Tilsyn etter havari/skade

Så snart som mulig etter at et skip eller flyttbar innretning har hatt en sjøulykke, skal rederiet sende begjæring om tilsyn til Sjøfartsdirektoratet. Skjemaet KS-0115 Begjæring om tilsyn skal brukes. 

Meldeplikt ved ulykker til sjøs

Sjøulykker og andre hendelser til sjøs skal meldes til Sjøfartsdirektorat innen 72 timer. Meldeplikten gjelder alle norske fartøy, samt utenlandsregistrerte fartøy når hendelsen skjer i norsk territorialfarvann.


Se veiledning: veiledning-melding-og-rapportering-av-ulykker-til-sjofartsdirektoratet-mfl/
Se også: melde-og-rapporteringsplikt-ved-ulykker/