Oljesølskadesertifikat (CLC)

 • Publisert: 27.10.2016

 1. Sertifikatet gjelder for alle skip som har om bord mer enn 2000 tonn olje som last i bulk
 2. Bare forsikringsselskaper fra International Group of P&I og EU/EØS vil bli akseptert.
 3. Sjøfartsdirektoratet utsteder CLC sertifikat til norske og utenlandske skip
 4. Bare flaggstater som er på Paris MoU sin hvite liste vil bli akseptert.
 5. Skip som ikke har gyldig sertifikat, vil kunne bli tilbakeholdt.

Nærmere informasjon om CLC sertifikat

Ansvarskonvensjonen introduserer erstatningsansvar for oljesølskade. Kravet gjelder alle norske skip som har om bord mer enn 2000 tonn olje som last i bulk. Dette gjelder også for utenlandske skip som anløper eller forlater havn eller annen laste- eller losseplass i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorial vann.

Sjøfartsdirektoratet behandler søknader fra både norske og utenlandske skip. Merk at norske skip vil bli prioritert, og at det er vilkår for de skipene som er registrert i en annen flaggstat. Flaggstaten utenlandske skip tilhører må være på Paris MoU sin hvite liste, og flaggstaten kan ikke ha ratifisert konvensjonen selv. Ut over dette vil de utenlandske skipene som kan dokumentere at de ankommer norsk territorium, bli prioritert.

Søknad om CLC sertifikat rettes til Sjøfartsdirektoratet. Utenlandske skip som skal til norske havner må søke snarest og senest innen en måned før ankomst.

Søknader

Søknader sendes Sjøfartsdirektoratets postmottak

Søknadene om sertifikat må inneholde følgende informasjon:

 1. En bekreftelse fra et godkjent forsikringsselskap (blue card) som bekrefter at skipet er forsikret i tilfelle oljesølskade skal være vedlagt søknaden.
 2. Skipets navn og IMO nummer.
 3. Navn og fullstendig adresse til den som skal motta CLC sertifikatet.

Bruk dette søknadsskjemaet

Sjøfartsdirektoratet godtar forsikring fra følgende selskap:

 • Forsikringsselskap tilknyttet International Group of P&I.
 • Forsikringsselskap innen EU/EØS som har registrert grenseoverskridende virksomhet.

Forsikringsselskap utover dette vil som utgangspunkt ikke bli godkjent. Men Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad vurdere unntak fra dette.

Til toppen