Regelverket er nedfelt i forskrift om havnestatskontroll FOR-2014-11-24. (Havnestatskontrollforskriften)

Norge er medlem i Paris MOU som er en avtale mellom 27 land i Europa inkludert Canada og Russland.

Målet med avtalen er å eliminere sub-standard-skip gjennom et harmonisert system for havnestatskontroll.

Alle skip får en risikoprofil basert på forskjellig faktorer, fra type skip, alder, flagg, historikk til skip og rederi.

Skipene deles inn i LRS (lavrisikoskip), SRS (standardrisikoskip) og HRS (høyrisikoskip).

Skipene blir utvalgt til inspeksjon basert på hvilken risikogruppe de tilhører og hvor lenge det er gått siden forrige inspeksjon innenfor PMOU. Dette gjøres av en sentral database som opereres av EMSA (European Maritime Safety Agency) og kalles Thetis. Thetis informerer de nasjonale havnestatskontrollmyndighetene innenfor PMOU om hvilke skip som ankommer og hvilken prioritet de har. Skip med prioritet I skal inspiseres, og skip med prioritet II kan inspiseres.

RisikotypeKan inspiseres (PII)Skal inspiseres (PI)

HRS

5 måneder

6 måneder

SRS

10 måneder

12 måneder

LRS

24 måneder

36 måneder

Skip kan bli inspisert uansett tidsrom fra forrige kontroll hvis det er lagt inn melding med faktor av høyeste prioritet (PI) eller melding om uforutsett faktor (PII)

Skip som ankommer Norge, er pliktig til å melde sin ankomst gjennom meldingssystemet SafeSeaNet (SSN) som driftes av Kystverket. Skip skal melde ETA i SSN minimum 24 timer før ankomst eller når de går fra foregående havn hvis reisen er på under 24 timer.

Iht. havnestatskontrollforskriften skal i tillegg følgende meldes inn av rederiet eller skipsfører:

  • Fartøyets faktiske ankomst (ATA)

Senest 1 time etter ankomst til norsk havn eller ankerplass skal det meldes fra om skipets faktiske ankomsttidspunkt. Som ankomst regnes tidspunktet når fartøyet er fortøyd eller når ankeret er lagt ut.

  • Fartøyets faktiske avgang (ATD)

Meldes fra senest 1 time etter at skipet har forlatt norsk havn eller ankerplass.

Rapporteringen skal foregå gjennom SSN.

Nyttige lenker