekkede fartøy og åpne fartøy med styrehus

Dokument Kommentar Hjemmel
Fartøyinstruks for fiskefartøy Oppslått om bord §§ 95-97
Stabilitetsplakat Oppslått om bord § 102 (6)

Stabilitetsberegninger og godkjenningsbrev

  § 102 (6)

Sikkerhetsstyringssystem

Hjemlet i forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy § 2

Samsvarserklæring fra produsent av redningsflåte

  § 102 (7)
Opplysninger om plassering, behandling og bruk av redningsflåte Oppslått om bord § 38 (6)

Dokumentasjon på trykkprøving/tetthetsprøving av redningsdrakt

  § 102 (8)

Opplysninger om plassering, behandling og bruk av redningsdrakt

Oppslått om bord § 37 (7)

Opplysninger om plassering, behandling og bruk av redningsvester

Oppslått om bord § 36 (2)

Bruksanvisning og vedlikeholdsanvisninger for utstyr i styrehus

  § 90 (1)

 

Dokumentasjon som kan være påkrevd for dekkede fartøy og åpne fartøy med styrehus

Dokument Hvem skal ha det om bord?  
Sikkerhetssertifikat for radiotelefon Alle fartøy med fartsområde bankfiske 1 eller større og alle fartøy bygd etter 1. juli 2014.  § 66
Alarminstruks Alle fartøy med mer enn én person om bord. § 45 (4)
Sertifikat for løfteinnretning og kontrollbok for denne. Alle fartøy med løfteinnretning om bord. § 102 (2) c
Innstallasjonsbevis for gassfyrt annlegg og annvisning for bruk Alle fartøy med gassfyrt anlegg.  § 102 (4)
Innsatallasjonsbevis og bruksanvisning for oljefyrt ovn Fartøy med oljefyrt ovn. § 9 (5)
Kontrollskjema eller installasjonsbevis for elektrisk anlegg Alle fartøy registrert som fiskefartøy første gang etter 15. februar 1967. § 102 (2) b
Beskrivelse av brannslukningsanelgg med instruks for bruk og vedlikehold Alle fartøy med krav om brannslukkingsanlegg § 102 (5)
Dokumentasjon på radio i henhold til § 65 i forskriften.
 • Alle fartøy bygget etter 1. juli 2014
 • Alle fartøy med bankfiske II og radiodekningsområde A1
 • Fra 1. januar 2025: Alle fartøy med største lengde mellom 10,67 meter og 15 meter.
 • Alle fartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter som har hatt krav om fartøyinstruks i 10 år.
§ 65 og § 105
Bruksanvisning for brovaktalarm Fartøy med krav om brovaktalarm Vedlegg 8 og       § 77
Skjema for utført egenkontroll og utført fullstendig kontroll Fartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter som har utført egenkontroll. § 95 og § 96

 

Utsatt frist for stabilitetsberegninger

For enkelte fiskefartøy er det åpning for at det utstedes fartøyinstruks uten at det er utarbeidet stabilitetsberegninger frem til 1. januar 2022. For at et fartøy skal kunne få fartøyinstruks uten at stabilitetsberegninger er utarbeidet må følgende forutsetninger være oppfylt:

 • Fartøyet må være under 9 meter.
 • Fartøyet må være bygd før 31. desember 1991
 • Fartøyet kan ikke være et fiskefartøy som fisker med not og tar fangsten om bord.
 • Fartsområde i fartøyinstruksen er avgrenset til fjordfiske.
 • Fartøyinstruksens gyldighet er avgrenset til 31. desember 2021.

Fra 1. januar 2022 er det ingen fartøy som kan ha fartøyinstruks uten at stabilitetsberegninger er utarbeidet og godkjent av Godkjent foretak.

Kan en fartøyinstruks bli ugyldig?

Fartøyinstruksen er gyldig frem til utløpsdatoen, såfremt forutsetningene for gyldighet er oppfylt. For fartøy med største lengde mellom 8 og 9 meter blir fartøyinstruksen utstedt uten utløpsdato.

Under følger en oversikt over forhold som kan føre til at fartøyinstruksen blir ugyldig.

 • Dersom egenkontroll ikke er gjennomført innenfor fristen blir fartøyinstruksen ugyldig og ny fullstendig kontroll hos godkjent foretak skal gjennomføres.
 • Dersom fartøyet ombygges eller forandres skal de berørte delene kontrolleres av et godkjent foretak. Dette gjelder også dokumentasjon som er berørt av ombyggingen. Frem til ombyggingen/endringen er kontrollert av godkjent foretak kan fartøyet ikke settes i drift.
 • Ved skade på fartøy skal ikke fartøyet brukes forflyttes før godkjent foretak har gitt aksept for dette. Mer informasjon om prosessen ved skade på fartøy kan finnes her: Informasjon om skade på fartøy under 15 meter

Gebyr

Årsgebyret for fiskefartøy består generelt av:

 1. Et grunngebyr (som betales for alle sertifikatpliktige skip)
 2. Et tilsynsgebyr.

Tilsynsgebyrdelen av årsgebyret faktureres av godkjente foretak.

Grunngebyrdelen av årsgebyret faktureres av Sjøfartsdirektoratet og er iht. Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff (FOR 2009-12-21-1738)

 • kr. 3.434,- for fiskefartøy mellom 9 og 10 meter
 • kr. 5.152,- for fartøy mellom 10 og 15 meter.

Jeg har hatt fiskefartøy i mange år uten å ha fått noe årsgebyr fra Sjøfartsdirektoratet, hvorfor får jeg dette først nå?

Sjøfartsdirektoratet har i over 15 år hatt en kontrollordning hvor godkjente foretak har kontrollert fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter. Denne kontrollordningen er i senere tid utvidet til å også innbefatte fiskefartøy og lasteskip ned til 8 meter, noe som utgjør en betydelig økning av antall fartøy som er blitt kontrollplikitge, og pga. dette også blitt gebyrpliktige.

Hvorfor får jeg grunngebyrdelen av årsgebyret?

Følgende kan bl.a. nevnes av hva årsgebyret (grunngebyret) er ment å dekke hos Sjøfartsdirektoratet:

 • Utvikling og revisjon av regelverk, utarbeidelse og revisjon av dokumenter knyttet til kontrollordningen (herunder revisjon/godkjenning av godkjente foretak), utarbeidelse av informasjonsmateriell til fartøyeiere, vedlikehold av nettsider spesielt beregnet for denne fartøygruppen samt holdningsskapende arbeid.
 • Videre blir det foretatt over 100 årlige uanmeldte tilsyn på fiskefartøy under 10,67 meter.

Tekniske kontroller utført av andre enn Sjøfartsdirektoratet eller Godkjent foretak

Enkelte tekniske forhold om bord kontrolleres ikke av Sjøfartsdirektoratet eller godkjente foretak. Disse kontrollene utføres av andre aktører med spesielkompetanse på dette området. Dokumentasjon på at disse kontrollene er utført ligger i sin tur til grunn for utstedelse av fartøyinstruks. 

Radiosikkerhetssertifikat

Det er godkjente radioinspeksjonsforetak som utsteder radiosikkerhetssertifikat. En oversikt over radioinspeksjonsforetak som Sjøfartsdirektoratet har avtale med kan du finne her. Mer informasjon om kravene til radioutstyr og kontroll av dette finner du under krav, regelverk og utstyr.

Kontroll av elektrisk anlegg

Elektriske anlegg på fiskefartøy under 15 meter skal kontrolleres av akseptert elektroforetak. En oversikt over akspterte elektroforetak kan finnes på hjemmesidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kontroll av kran/løfteinnretning

Laste- og losseutstyr skal kontrolleres av sakkyndig person type A eller B, som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. En oversikt over sakkyndige personer og tilknyttede verksted kan du finne her: Godkjente sakkyndige personer i Norge, samt autorisert/kvalifisert verksted - Sjøfartsdirektoratet