Alle nye fartøy med største lengde fra 8 til 15 meter må ha en gyldig fartøyinstruks for å operere som fiskefartøy.  Fartøyinstruksen skal bekrefte at fartøyet er bygget  og utrustet i samsvar med gjeldende krav i forskrift om fiskefartøy under 15 meter

Registrering av fartøy i skipsregisteret NOR

Sjøfartsdirektoratet stiller ikke krav om at fiskefartøy under 15 meter skal være registrert i skipsregisteret, men mange ønsker likevel å registrere fartøyet sitt. Informasjon om prosessen for registrering finner du her.

Nybygg

Nybygde fiskefartøy mellom 8 og 15 meter må ha en fartøyinstruks for å kunne bli registrert som fiskefartøy i Fiskeridirektoratet sitt fartøyregister og operere som fiskefartøy. Fartøyinstruksen må bestilles hos et godkjent foretak som utsteder denne når fartøyet er ferdig bygget dersom fartøydokumentasjon og kontroll om bord er funnet i orden. Liste over fartøydokumentasjon som skal være utarbeidet og sjekklister som benyttes i fartøykontrollen finnes her

Innflagging/ Import av fartøy

Et fartøy som blir kjøpt inn fra utlandet må gjennom en kontroll hos et godkjent foretak og få utstedt en fartøyinstruks før det kan tas i bruk.  Fartøy som ikke har vært registrert som fiskefartøy i utlandet tidligere skal oppfylle kravene tilsvarende nytt fartøy. Fartøy som tidligere har vært registrert som fiskefartøy i utlandet,  kan vurderes opp imot de kravene som gjaldt i Norge på byggetidspunktet der forskriften gir åpning for det. Dersom fartøyet på et tidspunkt har vært ombygget, skal de delene som var berørt av ombygginga oppfylle kravene som gjaldt på ombyggingstidspunktet. 

Fartøy som skal registreres som fiskefartøy for første gang

Fartøy som aldri tidligere har vært registrert som fiskefartøy, f. eks. fritidsfartøy eller andre fartøytyper, må oppfylle krav til nytt fiskefartøy ved førstegangsregistrering. Det stilles generelt strengere krav til fartøy som skal benyttes til yrkesfiske sammenlignet med fartøy som skal benyttes som fritidsfartøy.

 

Fartstillatelse for å flytte et fartøy som ikke har fartøyinstruks

Fartøy som er kjøpt i utlandet eller som ikke har gyldig fartøyinstruks trenger en fartstillatelse for å forflytte seg for egen maskin. Se her for mer info om hvordan man søker om en fartstillatelse.