Hvilke oppgaver skal utføres av godkjent leverandør?

Kontroll i forbindelse med:

  • vasking av losset tank
  • rester etter vasking av losset tank leveres til godkjent mottaksanlegg
  • fritak fra krav om tankvask

I tillegg skal godkjent leverandør dokumentere sin kontroll i skipets lastedagbok og rapportere til Sjøfartsdirektoratet.

Hvem kan utføre inspeksjoner iht. MARPOL vedlegg II?

Inspektører som skal utføre slike inspeksjoner i Norge, skal være tilknyttet et selskap som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Hvilke krav stilles til leverandører for å bli godkjent av Sjøfartsdirektoratet?

KravDokumentasjonskrav

Leverandøren skal ha et sertifisert kvalitetssikringssystem.

Leverandøren skal legge ved kopi av sertifiseringsbevis for ISO 9001:2008 eller tilsvarende dokumentasjon som viser at kravene som er stilt i standarden oppfylles.

Leverandøren skal sikre at oppdrag utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Beskrivelse av hvordan leverandøren vil sikre at oppdrag blir utført på en trygg og forsvarlig måte.

Leverandøren skal sikre god kvalitet på oppgavene som blir utført av inspektørene.

Beskrivelse av hvordan leverandøren vil sikre god kvalitet på inspektørenes arbeid.

Leverandøren skal ha erfaring med sammenlignbare oppdrag. 

En beskrivelse som viser leverandørens erfaring med tilsvarende eller lignende inspeksjonsoppdrag.

Hvilke krav stilles til inspektører som skal utføre inspeksjonen?

KravDokumentasjonskrav

Inspektøren skal ha kjennskap og erfaring om transport av kjemikalier til sjøs, og spesielt til fremgangsmåter for lossing og påfølgende tankrengjøring.

CV

Inspektøren skal ha utdanning som navigatør eller maskinist. Eventuelt skal personen ha annen relevant utdanning/erfaring.

CV

Inspektøren skal ha god kjennskap til MARPOL vedlegg II.

 

Inspektøren skal være i besittelse av til enhver tid gjeldende MARPOL-konvensjon.

 

Hvordan søke om godkjenning?

Leverandører som kan dokumentere oppfyllelse av kravene til kvalitet og kompetanse sender søknad om godkjenning til Sjøfartsdirektoratet. Søknaden skal minimum inneholde:

  • beskrivelse av leverandøren
  • kontaktperson
  • dokumentasjon iht. dokumentasjonskrav i listen over
  • oversikt over hvilke inspektører leverandøren skal benytte og hvor i landet disse er lokalisert

Søknaden sendes til post@sdir.no.

Rapportering til Sjøfartsdirektoratet

Leverandøren skal etter fullført inspeksjon sende inn det utfylte skjemaet KS-0958 Reporting form for prewash and exemption for prewash. Skjemaet skal sendes til post@sdir.no innen 48 timer etter fullført inspeksjon.