Norge har inngått avtale med Danmark om utstedelse av vrakfjerningssertifikater i forbindelse med Nairobi-konvensjonen som tredde i kraft 14.04.2015.

Vrakfjerningssertifikat vedrører forsikring for ansvar ved identifikasjon, merking og fjerning av vrak.

Norge har ennå ikke ratifisert konvensjonen, men den vil være gjeldende for norske skip som skal gå til Antigua og Barbuda, Bulgaria, Kongo, Cookøyene, Danmark, Tyskland, India, Iran, Liberia, Malaysia, Malta, Marshalløyene, Marokko, Nigeria, Palau, Storbritannia og ethvert land som på et senere tidspunkt ratifiserer den.

Konvensjonen krever at alle skip på 300 bruttotonn eller mer skal inneha forsikring som stiller sikkerhet for fjerning av skipsvrak, samt sertifikat for fart i medlemsstatenes økonomiske sone, jf. artikkel 12. Medlemslandene kan i sin nasjonale lovgivning utvide kravet til også å gjelde mindre skip samt deres territorialfarvann.

Norske skip som skal gå til en av statene som har ratifisert konvensjonen, må sørge for å sjekke opp regelverket i denne staten.

Søknad om sertifikat sendes til den danske Søfartsstyrelsen. Det vises også til bekjentgjørelse nr. 27 av 20. januar 2015.

Prisen for sertifikatet er 450 DKK og varigheten på sertifikatet er maksimalt ett år. 

Vi vil fremheve at det stilles som vilkår for sertifikatene at:

  • rederiet ved eierskifte informerer den danske Søfartstyrelsen om eierskifte for skiftet finner sted
  • rederiet skriftlig orienterer Søfartstyrelsen om opphør av forsikringen før opphøret inntrer