For mer detaljer rundt kravet for rapportering kan en lese forskriften her.

Husk å sende begjæring om tilsyn så snart som mulig, når skip eller en flyttbar innretning har hatt havari, skade eller mangler som krever dette.

For fartøy som er underlagt Godkjente foretak, skal godkjent foretak kontaktes når det gjelder kontroll etter havari, skade eller mangler som krever dette.

Hvem skal melde fra?

 • Alle norske skip
 • Utenlandske skip etter hendelser norsk territorialfarvann – også i territorialfarvannet rundt Svalbard og Jan Mayen og i norsk økonomisk sone
 • Roroferger og hurtiggående passasjerfartøy som går i rutetrafikk til eller fra norsk havn til havn i en EØS-stat når sjøulykken inntreffer utenfor norsk sjøterritorium, dersom Norge var den siste EØS-staten skipet besøkte før ulykken.
 • Alle rederi eller skip som blir rammet av digitale hendelser hvor det er fare for spredning til eller påvirkning av drift av og sikkerheten til fartøy.
 • Rederi som har skip i internasjonal fart og som har hatt ISPS-hendelse om bord.

Når skal man melde fra?

Skipsfører eller rederi skal uten opphold gi muntlig melding ved blant annet:

 • Ved en skipsulykke som innebærer brann, eksplosjon, grunnstøting, kollisjon, sammenstøt eller lignende.
 • betydelig skade på person eller fartøy,
 • arbeidsulykke når det kreves evakuering av den skadde
 • Personskader eller materielle skader som er forårsaket av elektrisitet
 • utslipp eller sannsynlig utslipp av olje eller skadelige stoffer
 • Tap av skip eller liv
 • Tilsiktede uønskete handlinger som digitale angrep, sabotasje eller piratvirksomhet eller annet ISPS-brudd, selv om tilfellet ikke er å anse som en sjøulykke
 • Yrkessykdom

Krav om melding gjelder også når eksternt personell som utfører arbeid om bord i fartøy, er part i en ulykke om bord eller har en ulykke om bord.

Tilsyn etter havari og skade

Det skal sendes begjæring om tilsyn så snart som mulig, når skip eller en flyttbar innretning har hatt havari, skade eller mangler som krever dette.

Fartøy som er underlagt Godkjente foretak skal kontakte det godkjente foretaket for kontroll etter havari, skade eller mangler som krever dette.

Når tilsynsmyndigheten er delegert til Anerkjent klasseselskap, sendes egen bestilling til klasseselskapet.

Hva er fristen for rapportering?

Rapport skal sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema innen 72 timer etter hendelsen.

Rapporteringsplikten er nærmere beskrevet i veiledningen om melding og rapportering i kolonnen til høyre.

Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om det er gitt melding om ulykken eller ikke.

Det er egne rapporteringsskjema for digitale hendelser og ISPS hendelser.

Nestenulykker skal også rapporteres

Hendelser med passasjerskip som har medført umiddelbar fare for tap av liv, forlis eller betydelig skade på miljøet, skal rapporteres til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema innen 72 timer etter hendelsen.

Sjøfartsdirektoratet ønsker også at alvorlige nestenulykker med andre skip enn passasjerskip rapporteres.

Informasjon om nestenulykker vil bli benyttet til arbeid med forbedring av sjøsikkerheten.

Tilsiktede uønskete handlinger som potensielt kunne fått konsekvenser eller hvor en er usikker på omfang er ønskelig at rapporteres.

Informasjonen vil bli benyttet til læring.

Hvor finner jeg skjema for rapportering?

Hvis det ikke er behov for assistanse, skal det meldes fra til Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (bemannet 24 timer i døgnet).

Benytt skjemaet KS-0197 for rapportering av ulykker og nestenulykker.

Digitale hendelser (Cyberangrep) og ISPS hendelser, skal rapporteres gjennom skjema som du finner på siden her ute til høyre.

Personskader eller materielle skader som er forårsaket av elektrisitet, skal snarest mulig meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Les mer om krav til rapportering på DSBs nettside. Her finner du også aktuelle skjemaer.

Ved behov for assistanse, se egen oversikt lenger ned.

Melding om personskade til NAV

Ved skade på arbeidstaker er det viktig å huske på meldingsplikten til NAV.

Aktuelle skjemaer finner du på NAVs nettside.

Meldingsplikten til NAV gjelder for norske og utenlandske statsborgere som er ansatt på skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) samt norske og utenlandske statsborgere bosatt i Norge og ansatte på norske skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Det samme gjelder for statsborgere i et EØS-land samt utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, men som betaler medlemskap til den norske folketrygden.

Dødsfall om bord

Dersom en norsk statsborger dør om bord på et skip som befinner seg i utlandet,  skal skatteetatens retningslinjer følges.

Da er det norsk utenriksstasjon som skal kontaktes (ambassaden eller konsulatet i landet personen døde i) og som har ansvar for å sende dødsattest til Skattedirektoratet.

Dødsfallet blir da registrert i Folkeregisteret. Dersom den avdøde var registrert bosatt i Norge, sender Skattedirektoratet dødsattesten til tingretten der avdøde sist var bostedsregistrert.

Ved naturlig død som involverer utenlandske passasjerer er det ikke rapporteringskrav til norske myndigheter.

Varsling ved akutt forurensning

Varslingsinstanser – hvem som skal varsles

 • Hovedredningssentralen eller nærmeste kystradio skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra fartøy.
 • Hovedredningssentralen og Petroleumstilsynet skal varsles ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra virksomhet på kontinentalsokkelen som driver petroleumsaktivitet.
 • Kystverket kan utarbeide et system for viderevarsling.
 • Brannvesenet skal varsles om akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fra landbasert virksomhet.

Ved behov for assistanse

Ved behov for assistanse eller ved fare for utslipp

Meld fra til Hovedredningssentral eller kystradiostasjon dersom det er behov for assistanse eller er fare for utslipp.

Ved fritidsbåtulykker

Ved ulykke på fritidsbåt kan det meldes fra til politiet i stedet for å melde fra til de ovennevnte instansene.

Ved utslipp eller fare for utslipp utenfor norsk sjøterritorium

Ved utslipp eller fare for utslipp utenfor norsk sjøterritorium skal det meldes fra til nærmeste kyststat.