Redning-, radio- og navigasjonsutstyr

  • Publisert: 02.09.2020
  • Endret: 17.06.2022

Krav til redning-, radio- og navigasjonsutstyr og informasjon om fartsområder og skipsmedisin/førstehjelpsutstyr for fiskefartøy mellom 8 og 15 meter

Fartsområder

En dekket båt mellom 8 og 10,67 meter kan brukes i fartsområdene fjordfiske, kystfiske og bankfiske I. I perioden 15. mai til 30. september kan fartsområdet utvides til bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen. Denne utvidelsen må være notert på fartøyinstruksen.

Merk også at en utvidelse av fartsområdet sommerstid betinger at fartøyet utrustes med det utstyret som kreves for fartsområdet.

Kart over fartsområdene finner du her. Velg først "temalag", deretter "fartsområder fiskefartøy" og så huker du av for de aktuelle fartsområdene du vil se. Du kan også velge sjøkart som bakgrunnskart ved å trykke på "bakgrunnskart" nede til venstre i vinduet.

Det kan hende at kartet ikke fungerer i alle nettlesere.

Fartsområde fjordfiske

Regelverk

Fjordfiske er definert i § 21 i forskrift om fartsområder:

Fiske og fangst i farvann på den norske kyst hvor åpne havstrekninger ikke er over 5 nautiske mil (jf. vedlegg III), eller åpent farvann inntil 3 nautiske mil fra havn eller annet beskyttet farvann.

Vedlegg III dekker hele kysten og drar linjer mellom geografiske punkt. Alt innenfor disse linjene er Fjordfiske.

Andre del av § 21, havn eller annet beskyttet farvann, er et beskyttet område som kan brukes til havn eller søke ly (nødhavn), og behøver ikke begrenses til en havn som definert i havne- og farvannsloven der det foregår havnevirksomhet. Det betyr at fartøy som er mindre enn tre mil fra havn eller annet beskyttet farvann, også er i fjordfiske selv om dette området er utenfor linjene i vedlegg III.

Radio- og redningsutstyr

Krav til redningsutstyr er avhengig av hvilket fartsområde båten brukes i. I oversikten det er lenket til under kan du se hva som gjelder i de forskjellige fartsområdene. Legg merke til at noen krav gjelder dekkede båter, eller åpne båter med styrehus. 

Oversikt over det radio- og sikkerhetsutstyr som kreves i de ulike fartsområdene

Navigasjonsutstyr og lanterner

Krav til navigasjonsutstyr står i kapittel 8 i sjarkforskriften. Alt utstyr må være rattmerket.

Fiskebåter skal ha lanterner som bestemt i Sjøveisreglene. For båter under 15  meter er det spesielt regel 23 (a) og (c), samt regel 26 som er aktuelle. Det er et skille ved 12 meter største lengde. Merk at regel 26 gjelder for fartøy som holder på med å fiske, og at "holder på med å fiske" er definert som:

  • ethvert fartøy som fisker med garn, liner, trål eller andre fiskeredskap som begrenser manøvreringsevnen, men omfatter ikke et farøt som fisker med liner på slep eller andre fiskeredskap som ikke begrenser manøvreringsevnen.

Det betyr at ikke alle fiskebåter må ha lanterner ment spesielt for fiskefartøy. 

Det er krav om akustisk eller optisk kontrolltavle for lanternene. Dette gjelder likevel ikke dersom det er mulig å "stikke hodet ut vinduet/døra" for å sjekke om lanternene lyser som de skal. 

Skipsmedisin/Førstehjelpsutstyr

Regelverk

Fartøy som opererer innenfor 20 nautiske mil av grunnlinja

Disse fartøyene kan velge ett av alternativene under:

  • Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe C som samsvarer med vedlegg 1 og 2 i forskrift om skipsmedisin.
  • Fartøyet utstyres med nødvendig førstehjelpsutstyr, jf. §§ 4, 9 og 20 i forskrift om skipsmedisin. Reder må vurdere hva som er nødvendig utstyr, og det bør bl.a. tas hensyn til antall personer om bord, reisens varighet, fartsområde og type arbeid som utføres om bord. Det er ikke krav til at førstehjelpsutstyr skal kontrolleres årlig av lege/farmasøyt, men utstyret skal etterses, jf. § 20 i forskrift om skipsmedisin. Førstehjelpsutstyret bør bl.a kunne stoppe blødninger, nedkjøle hud ved brannskader (dersom det ikke er umiddelbar tilgang til kaldt vann) og skylle øyne ved kjemikaliesprut.

20 nautiske mil tilsvarer fartsområdene Fjordfiske, Kystfiske og deler av Bankfiske I.

Fartøy som opererer utenfor 20 nautiske mil av grunnlinja

Ifølge forskrift om skipsmedisin skal fartøy under 15 meter som opererer utenfor 20 nautiske mil ha en Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe B, jf. § 9 og vedlegg 1 og 2. Vi ser flere utfordring med dette i praksis.

Kravene til medisin og utstyr er uavhengig av fartøystørrelse, og passer dårlig til mindre fiskefartøy. Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe B inneholder medisiner og utstyr som forutsetter medisinsk opplæring utover det mannskap om bord i mindre fartøy har krav til i dag.

Sjøfartsdirektoratet vil akseptere Skipsmedisinenhet for Fartøygruppe C også for fartøy under 15 meter som opererer utenfor 20 nautiske mil, men dette må søkes om til Helsedirektoratet

Redningsflåter på lasteskip og fiskefartøy under 15 meter

Dette avsnittet handler om ISO-flåter og hvordan krav til oppdrift som for friflytflåte skal bekreftes for slike flåter når de brukes om bord på lasteskip eller fiskefartøy under 15 meter


Lasteskip med største lengde mellom 8 og 15 meter og dekkede fiskefartøy med største lengde mellom 6 og 15 meter skal som utgangspunkt ha typegodkjente og rattmerka redningsflåter.

Lasteskip som går i innenriks fart og fiskefartøy kan som alternativ bruke redningsflåter produsert etter ISO standard 9650-1 (Group A) og som i tillegg oppfyller LSA-kodens krav til oppdrift for flåter som er stuet med et friflyt-arrangement, forutsatt at flåtene:

• er beregnet for minst fire personer
• er plassert i samsvar med produsentens anbefalinger, men ikke mer enn seks meter over vannlinjen i minst gunstige lastetilstand
• er arrangert med friflyt-arrangement i samsvar med International Life-Saving Appliance Code (LSA-kodens) (IMO Resolusjon MSC.48(66)) regel 4.1.6

Redningsflåter skal kunne løses ut med hydrostatisk utløser dersom fartøyet synker. Det betyr at de må ha oppdrift også i sammenpakket tilstand slik at de flyter opp og kan løses ut når utløserlinen strammes. For rattmerkede flåter er dette ivaretatt i typegodkjenningen, og bekreftes med rattmerke på flåten, typegodkjenningssertifikat og samsvarserklæring. Produksjonsstandard og testing av ISO-flåter ivaretar ikke dette, og må derfor bekreftes etter en egen test.

Hvordan bekrefte at krav til oppdrift som for friflytflåte er ivaretatt for ISO-flåter

Det må gjøres en egen test basert på LSA-kodens regel 4.2.6 bestemmelser om oppdrift for friflytflåter (se også IMO Resolusjon MSC.81(70) del 1 punkt 5.13). Testen skal verifiseres av produsenten selv eller av tredjepart, og kan utføres for en serie flåter eller en enkelt flåte.

• Testen skal bekreftes med et dokument fra produsenten der det fremkommer at en slik test er utført med tilfredsstillende resultat.
• Dokumentet må ha en henvisning til produktnavn og øvrig relevant data som kan identifisere enten en enkelt flåte eller en serie av flåter.
• Dokumentet må ha en henvisning til LSA-kodens regel 4.2.6.1.2 og IMO Res.MSC.81(70) del 1 punkt 5.13.

Regelverkshenvisning 

forskrift 22. november 2013 nr. 1404 om fiske- og fangstfartøy med største lengde under 15 meter, § 38
forskrift 1. juli 2014 nr. 1019 om redningsredskaper på skip, § 8

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen