Den nye måten å utføre våre tilsyn på innebærer at vi på såkalte lavrisikoskip kun utføre tilsyn basert på en «obligatorisk» sjekkliste. Et lavrisikoskip er et skip som er risikovurdert til å ha lav mulighet for mangler som utgjør en klar fare for liv, helse og miljø. Tilsynet kan utvides dersom det skulle vise seg nødvendig. På skip med medium risiko går vi gjennom den «obligatoriske» sjekklisten og gjennomfører en sjekk på andre utvalgte områder. På høyrisikoskip gjennomgås fullstendig sjekkliste.

Det nye systemet innebærer et mer detaljert tilsyn på de fartøyene som i henhold til våre data kategoriseres som et høyrisikoskip. De rederiene som opererer sine fartøy på en god måte, vil merke at vi bruker mindre tid om bord i deres skip.

Risikobasert tilsyn gjelder fartøy med:

  • passasjersertifikat
  • sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriks fart
  • sikkerhetssertifikat for hurtiggående fartøy
  • fartssertifikat for lasteskip og lektere
  • fartssertifikat for fiske- og fangstfartøy

Hvordan finner vi risikonivået til et fartøy?

Som en del av arbeidet med risikobasert tilsyn, har Sjøfartsdirektoratet utviklet en risikokalkuleringsmodell som skal være med å avgjøre om et fartøy har høy, medium eller lav risiko. Denne vil være med å bestemme omfanget av inspeksjoner og revisjoner. I tillegg blir dette et viktig verktøy i utvelgelsen av fartøy for uanmeldte tilsyn.

Risikokalkuleringsmodellen baserer seg blant annet på informasjon om type fartøy, pålegg, tilbakeholdelser, alder og havari/skade.

Vil øke kvaliteten

Målsettingen med å jobbe risikobasert er å bruke flere ressurser på fartøy vurdert til å ha høy risiko.

Utviklingen er i tråd med Sjøfartsdirektoratet sin strategiplan gjeldende fra 2016, som sier at direktoratet skal jobbe videre med utviklingen av risikobasert tilsyn. Hensikten med risikobasert tilsyn er å sikre at direktoratets innsats rettes mot områder som gir størst gevinst for helse, miljø og sikkerhet.