Hva er fjerntilsyn?

Fjerntilsyn innebærer at Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn uten fysisk tilstedeværelse på fartøyet eller rederiet.

I stedet brukes toveis live videokommunikasjon, hvor Sjøfartsdirektoratets inspektør sitter på sitt kontor, mens mannskapet ombord filmer og viser utstyr, objekt og dokumentasjon i henhold til instruksjoner fra inspektøren.

Når kan fjerntilsyn brukes til fartøysinspeksjoner?

Basert på fartøyets risikonivå beslutter Sjøfartsdirektoratet hvorvidt fjerntilsyn som tilsynsmetode kan benyttes på de begjærte tilsynene. Fartøyets risikonivå er fastsatt basert blant annet på fartøyets alder, antall pålegg, antall ulykker, antall tilsyn etc.

Mer om Sjøfartsdirektoratets strategi om risikobasert tilsyn og risikonivåer finnes her.

En grunnleggende forutsetning er at internettdekningen ombord er god nok til at man kan gjennomføre en videosamtale med høy nok bilde og lydkvalitet til at inspektøren kan forsikre seg om at kravene er oppfylt.

Som et utgangspunkt kan fjerntilsyn benyttes ved periodiske sertifikattilsyn på fartøy med lavt risikonivå.

Videre har Sjøfartsdirektoratet besluttet at fjerntilsyn kun kan gjennomføres ved årlige og mellomliggende sertifikattilsyn, og at det ikke skal gjennomføres fjerntilsyn på to påfølgende sertifikattilsyn.

Påleggsinspeksjoner og avvikslukking kan gjennomføres som fjerntilsyn uansett fartøyets risikonivå, hvis det anses som gjennomførbart, fordelaktig og mulig.

Dokumentgjennomgang kan alltid gjennomføres som fjerntilsyn hvis inspektør finner dette hensiktsmessig og ressursbesparende.

Ved nybygg og ombygginger, og havariinspeksjoner kan noen inspeksjoner og tester gjennomføres fjerntilsyn etter en individuell vurdering.

Gjennomføring på fartøy

Sjøfartsdirektoratets foretrukne verktøy for to-veis video kommunikasjon er Microsoft Teams. Mannskapet ombord viser og kommuniserer ved hjelp av mobilkamera og hodetelefoner i henhold til føringer og dialog med inspektøren. Inspektøren baserer segpå Sjøfartsdirektoratets sjekklister for tilsynstypen.

Ved dokumentasjongjennomgang, for eksempel ved stikkprøvekontroll i vedlikeholdssystemet, sertifikatkontroller, avvik og forbedringssystem er det kvalitetsmessig mest hensiktsmessig, at en deler skjermbilde fra skipets PC .

I tilfeller der internettdekningen ombord er midlertidig dårlig, gjerne i maskinrommene og under dekk, kan noen av kravene og sjekklistepunktene bli dokumentert og bekreftet med ettersending av videoopptak eller bilder. Dette blir gjort etter en individuell vurdering av ansvarlig inspektør.

Avbrytelse av fjerninspeksjon

Det er Sjøfartsdirketoratets inspektør som avgjør om fjerninspeksjonen må avbrytes for å gjenopptas som et ordinært ombord tilsyn.

Dette kan skje enten fordi funnene er alvorlige eller mange, eller fordi lyd eller bilde er av for dårlig kvalitet til at inspektøren kan verifisere forholdene om bord.

Etter fjerntilsynet

Eventuelle pålegg og avvik blir registrert og hjemlet på vanlig måte og blir tilgjengelig på Min side fartøy etter avsluttet tilsyn.

Ved sertifikattilsyn blir sertifikatet elektronisk påtegnet og blir tilgjengelig i digitalt format på Min side fartøy.