Havnestatskontroll (PSC)

  • Publisert: 29.03.2016

Havnestatskontroll er inspeksjon av utenlandske skip i norske havner (fastlands Norge og Svalbard) for å verifisere at skipets tilstand og utstyr er iht internasjonalt regelverk og at skipet er bemannet og blir operert iht dette regelverket.

Regelverket er nedfelt i Forskrift om havnestatskontroll FOR-2014-11-24. (Havnestatskontrollforskriften)

Norge er medlem i Paris MOU som er en avtale mellom 27 land i Europa inkludert Canada og Russland.

Målet med avtalen er å eliminere sub-standard skip gjennom et harmonisert system for havnestatskontroll.

Alle skip får en risikoprofil basert på forskjellig faktorer så som type skip, alder, flagg, historikk til skip og rederi.

Skipene deles inn i LRS (Lavrisikoskip), SRS (Standardrisikoskip) og HRS (Høyrisikoskip).

Skip blir utvalgt til inspeksjon basert på hvilken risikogruppe det tilhører og hvor lenge det er gått siden forrige inspeksjon innenfor PMOU. Dette gjøres av en sentral database som opereres av EMSA (European Maritime Safety Agency) og kalles Thetis. Thetis informerer de nasjonale havnestatskontrollmyndighetene innenfor PMOU om hvilke skip som ankommer og hvilken prioritet de har. Skip med prioritet I skal inspiseres og skip med prioritet II kan inspiseres.

RisikotypeKan inspiseres (PII)Skal inspiseres (PI)

HRS

5 måneder

6 måneder

SRS

10 måneder

12 måneder

LRS

24 måneder

36 måneder

Skip kan bli inspisert uansett tidsrom fra forrige kontroll hvis det er lagt inn melding med faktor av høyeste prioritet (PI) eller melding om uforutsett faktor (PII)

Skip som ankommer Norge er pliktig til å melde sin ankomst gjennom meldingssystemet SafeSeaNet (SSN) som driftes av Kystverket. Skip skal melde ETA i SSN minimum 24 timer før ankomst eller når de går fra foregående havn hvis reisen er på under 24 timer.

Iht Havnestatskontrollforskriften skal i tillegg følgende meldes inn av rederiet eller skipsfører

  • Fartøyets faktiske ankomst (ATA)

Senest 1 time etter ankomst til norsk havn eller ankerplass melde fra om skipets faktiske ankomst tidspunkt. Som ankomst regnes tidspunktet når fartøyet er fortøyd eller anker lagt ut.

  • Fartøyets faktiske avgang (ATD)

Senest  1 time etter at skipet har forlatt norsk havn eller ankerplass.

Rapporteringen skal foregå gjennom SSN.

Nyttige linker

Til toppen